Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Dąbrowskiego 2

97-400 Bełchatów

tel. 44 635-28-97

 

 

 

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej znajdujący sie przy ul. Dąbrowskiego 2 w Bełchatowie realizuje takie zadania jak:

 • Realizacja świadczeń wychowawczych, programu "Dobry start" i programu "Za życiem";
 • Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego;
 • Prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych;
 • Rozpatrywanie spraw o zaliczki alimentacyjne, do których prawo powstało przed wejściem w życie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz dochodzenie nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych;
 • Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania;
 • Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
 • Wsparcie asystenta osobistego osób niepełnosprawnych.

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Staszica 18

97-400 Bełchatów

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej znajdujący sie przy ul. Staszica 18 w Bełchatowie realizuje takie zadania jak:

 • Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z zakresu pomocy społecznej;
 • Przyznawanie i opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z tytułu  pobierania niektórych świadczeń w Ośrodku;
 • Wydawanie decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń  opieki zdrowotnej;
 • Udzielanie pomocy w formie posiłków, schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,  w tym bezdomnym;
 • Wypłacanie wynagrodzeń opiekunom prawnym;
 • Praca socjalna;
 • Prowadzenie reintegracji zawodowej i społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

 

Wszelkie informacje o działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie oraz kontakt dostępne są na stronie: http://www.mopsbelchatow.pl/

 

Strony warte odwiedzenia:

 1. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina
 2. Łódzki Urząd Wojewódzki www.lodz.uw.gov.pl

 

Środowiskowy Dom Samopomocy „Koniczynka”

ul. Św. Barbary 2

97-400 Bełchatów

tel. 44 635-04-81

 

Środowiskowy Dom Samopomocy „Koniczynka” mieszczący się w Bełchatowie, przy ul. Św. Barbary 5 jest placówką dziennego pobytu typu ABC i zapewnia wsparcie społeczne osobom przewlekle psychicznie chorym (typ A), osobom upośledzonym umysłowo (typ B) i osobom wykazującym inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C).

Głównym zadaniem Domu jest prowadzenie rehabilitacji psychospołecznej, umożliwiającej osobom dotkniętym zaburzeniami psychicznymi  kształtowanie  umiejętności i sprawności niezbędnych do realizacji zadań życia codziennego oraz podejmowania różnych ról społecznych w swoim naturalnym środowisku w miarę możliwości samodzielnie, niezależnie i godnie. Uczestnikami Domu mogą być osoby, które ukończyły 18 rok życia.

 

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy "Koniczynka" w Bełchatowie lub pod numerem telefonu 44 635 04 81 lub na stronie internetowej: https://sds-belchatow.pl/

noclegownia bezdomni 4677Schronisko dla Bezdomnych

ul. Czapliniecka 7A

97-400 Bełchatów

tel. 698-886-121

 

Schronisko dla Bezdomnych jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej oddział w Bełchatowie. Placówka ta została powołana do udzielania schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Bełchatowa.

 

Placówka w szczególności:

 • udziela schronienia osobom bezdomnym;
 • zapewnia możliwość wykonania zabiegów sanitarnych;
 • w miarę możliwości placówki udziela wsparcia  w postaci posiłku i odzieży;
 • oferuje pomoc w załatwieniu i rozwiązywaniu spraw bieżących.

 

Więcej informacji uzyskać można w siedzibie Schroniska lub pod numerem telefonu 698 886 121.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl