Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, pod pojęciem tym rozumie się jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny. Przemoc prowadzi do  narażenia poddanych jej członków rodziny na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, narusza ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powoduje szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołuje cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

 

Postać i formy przemocy w rodzinie

Przemoc może mieć postać:
        - przemocy fizycznej, np. popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.
         - przemocy psychicznej, np. wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie),stosowanie gróźb, itp.,
        - przemocy seksualnej, np. wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety, itp.
        - przemocy ekonomicznej, np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp.

 

Obowiązujące akty prawne


Ustawaz dnia 29 lipca 2005 r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie(Dz.U. z 2015 r. poz. 1390 oraz z 2019 r. poz. 730) (ustawa w załączeniu).


KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE  na lata 2014-2020 (program w załączeniu).

 

Uchwała Nr XLI/376/17 Rady Miejskiej w Bełchatowie oraz Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Bełchatowa na lata 2017-2020 ( w załączeniu).

 

Informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz poradniki na ten temat  dostępne są m.in.  na stronach:

Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładcedziałalność - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie www.ms.gov.pl

Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie www.niebieskalinia.pl

Zachęcamy również do zapoznania się z projektem informacyjno - edukacyjnym pod hasłem "Lekarzu, reaguj na przemoc" na stronie internetowej www.lekarzureagujnaprzemoc.pl. Na wskazanej stronie znajdują się m.in. informacje nt. prawnych i psychologicznych aspektów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą skorzystać z pomocy Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie, prowadzącego działalność na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Jest to zespół osób składający się z przedstawicieli służb miejskich, instytucji i organizacji działających w obszarze wsparcia społecznego. Działania Zespołu zmierzają do poprawy sposobów udzielania pomocy osobą doświadczającym przemocy ich najbliższemu otoczeniu poprzez kreowanie lokalnej polityki wobec problemu i wypracowywania procedur oraz standardów. 

Zespołem koordynuje Przewodnicząca – Pani Ewa Woźniak (dane kontaktowe: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie, ul. Faustyny Kowalskiej 9 - budynek siedziby WOD-KAN, telefon: 505 347 567)

Zachęcamy do zapoznania się z załącznikami zamieszczonymi poniżej.

 

Zarządzeniem Nr 51/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie z dnia 21 czerwca 2017 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie utworzono w ośrodku Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy.

Główne zadania Zespołu to:

  • planowanie, realizacja i monitorowanie działań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
  • koordynowanie działań z zakresu procedury "Niebieskie Karty", prowadzenie obsługi organizacyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych oraz sporządzanie analiz i sprawozdań z ich działalności,
  • organizacja i uczestnictwo w pracach grup roboczych powołanych przez Zespół Interdyscyplinarny,
  • współpraca z instytucjami prowadzącymi działania na rzecz osób doznających przemocy w rodzinie i stosujących przemoc,
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
  • podejmowanie działań informacyjnych, profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • poradnictwo i interwencja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
  • udział w tworzeniu i realizacji programów, projektów, działań dla osób doznających przemocy i stosujących przemoc,
  • współpraca z organami ścigania, wymiaru sprawiedliwości, ochroną zdrowia, oświatą itp. celem diagnozowania problemu przemocy w rodzinie i podejmowania działań przeciwdziałających temu zjawisku.

 

Bezpłatne porady specjalistyczne: http://belchatow.pl/dla-mieszkanca/pomoc-spoleczna/bezplatne-porady-specjalistyczne


 

 

 

Załączniki:
Download this file (Uchwała nr XVII_123_11.pdf)Uchwała nr XVII_123_11.pdf[ ]378 kB
Download this file (Zarządzenie Nr 32_2020.pdf)Zarządzenie Nr 32_2020.pdf[ ]942 kB

Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie

Program jest realizaowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie.

Miejsce realizacji: Siedziba PCPR, Bełchatów ul. Czapliniecka 66, pokój nr 10.

Kontakt:  tel. (044) 715 22 63

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020