Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Dąbrowskiego 2

97-400 Bełchatów

tel. 44 635-28-97

 

 

   

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej znajdujący sie przy ul. Dąbrowskiego 2 w Bełchatowie realizuje takie zadania jak:

 • Realizacja programu "Za życiem";
 • Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego;
 • Prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych;
 • Rozpatrywanie spraw o zaliczki alimentacyjne, do których prawo powstało przed wejściem w życie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz dochodzenie nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych;
 • Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania;
 • Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
 • Wsparcie asystenta osobistego osób niepełnosprawnych.

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Staszica 18

97-400 Bełchatów

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej znajdujący sie przy ul. Staszica 18 w Bełchatowie realizuje takie zadania jak:

 • Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z zakresu pomocy społecznej;
 • Przyznawanie i opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z tytułu  pobierania niektórych świadczeń w Ośrodku;
 • Wydawanie decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń  opieki zdrowotnej;
 • Udzielanie pomocy w formie posiłków, schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,  w tym bezdomnym;
 • Wypłacanie wynagrodzeń opiekunom prawnym;
 • Praca socjalna;
 • Prowadzenie reintegracji zawodowej i społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

 

Wszelkie informacje o działalności placówki oraz kontakt dostępne są na stronie: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie

 

Strony warte odwiedzenia:

 1. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
 2. Łódzki Urząd Wojewódzki

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl