Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Bełchatowski Jarmark Bożonarodzeniowy to okazja do kupienia świątecznych smakołyków, ozdób czy prezentów Bełchatowski Jarmark Bożonarodzeniowy to okazja do kupienia świątecznych smakołyków, ozdób czy prezentów

 

Miasto ruszyło z przygotowaniami do Jarmarku Bożonarodzeniowego. Wystawcy, którzy chcieliby wziąć udział w tym cyklicznym świątecznym wydarzeniu, mogą się już zgłaszać. Jak zawsze poszukujemy artystów, rękodzielników, przedsiębiorców, a także stowarzyszeń i organizacji. Czas na przesłanie zgłoszenia upływa 21 listopada.

 

 

W grudniu, w samym centrum miasta, odbędzie się doroczny Jarmark Bożonarodzeniowy. Jak zawsze będzie on okazją, aby zaopatrzyć się w świąteczne ozdoby, smakołyki, oryginalne prezenty.

 

– W tym roku nasz bełchatowski jarmark odbędzie się nieco później niż zazwyczaj, bo tydzień przed świętami. Zapraszamy na plac Narutowicza w weekend 17-18 grudnia – mówi Agnieszka Rogaczewska, dyrektor Wydziału Promocji Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Bełchatowa. – Zależy nam, aby oferowany asortyment był różnorodny, a przede wszystkim bożonarodzeniowy. Dlatego już teraz szukamy wystawców, którzy chcieliby wziąć udział w bełchatowskim jarmarku – dodaje dyrektor Agnieszka Rogaczewska.

 

Zgłaszać mogą się twórcy ludowi, rękodzielnicy, przedsiębiorcy. Swoje stoiska mogą mieć także różnorodne placówki i organizacje. W załączniku poniżej zamieszczamy  formularz zgłoszeniowy. Trzeba go wypełnić, podpisać i przesłać bądź dostarczyć osobiście do urzędu, najpóźniej do 21 listopada. Podmioty, które objęte są opłatą, muszą także pamiętać, aby uiścić ją w odpowiednim terminie.

 

Dodatkowych informacji można znaleźć w regulaminie, zamieszczamy go poniżej. Udzielają ich także pracownicy Wydziału Promocji Kultury i Sportu w bełchatowskim Urzędzie Miasta (ul. Kościuszki 15, pokój nr 215) pod numerem tel. 44 733 51 09 i/lub 44 733 51 00.

 

ADA

 

Regulamin

Miejskiego Jarmarku Świątecznego w Bełchatowie

 § 1

ORGANIZATOR

 1. Organizatorem Miejskiego Jarmarku Świątecznego w Bełchatowie jest Prezydent Miasta Bełchatowa, adres: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów.
 2. Organizator wyznacza Wydział Promocji Kultury i Sportu jako komórkę odpowiedzialną
  za organizację Miejskiego Jarmarku Świątecznego w Bełchatowie, zwanego dalej Jarmarkiem.
 3. Wydział Promocji Kultury i Sportu mieści się w Urzędzie Miasta Bełchatowa,
  Kościuszki 15, pokój nr 215, tel. 44/733 51 09, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  w dalszej treści zwany jest Biurem Organizatora.

 

§ 2

 CELE MIEJSKIEGO JARMARKU ŚWIĄTECZNEGO

Celami Jarmarku są:

 • Promocja miasta Bełchatowa.
 • Promocja kultury i tradycji bożonarodzeniowej.
 • Aktywizacja lokalnych artystów i przedsiębiorców.

 

§ 3

UCZESTNICY

W Jarmarku uczestniczyć mogą:

 • Twórcy ludowi i rękodzieła artystycznego.
 • Przedsiębiorcy posiadający w swym asortymencie: ozdoby świąteczne, choinki, wyroby ceramiczne, rękodzieło, biżuterię, wyroby z drewna, artykuły spożywcze itp.
 • Organizacje pozarządowe, placówki kultury, jednostki edukacyjne oraz placówki opiekuńczo–wychowawcze.

 

§ 4

ZASADY UDZIAŁU

 1. Osoby/instytucje zainteresowane udziałem w Jarmarku, zobowiązane są do złożenia formularza zgłoszeniowego w Biurze Organizatora w terminie od 25.10.2022 r.
  do 21.11.2022 r. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Formularz można złożyć osobiście, drogą pocztową lub drogą elektroniczną
  na wskazany w § 1 ust. 3 adres e-mail (w przypadku e-maila – formularz powinien być wcześniej zeskanowany). Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej www.belchatow.pl i w Biurze Organizatora.
 2. Złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z przyjęciem osoby/instytucji zgłaszającej do uczestnictwa w Jarmarku.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w Jarmarku,
  jeśli proponowany przez osobę/instytucję zgłaszającą asortyment nie będzie wpisywał się
  w ideę Jarmarku. O odmowie uczestnictwa w Jarmarku Organizator poinformuje osobę/instytucję zgłaszającą w drodze elektronicznej na wskazany
  w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.
 4. Jeśli liczba zgłoszeń do uczestnictwa w Jarmarku jest większa niż liczba dostępnych miejsc o udziale w Jarmarku osoby/instytucji zgłaszającej decyduje Organizator.
 5. W przypadku wyrażenia przez Organizatora zgody na uczestnictwo osoby/instytucji zgłaszającej w Jarmarku, formularz zgłoszeniowy traktowany będzie jako umowa pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem Jarmarku.

 

§ 5

TERMINY

Jarmark odbędzie się na Placu Narutowicza przy scenie MCK PGE Gigantów Mocy w dniach
17-18 grudnia 2022 r. – w sobotę w godz. 12.00-19.00, w niedzielę  w godz. 10:00-18:00.

 

§ 6

ODPŁATNOŚĆ

 1. Za udział w Jarmarku (udostępnienie jednego stoiska wystawienniczego) przedsiębiorcy zobowiązani są do uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 100,00 zł brutto (jeden dzień wystawienniczy), 200,00 zł brutto (dwa dni wystawiennicze) w formie przelewu bankowego do dnia 02.12.2022 r. na rachunek Urzędu Miasta Bełchatowa
  nr 51 1020 3916 0000 0202 0299 8169 w PKO Bank Polski S.A. lub w Kasie Urzędu Miasta.
 2. Dokonanie opłaty w wyżej wymienionym terminie jest warunkiem udziału w Jarmarku.
 3. W terminie 14 dni od daty dokonania wpłaty, o której mowa w ust. 1, Miasto Bełchatów wystawi fakturę VAT.
 4. Udział twórców ludowych i rękodzieła artystycznego nie prowadzących działalności gospodarczej, stowarzyszeń, placówek kultury, jednostek edukacyjnych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w Jarmarku jest bezpłatny.

 

§ 7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody, które Uczestnik lub osoby
  z nim współpracujące wyrządziły osobom trzecim podczas udziału w Jarmarku.
 2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za eksponaty i produkty znajdujące się
  na jego stoisku.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na osobie Uczestnika Jarmarku oraz osób z nim współpracujących, w szczególności powstałe w czasie montażu, demontażu stoiska i w czasie trwania Jarmarku oraz powstałe na skutek siły wyższej. Wyłączenie odpowiedzialności Organizatora nie ulega jakimkolwiek ograniczeniom.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu Uczestnika Jarmarku oraz osób z nim współpracujących spowodowane kradzieżą, zniszczeniem
  przez osoby trzecie lub powstałe na skutek siły wyższej np. pożaru, eksplozji, wichury, zalania wodą.
 5. Uczestnik Jarmarku powinien we własnym zakresie zawrzeć umowy ubezpieczenia
  z tytułu OC oraz na własny koszt i ryzyko ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się
  na terenie Jarmarku (eksponaty, towary handlowe, sprzęt i urządzenia na stoisku, elementy wyposażenia stoisk, mienie prywatne, pojazdy służbowe itp.), zarówno na okres trwania Jarmarku, jak i na okres montażu i demontażu stoisk.
 6. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za powierzone mu przez Organizatora na czas Jarmarku stoisko wystawiennicze. W przypadku uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia stoiska wystawienniczego (namiot) Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora odszkodowania:
  • w wysokości 3 000,00 zł brutto za całkowicie zniszczone stoisko,
  • w wysokości 500,00 zł brutto za całkowite zniszczenie lub utracenie elementu stoiska.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z organizacją, montażem lub demontażem stoiska.

 

§ 8

 ZASADY KORZYSTANIA Z MIEJSC WYSTAWIENNICZYCH

 1. W czasie trwania Jarmarku sprzedaż może być prowadzona wyłącznie
  przez osoby/instytucje, które zgłosiły się do udziału w Jarmarku, złożyły stosowne dokumenty do Biura Organizatora oraz wniosły wymaganą opłatę, jeżeli w świetle niniejszego Regulaminu były zobowiązane do jej wniesienia, a na ich udział Organizator wyraził zgodę.
 2. Działalność Uczestnika może być prowadzona wyłącznie w wyznaczonym mu przez Biuro Organizatora miejscu na Placu Narutowicza przy scenie MCK PGE Gigantów Mocy tj.
  na stoiskach wystawienniczych zapewnionych przez Organizatora w postaci namiotów. Liczba stoisk jest ograniczona.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do:
  • prowadzenia działalności handlowej w okresie i godzinach wskazanych w § 5,
  • zabezpieczenia stoiska handlowego po każdym dniu sprzedaży (w tym wyłączenia oświetlenia),
  • utrzymania estetycznego wyglądu stoiska, porządku na stoisku oraz w jego bezpośrednim otoczeniu, a także odpowiedniego zabezpieczenia asortymentu zapewniającego bezpieczeństwo osobom trzecim odwiedzającym Jarmark,
  • przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej na stoisku w godzinach trwania Jarmarku,
  • odśnieżania powierzchni przed stoiskiem na wypadek opadów śniegu.
 4. Uczestnikowi zabrania się:
 • prowadzenia działalności na terenie Jarmarku, naruszającej porządek i spokój publiczny, dobre obyczaje i uczucia religijne,
 • udostępniania stoiska wystawienniczego lub przydzielonego miejsca osobom trzecim bez zgody Organizatora,
 • obudowywania i plakatowania powierzchni stoisk wystawienniczych bez zgody Organizatora,
 • dokonywania przeróbek w stoisku wystawienniczym, a w szczególności ingerencji   w instalację elektryczną i konstrukcję stoiska,
 • używania otwartego ognia,
 • sprzedaży produktów, na które Uczestnik nie posiada stosownych koncesji, zezwoleń lub licencji,
 • nocowania w miejscu stoiska handlowego,
 • odtwarzania własnej muzyki,
 • zamykania stoisk handlowych w obowiązujących godzinach otwarcia Jarmarku.
 1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, p.poż, sanitarnych
  oraz ochrony środowiska i ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki ich naruszenia.
 2. W celu zachowania porządku oraz prawidłowej organizacji Jarmarku Uczestnik jest zobowiązany do stosowania się do poleceń porządkowych Organizatora Jarmarku. Podczas trwania Jarmarku w sprawach organizacyjnych i porządkowych decyzje podejmuje Organizator Jarmarku.
 3. Organizator ma prawo wejścia na stoisko handlowe.
 4. Po zakończeniu sprzedaży Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu przedstawicielowi Organizatora stoiska wystawienniczego w takim stanie, w jakim je przyjmował.
  Zwrot nastąpi po sporządzeniu pisemnego protokołu zdawczo-odbiorczego.

 

§ 9

DANE OSOBOWE ORAZ WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU
UCZESTNIKÓW JARMARKU

 

 1. Informacje uzyskane od Uczestników zawarte w „formularzach zgłoszeniowych udziału
  w Miejskim Jarmarku Świątecznym w Bełchatowie” będą wykorzystywane do celów związanych z organizacją Jarmarku w ramach promocji Miasta Bełchatowa, w tym: aktywizacji lokalnych przedsiębiorców oraz do sporządzania zbiorczych zestawień statystycznych i do stworzenia bazy danych Organizatora, który będzie jej administratorem w rozumieniu art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  w dalszej części zwane RODO.
 2. Organizator jako administrator danych osobowych wypełnia obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO w formularzu zgłoszeniowym udziału w Jarmarku.
 3. Uczestnik biorący udział w Jarmarku wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie
  przez Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych swojego wizerunku, nazwy firmy, znaków towarowych, wzorów przemysłowych prezentowanych na wystawianych produktach/wyrobach utrwalonych za pomocą fotografii lub technik audiowizualnych
  w całości lub we fragmentach, w celach informacyjno-promocyjnych związanych
  z niniejszym wydarzeniem. Zgoda ta obejmuje w szczególności takie pola eksploatacji jak foldery reklamowe, ulotki, plakaty, prezentacje, publikację w Internecie – m.in.:
  na stronach internetowych www.belchatow.pl, i w mediach społecznościowych. Organizator zapewnia, że materiały powstałe przy wykorzystaniu fotografii lub nagrań wymienionych w zdaniu pierwszym będą stworzone w sposób profesjonalny i estetyczny.
 4. Materiały informacyjne i promocyjne wymienione w pkt. 3 nie mogą zawierać treści obraźliwych, prowokacyjnych, rasistowskich, nie mogą naruszać dóbr osobistych, uczuć religijnych osób trzecich ani godzić w wizerunek i markę Uczestnika Jarmarku.
 5. W czasie trwania Jarmarku, Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne poprzez utrwalenie:

1) wizerunku Uczestników (w przypadku udziału z ramienia Uczestnika osób trzecich – pracowników, współpracowników, osób towarzyszących – Uczestnik jest zobowiązany do pozyskania zgody od tych osób na wykorzystanie wizerunku),

2) znaków towarowych i wzorów przemysłowych prezentowanych na wystawianych produktach/wyrobach.

 1. Uczestnika Jarmarku oraz osoby obsługujące stoisko (pracowników, współpracowników, osób towarzyszących) obowiązują także postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Wizerunek osób obecnych/przebywających na terenie Jarmarku może zostać utrwalony przez Organizatora i rozpowszechniony w postaci fotografii lub w materiale wizualnym.

 

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Poprzez przystąpienie do udziału w Jarmarku Uczestnik podpisuje oświadczenie o:
 • zgodzie na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
  do realizacji Jarmarku,
 • zapoznaniu się i akceptacji warunków zawartych w Regulaminie Jarmarku.
  1. Regulamin Jarmarku wraz z załącznikiem dostępny jest w Biurze Organizatora
   oraz na oficjalnej stronie miasta www.belchatow.pl.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian zasad organizacji Jarmarku lub ich odwołania w razie wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. O zmianach Organizator będzie informował Uczestników za pośrednictwem strony internetowej www.belchatow.pl.
  3. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu stanowić będzie przyczynę rozwiązania
   przez Organizatora umowy z Uczestnikiem oraz skutkować będzie obowiązkiem natychmiastowego opuszczenia Jarmarku.
  4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

 pdfRegulamin - Jarmark Bożonarodzeniowy 2023 .pdf

docFormularz zgłoszeniowy.doc

 

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl