Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Miasto Bełchatów w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Bełchatowie organizuje prace społecznie użyteczne, w których udział mogą brać bezrobotni mieszkańcy naszego miasta. Prace społecznie użyteczne – to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

 

Zasady organizacji prac społecznie użytecznych określają:

  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 gudnia 2017 r.  w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych.

Prace społecznie użyteczne mają stwarzać warunki powrotu na rynek pracy osobom długotrwale bezrobotnym.

 

Do prac społecznie użytecznych można skierować osoby, które spełniają trzy kryteria:

- są bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie,

- nie posiadają prawa do zasiłku,

- korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej w formie pieniężnej i niepieniężnej otrzymywanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie.

 

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Bełchatowa ul. Kościuszki 1, bud. A,  III piętro, pok. nr 412,  lub pod numerem tel. 44 733-51-59.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl