Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

 Wypłata pierwszych świadczeń planowana jest do końca marca Wypłata pierwszych świadczeń planowana jest do końca marca

 

Bełchatowianie wciąż mogą się ubiegać o dodatek osłonowy. Wniosek trzeba złożyć w urzędzie miasta. Natomiast w przypadku pytań dotyczących m.in. decyzji w sprawie otrzymania lub odmowy przyznania tego świadczenia, wysokości i terminu jego wypłaty, mieszkańcy muszą się już kontaktować z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Bo to właśnie MOPS zajmuje się sprawami finansowymi.

 

Dodatek osłonowy to element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. O przyznanie takiego świadczenia mogą się ubiegać także bełchatowianie. Miasto realizuje to zadanie wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Oznacza to, że część spraw mieszkańcy będą załatwiać w magistracie, a te dotyczące decyzji i kwestii finansowych w MOPS-ie.

 

 

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miasta Bełchatowa (ul. Kościuszki 1), zajmują się tym pracownicy Wydziału Lokalowego. Osoby, które chcą się ubiegać o to świadczenie, właśnie do magistratu powinny dostarczyć wszystkie potrzebne dokumenty. Przez wzgląd na obecną sytuację epidemiologiczną najlepiej zrobić to online za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej  ePUAP: https://epuap.gov.pl/ przesyłając ww. wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego), na  adres skrytki /umbelchatow/SkrytkaESP. Bełchatowianie, którzy nie mają takiej możliwości, wniosek mogą zostawić w skrzynce podawczej znajdującej się przed wejściem do urzędu lub dostarczyć go bezpośrednio do magistratu przy ul. Kościuszki 1.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy można pobrać z załącznika poniżej oraz ze strony www.gov.pl. W wersji papierowej dostępny jest natomiast w siedzibie urzędu.

 

 

Gdzie kierować pytania o decyzję czy wypłatę świadczenia?

Wypłaty dodatków osłonowych realizowane będą przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Placówka odpowiada także za weryfikację danych zawartych w złożonych wnioskach, wydaje decyzje dotyczące przyznania lub odmowy przyznania świadczenia, uchylenia lub zmiany prawa do otrzymywania tego dodatku. MOPS rozstrzygać będzie także w prawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego. Co za tym idzie wszystkie pytania dotyczące tych zagadnień oraz kwestii finansowych kierować trzeba właśnie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie pod nr telefonu: 44 635 28 80.

 

 

Kto może ubiegać się o dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

 

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania są uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243). Obowiązek zgłoszenia do CEEB można zrealizować na bieżąco poprzez stronę internetową lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Bełchatowa w obecności pracownika Wydziału Spraw Lokalowych.

 

W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

 

Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

 

 

Kiedy planowane są wypłaty świadczenia?

Dodatki przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata dodatku zostanie zrealizowana jednorazowo najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku złożone po 31 października 2022r.  pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez MOPS w ramach dotacji z budżetu.

 

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl