Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą skorzystać z pomocy Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie, prowadzącego działalność na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Jest to zespół osób składający się z przedstawicieli służb miejskich, instytucji i organizacji działających w obszarze wsparcia społecznego. Działania Zespołu zmierzają do poprawy sposobów udzielania pomocy osobą doświadczającym przemocy ich najbliższemu otoczeniu poprzez kreowanie lokalnej polityki wobec problemu i wypracowywania procedur oraz standardów. 

Zespołem koordynuje Przewodnicząca – Pani Ewa Woźniak (dane kontaktowe: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie, ul. Dąbrowskiego 2, telefon: 505 347 567)

Zachęcamy do zapoznania się z załącznikami zamieszczonymi poniżej.

 

Zarządzeniem Nr 51/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie z dnia 21 czerwca 2017 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie utworzono w ośrodku Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy.

Główne zadania Zespołu to:

  • planowanie, realizacja i monitorowanie działań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
  • koordynowanie działań z zakresu procedury "Niebieskie Karty", prowadzenie obsługi organizacyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych oraz sporządzanie analiz i sprawozdań z ich działalności,
  • organizacja i uczestnictwo w pracach grup roboczych powołanych przez Zespół Interdyscyplinarny,
  • współpraca z instytucjami prowadzącymi działania na rzecz osób doznających przemocy w rodzinie i stosujących przemoc,
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
  • podejmowanie działań informacyjnych, profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • poradnictwo i interwencja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
  • udział w tworzeniu i realizacji programów, projektów, działań dla osób doznających przemocy i stosujących przemoc,
  • współpraca z organami ścigania, wymiaru sprawiedliwości, ochroną zdrowia, oświatą itp. celem diagnozowania problemu przemocy w rodzinie i podejmowania działań przeciwdziałających temu zjawisku.

 

Bezpłatne porady specjalistyczne: http://belchatow.pl/dla-mieszkanca/pomoc-spoleczna/bezplatne-porady-specjalistyczne


 

 

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl