Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Podczas majowej sesji radni nadali nazwy dwóm bełchatowskim ulicomPodczas majowej sesji radni nadali nazwy dwóm bełchatowskim ulicom

 

Za nami majowa sesja Rady Miejskiej. Radni upamiętnili Dzień Samorządu Terytorialnego. Przyjęli również uchwałę w sprawie pomocy dla Nowogrodu Wołyńskiego, nadali nazwy dwóm ulicom, zapoznali się także ze sprawozdaniami z działalności bełchatowskiego MOPS-u oraz współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi.


Majowe obrady rozpoczęły się od uczczenia Dnia Samorządu Terytorialnego, który przypada na piątek, 27 maja. Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru Bełchatowa na Salę Herbową urzędu miasta, radni odśpiewali hymn państwowy. Wysłuchali także hejnału miasta. W imieniu samorządowców kilka słów powiedziała wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Bełchatowie, Ewa Skorupa, która spośród wszystkich radnych może pochwalić się najdłuższym stażem pracy na rzecz bełchatowskiej społeczności. – Wybory samorządowe dają naszym mieszkańcom poczucie autentycznego wpływu na kształtowanie naszej małej ojczyzny. To na nas, samorządowcach, ciąży obowiązek dbania o dalszy rozwój samorządności Polski i Bełchatowa. Wymaga to wielu starań i dialogu. Wierzę, że stać nas na to. W imieniu Prezydium Rady składam serdeczne podziękowania za zaangażowanie w działanie samorządu Bełchatowa, za wszelkie działania, które sprawiły, ze mieszkańcom żyje się lepiej, wygodniej i bezpieczniej – mówiła wiceprzewodnicząca Ewa Skorupa.


Więcej o Dniu Samorządu Terytorialnego oraz 32. rocznicy pierwszych, wolnych wyborów samorządowych w powojennej Polsce można przeczytać w artkule: >>> Upamiętnili rocznicę przywrócenia samorządu.

 


Po uroczystym otwarciu sesji radni rozpoczęli obrady. Jednym z punktów majowej sesji było sprawozdanie z działalności bełchatowskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2021 rok. Z raportu, referowanego przez dyrektor Sylwię Witkowską, wynika, że wydatki placówki w ubiegłym roku były na poziomie ponad 91 mln zł z czego ponad 12 mln zł to środki z budżetu miasta, ponad 78 mln zł to środki z województwa, zaś blisko 900 tys. zł pochodzi z funduszy unijnych. Zaprezentowane przez placówkę dane pokazują, że w ubiegłym roku z pomocy społecznej skorzystało blisko 2,7 tys. osób (1336 rodzin), co stanowi 4,15 proc. wszystkich mieszkańców Bełchatowa. W stosunku do 2020 liczba ta zmniejszyła się o 189 osób (tj. 81 rodziny). Za najczęstsze powody zaprzestania korzystania z pomocy MOPS podaje m.in. podjęcie pracy, wzrost dochodów rodziny, nabycie uprawnień emerytalno-rentowych, co przełożyło się na poprawę sytuacji materialnej rodziny. W ubiegłym roku MOPS wypłacał zasiłki stałe (255 osobom), okresowe (skorzystało z nich 650 mieszkańców), celowe i celowe specjalne m.in. na zakup leków, opału, żywności, a także składki na ubezpieczenia zdrowotne. Podejmował także zadania zapobiegające bezdomności i przemocy, realizował projekty w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Organizował też pomoc żywnościową. Mowa m.in. o finansowaniu obiadów dla swoich podopiecznych w szkołach, przedszkolach i żłobkach, jadłodajni, Środowiskowym Domu Samopomocy. Zaangażował się również w pomoc z łódzkiego Banku Żywności. Przeprowadził także szereg projektów m.in. „Daj szansę dziecku w nauce on-line”, „Wszystko w twoich rękach”, „Z przyrodą na Ty”, „Rower od Anioła”, „Nasze miasto, nasza historia” czy zakup zestawów medycznych dla osób niepełnosprawnych. Placówka realizowała również zadania, których celem było wsparcie rodzin. Wśród nich uruchomione były m.in. takie usługi jak: asystent rodziny, terapeuta rodziny, piecza zastępcza. MOPS prowadzi też świetlice środowiskową „Promyk” i socjoterapeutyczną „Ster”. W minionym roku z ich usług – głównie prowadzonych online - skorzystało blisko 80 dzieci w wieku 6-16 lat. W 2021 roku bełchatowski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował także wiele zadań, jakie narzucił na placówkę stan epidemii. Mowa m.in. o organizowaniu pomocy żywnościowej dla podopiecznych będących w kwarantannie, osób przebywających w kwarantannie zbiorowej, seniorom w ramach „Solidarnościowego korpusu pomocy”.Miejscy radni rozmawiali również o współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. W ubiegłym roku magistrat przeprowadził kilka otwartych konkursów ofert, w ramach których dotacja udzielona została 10 organizacjom na realizację 16 zadań za łączną kwotę blisko 1,2 mln zł. Wśród dotowanych zadań publicznych znalazły się projekty dotyczące m.in. promocji i ochrony zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, oświaty, edukacji, kultury i sztuki. Jeśli zaś chodzi o dotacje przekazane w trybie pozakonkursowym, miasto przekazało środki na realizację trzydziestu zadań na łączną kwotę ponad 181 tys. zł. Pieniądze przeznaczone zostały m.in. na przedsięwzięcia z zakresu ochrony zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, sztukę, edukację czy upowszechnianiu kultury fizycznej. Wsparcie finansowe to nie jedyny obszar, w jakim miasto współpracowało z organizacjami pozarządowymi, z którymi jest w stałym kontakcie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na portalu eSesja.

 

Kolejny punkt poświęcony był pomocy, jaką Bełchatów planuje przekazać Nowogrodowi Wołyńskiemu – naszemu partnerskiemu miastu w Ukrainie. Zgodnie z przyjętą przez radnych uchwałą, za naszą wschodnią granicę miasto wyśle w szczególności artykuły spożywcze za kwotę blisko 30 tys. zł. Prezydent Mariola Czechowska poinformowała także radnych o swojej rozmowie z merem Nowogrodu Wołyńskiego, Mikołą Borowcem.


- Rozmawialiśmy online z merem Nowogrodu Wołyńskiego. Dostaliśmy od nich informację o tym, czego najpilniej potrzebują. Przekazano nam również gorącą prośbę o pomoc w organizacji forum inwestycyjno-biznesowego. Zależy im na nawiązaniu kontaktów z firmami działającymi w różnych branżach – mówiła prezydent Czechowska.


W trakcie obrad radni zdecydowali również o wniesieniu zmian w uchwale z maja ubiegłego roku dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi bełchatowskiemu. Chodzi o prowadzoną właśnie przez miasto inwestycję – przebudowę ulicy Kwiatowej, której zarządcą jest właśnie starostwo. Zadanie realizowane jest przez miasto przy wsparciu środków z powiatu bełchatowskiego oraz pieniędzy rządowych. Kolejna uchwała dotyczyła nadaniu nazw dwóm bełchatowskim ulicom. Pierwsza – znajdująca się na południe od ulicy Modrej - nosić będzie nazwę Lawendowa, zaś droga pomiędzy ulicami Władysława Komara a Ludwikowską będzie nazywać się Różaną. W porządku obrad znalazł się również punkt dotyczący wyrażenia zgody na wniesienie przez miasto wkładu niefinansowego do spółki Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Łódzkie. Ponadto miejscy rajcy przyjęli projekty uchwał dotyczące zmian w budżecie miasta i Wieloletniej Prognozie Finansowej.

 

Wszystkie projekty uchwał przyjętych podczas XLVI sesji Rady Miejskiej w Bełchatowie, a także zaprezentowane w jej trakcie sprawozdania, znaleźć można na portalu eSesja. Tam również obejrzeć można transmisję z obrad.

 

AP/ADA

 Prezydent Mariola Czechowska mówiła m.in. o pomocy dla Nowogrodu WołyńskiegoPrezydent Mariola Czechowska mówiła m.in. o pomocy dla Nowogrodu Wołyńskiego

 

W trakcie sesji radni uczcili również Dzień Samorządu TerytorialnegoW trakcie sesji radni uczcili również Dzień Samorządu Terytorialnego

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl