Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Dąbrowskiego 2

97-400 Bełchatów

tel. 44 635-28-97

www.mopsbelchatow.pl

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw oraz uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta Miasta Bełchatowa.

 

Do zadań tych należy w szczególności:

 • Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z zakresu pomocy społecznej;
 • Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania;
 • Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego;
 • Prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych;
 • Rozpatrywanie spraw o zaliczki alimentacyjne, do których prawo powstało przed wejściem w życie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz dochodzenie nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych;
 • Przyznawanie i opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z tytułu  pobierania niektórych świadczeń w Ośrodku;
 • Wydawanie decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń  opieki zdrowotnej;
 • Udzielanie pomocy w formie posiłków, schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,  w tym bezdomnym;
 • Wypłacanie wynagrodzeń opiekunom prawnym;
 • Praca socjalna;
 • Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
 • Prowadzenie reintegracji zawodowej i społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Strony warte odwiedzenia:

 

 1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  www.mpips.gov.pl
 2. Łódzki Urząd Wojewódzki www.lodz.uw.gov.pl

 

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej mieści się również siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Jest to zespół osób składający się z przedstawicieli służb miejskich, instytucji i organizacji działających w obszarze wsparcia społecznego. Działania Zespołu zmierzają do poprawy sposobów udzielania pomocy osobą doświadczającym przemocy ich najbliższemu otoczeniu poprzez kreowanie lokalnej polityki wobec problemu i wypracowywania procedur oraz standardów. 

Zespołem koordynuje Przewodnicząca – Pani Ewa Woźniak (dane kontaktowe: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie, ul. Faustyny Kowalskiej 9 - siedziba w budynku WOD-KAN, telefon:  505 347 567). Więcej informacji na temat Zespołu  w zakladce Przeciwdziałanie przemocy  w rodzinie.

 

 

 

 

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020