Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Straż Miejska w Bełchatowie jest samorządową jednostką organizacyjną Miasta Bełchatowa i została powołana Uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie 20 grudnia 1991 r., która weszła w życie 1 lutego 1992 r. I to właśnie od tej tej daty Straż Miejska rozpoczęła swoją działalność. 

 

Ramy prawne działalności Straży Miejskiej, jej uprawnienia i podstawowe zadania określa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (miejskich, Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.).  W ciągu ponad dwudziestu lat swojego funkcjonowania formacja ulegała przeobrażeniom i rozwojowi oraz profesjonalizacji w pełnieniu swojej służby, realizując oczekiwania mieszkańców i zapewniając sprawne funkcjonowanie miasta w oparciu o priorytety formułowane przez prezydenta miasta i radę miejską.

 

Zakres prac:

Obowiązki strażników miejskich:

- przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych,

- poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej,

- zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej,

- podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi,

- zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami,

- stałe podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią.


 

Uprawnienia strażników miejskich:

Strażnik wykonując zadania ma prawo do:

- udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego,

- legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,

- ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,

- dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby:

  • w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czyny zabronionego pod groźbą kary,
  • w związku z wykonywaniem czynności określonych w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych,
  • w związku z wykonywaniem czynności określonych w art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba, wobec której czynności te są podejmowane, posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty dla życia lub zdrowia ludzkiego,

- nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,

- dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków, o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych,
- w trybie i zakresie określonymi w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,

- usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonymi w przepisach o ruchu drogowym;

wydawania poleceń,

- żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,

- zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji.

 

Aktualności oraz wszystkie ważne informacje związane z bełchatowską Strażą Miejską

można znaleźć na oficjalnej stronie jednostki: www.sm.belchatow.pl.

Siedziba mieści się przy ul. Kościuszki 15,

tel. alarmowy 986, tel. kontaktowy 44 635 63 00.

 
 
 
 
 
 
 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl