Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Jarmark Smaku organizowany jest na Placu Wolności - historycznych miejscu rolniczych targówJarmark Smaku organizowany jest na Placu Wolności - historycznych miejscu rolniczych targów

 

Przed nami kolejny Bełchatowski Jarmark Smaku. Producenci, którzy chcą wystawić swoje artykuły w strefie rolniczego handlu, mogą się jeszcze zgłaszać. Na jarmark na Placu Wolności prezydent Mariola Czechowska zaprasza w piątek, 28 kwietnia, między godz. 11:00 a 17:00.

 

 

Pierwsza odsłona Bełchatowskiego Jarmarku Smaku okazała się strzałem w dziesiątkę. Na kilkunastu stoiskach pojawiły się m.in. smakowite sery i kuszące zapachem wędliny. A do tego miody, różnego rodzaju marynaty czy przetwory. Znalazło się także coś dla osób ceniących naturalne kosmetyki – w strefie rolniczego handlu będzie także stoisko z mydłami, balsamami do ciała i olejkami. Zainteresowanie było ogromne, dlatego w ostatni piątek kwietnia odbędzie się kolejny Jarmark Smaku.

 

- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców kwietniowy jarmark zaplanowaliśmy w nieco innych godzinach. Zapraszamy bełchatowian na Plac Wolności od godz. 11:00 do 17:00. Będzie to świetna okazja do kupienia produktów wytwarzanych w małych gospodarstwach, często rzemieślniczymi sposobami – mówi Kryspina Rogowska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Bełchatowa.

 

Wystawcy, którzy chcą wziąć udział w tym wydarzeniu i w strefie rolniczego handlu zaprezentować swoje produkty, mogą się zgłaszać. W tym celu wystarczy wypełniony formularz (dostępny w załączniku poniżej artykułu) przynieść osobiście do Wydziału Promocji Kultury i Sportu Urzędu Miasta Bełchatowa (ul. Kościuszki 15), przesłać pocztą bądź wysłać mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Można również zadzwonić pod numer tel. 44 733 51 62.

AP

 

docFormularz zgłoszeniowy - Bełchatowski Jarmark Smaku

 

Plakat promujący Bełchatowski Jarmark Smaku

 

Regulamin Jarmarku Smaku w Bełchatowie

§ 1 ORGANIZATOR
1. Organizatorem Jarmarku Smaku w Bełchatowie jest Prezydent Miasta Bełchatowa, adres: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów.
2. Organizator wyznacza Wydział Promocji Kultury i Sportu jako komórkę odpowiedzialną za organizację Jarmarku Smaku w Bełchatowie, zwanego dalej Jarmarkiem.
3. Wydział Promocji Kultury i Sportu mieści się w Urzędzie Miasta Bełchatowa, Kościuszki 15, tel. 44/733 51 62, 44/733 51 09, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w dalszej treści zwany jest Biurem Organizatora.

§ 2 CELE JARMARKU
Celami Jarmarku są:
1) Promocja miasta Bełchatowa.
2) Upowszechnianie naturalnych i zdrowych produktów spożywczych.
3) Aktywizacja lokalnych rolników i producentów zdrowej żywności.

§ 3 UCZESTNICY
1. W Jarmarku uczestniczyć mogą osoby:
1) prowadzące własne gospodarstwo rolne,
2) osoby prowadzące sprzedaż bezpośrednią ostatecznemu konsumentowi przez rolników,
3) bezpośredni wytwórcy produktów rolnych, produktów przetwórstwa i rzemiosła wykorzystujących surowce pochodzące z gospodarstw działających na terenie województwa łódzkiego.

§ 4 ZASADY UDZIAŁU
1. Osoby zainteresowane udziałem w Jarmarku, zobowiązane są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
2. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Formularz można złożyć osobiście, drogą pocztową lub drogą elektroniczną na wskazany w § 1 ust. 3 adres e-mail (w przypadku e-maila – formularz powinien być wcześniej zeskanowany). Formularz zgłoszeniowy dostępny jest
w Biurze Organizatora.
3. Złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z przyjęciem osoby zgłaszającej do uczestnictwa w Jarmarku.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w Jarmarku, jeśli proponowany przez osobę zgłaszającą asortyment nie będzie wpisywał się w ideę Jarmarku. O odmowie uczestnictwa
w Jarmarku Organizator poinformuje osobę zgłaszającą telefonicznie.
5. Jeśli liczba zgłoszeń do uczestnictwa w Jarmarku jest większa niż liczba dostępnych miejsc o udziale w Jarmarku osoby zgłaszającej decyduje Organizator.
6. W przypadku wyrażenia przez Organizatora zgody na uczestnictwo osoby zgłaszającej w Jarmarku, formularz zgłoszeniowy traktowany będzie jako umowa pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem Jarmarku.

§ 5 TERMIN I ODPŁATNOŚĆ
1. Jarmark Smaku odbędzie się w Bełchatowie, na Placu Wolności w dniu 28 kwietnia 2023 r., tj.
w piątek w godz. 11.00-17.00.
2. Wystawcy uczestniczą w Wydarzeniu bezpłatnie.

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody, które Uczestnik lub osoby z nim współpracujące wyrządziły osobom trzecim podczas udziału w Jarmarku.
2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za eksponaty i produkty znajdujące się na jego stoisku.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na osobie Uczestnika Jarmarku oraz osób z nim współpracujących, w szczególności powstałe w czasie montażu, demontażu stoiska
i w czasie trwania Jarmarku oraz powstałe na skutek siły wyższej. Wyłączenie odpowiedzialności Organizatora nie ulega jakimkolwiek ograniczeniom.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu Uczestnika Jarmarku oraz osób z nim współpracujących spowodowane kradzieżą, zniszczeniem przez osoby trzecie lub powstałe na skutek siły wyższej np. pożaru, eksplozji, wichury, zalania wodą.
5. Uczestnik Jarmarku powinien we własnym zakresie zawrzeć umowy ubezpieczenia z tytułu OC oraz na własny koszt i ryzyko ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się na terenie Jarmarku (towary handlowe, sprzęt i urządzenia na stoisku, elementy wyposażenia stoisk, mienie prywatne, pojazdy służbowe itp.), zarówno na okres trwania Jarmarku, jak i na okres montażu i demontażu stoisk.
6. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za powierzone mu przez Organizatora na czas Jarmarku stoisko wystawiennicze. W przypadku uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia stoiska wystawienniczego (namiot) Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora odszkodowania: w wysokości 3 000,00 zł brutto za całkowicie zniszczone stoisko oraz w wysokości 500,00 zł brutto za całkowite zniszczenie lub utracenie elementu stoiska.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku
z organizacją, montażem lub demontażem stoiska.

§ 7 ZASADY KORZYSTANIA Z MIEJSC WYSTAWIENNICZYCH
1. W czasie trwania Jarmarku sprzedaż może być prowadzona wyłącznie przez osoby, które zgłosiły się do udziału w Jarmarku i wypełniły formularz zgłoszeniowy.
2. Działalność Uczestnika może być prowadzona wyłącznie w wyznaczonym przez Organizatora miejscu (na Placu Wolności) tj. na stoiskach wystawienniczych zapewnionych przez Organizatora w postaci namiotów. Liczba stoisk jest ograniczona.
3. Uczestnik zobowiązany jest do:
- prowadzenia działalności handlowej w okresie i godzinach wskazanych w § 5,
- przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej na stoisku w godzinach trwania Jarmarku,
- odśnieżania powierzchni przed stoiskiem na wypadek opadów śniegu.
4. Uczestnikowi zabrania się:
- prowadzenia działalności na terenie Jarmarku, naruszającej porządek i spokój publiczny, dobre obyczaje i uczucia religijne,
- udostępniania stoiska lub przydzielonego miejsca osobom trzecim bez zgody Organizatora,
- obudowywania i plakatowania powierzchni stoisk wystawienniczych bez zgody Organizatora,
- dokonywania przeróbek w stoisku wystawienniczym, a w szczególności ingerencji w instalację elektryczną i konstrukcję stoiska, używania otwartego ognia, sprzedaży produktów, na które Uczestnik nie posiada stosownych koncesji, zezwoleń lub licencji,
- Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, p.poż, sanitarnych oraz ochrony środowiska i ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki ich naruszenia.
- W celu zachowania porządku oraz prawidłowej organizacji Jarmarku Uczestnik jest zobowiązany do stosowania się do poleceń porządkowych Organizatora. Podczas trwania Jarmarku w sprawach organizacyjnych i porządkowych decyzje podejmuje Organizator.
- Organizator ma prawo wejścia na stoisko handlowe.
- Po zakończeniu sprzedaży Uczestnik musi zwrócić Organizatorowi stoisko wystawiennicze w takim stanie, w jakim je przyjmował.
- Zwrot nastąpi po sporządzeniu pisemnego protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 8 DANE OSOBOWE ORAZ WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU UCZESTNIKÓW JARMARKU
1. Informacje uzyskane od Uczestników zawarte w „formularzach zgłoszeniowych udziału w Jarmarku Smaku” będą wykorzystywane do celów związanych z organizacją Jarmarku w ramach promocji Miasta Bełchatowa, w tym: aktywizacji lokalnych przedsiębiorców oraz do sporządzania zbiorczych zestawień statystycznych i do stworzenia bazy danych Organizatora, który będzie jej administratorem
w rozumieniu art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w dalszej części zwane RODO.
2. Organizator jako administrator danych osobowych wypełnia obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO w formularzu zgłoszeniowym udziału w Jarmarku.
3. Uczestnik biorący udział w Jarmarku wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych swojego wizerunku, nazwy firmy, znaków towarowych, wzorów przemysłowych prezentowanych na wystawianych produktach/wyrobach utrwalonych za pomocą fotografii lub technik audiowizualnych w całości lub we fragmentach, w celach informacyjno-promocyjnych związanych z niniejszym wydarzeniem. Zgoda ta obejmuje
w szczególności takie pola eksploatacji jak foldery reklamowe, ulotki, plakaty, prezentacje, publikację w Internecie – m.in.: na stronach internetowych www.belchatow.pl, i w mediach społecznościowych.
4. Materiały informacyjne i promocyjne wymienione w pkt. 3 nie mogą zawierać treści obraźliwych, prowokacyjnych, rasistowskich, nie mogą naruszać dóbr osobistych, uczuć religijnych osób trzecich ani godzić w wizerunek i markę Uczestnika Jarmarku.
5. W czasie trwania Jarmarku, Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne poprzez utrwalenie:
1) wizerunku Uczestników (w przypadku udziału z ramienia Uczestnika osób trzecich – pracowników, współpracowników, osób towarzyszących – Uczestnik jest zobowiązany do pozyskania zgody od tych osób na wykorzystanie wizerunku),
2) znaków towarowych i wzorów przemysłowych prezentowanych na wystawianych produktach/wyrobach.
6. Uczestnika Jarmarku oraz osoby obsługujące stoisko (pracowników, współpracowników, osób towarzyszących) obowiązują także postanowienia niniejszego Regulaminu.
7. Wizerunek osób obecnych/przebywających na terenie Jarmarku może zostać utrwalony przez Organizatora i rozpowszechniony w postaci fotografii lub w materiale wizualnym.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Poprzez przystąpienie do udziału w Jarmarku Uczestnik podpisuje oświadczenie o:
- zgodzie na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Jarmarku,
- zapoznaniu się i akceptacji warunków zawartych w Regulaminie Jarmarku.
2. Regulamin Jarmarku wraz z załącznikiem dostępny jest w Biurze Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian zasad organizacji Jarmarku lub ich odwołania w razie wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. O zmianach Organizator będzie informował Uczestników telefonicznie.
4. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu stanowić będzie przyczynę rozwiązania przez Organizatora umowy z Uczestnikiem oraz skutkować będzie obowiązkiem natychmiastowego opuszczenia Jarmarku.
5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl