Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Wnioski drogą elektroniczną można składać od 7-go stycznia Wnioski drogą elektroniczną można składać od 7 stycznia


Od 7 stycznia drogą elektroniczną, a od 10 stycznia w Urzędzie Miasta Bełchatowa, będzie można składać wnioski o nowy dodatek osłonowy, rekompensujący koszty ogrzewania gospodarstwa domowego i zakup energii elektrycznej. Z tej formy wsparcia będą mogli skorzystać mieszkańcy, którzy spełniać będą kryteria dochodowe. 

 

Od stycznia 2022 r. rusza nowe świadczenie – dodatek osłonowy. Będzie on przysługiwał tym gospodarstwom domowym, w których dochód na osobę nie przekracza 1500 zł, a w przypadku osób samotnie mieszkających 2100 zł. Jest to dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

 

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.


Podwyższenie kwoty dofinansowania uzależnione jest od źródła ogrzewania. Wyższa kwota przysługuje w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi.

 

Muszą one być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Obowiązek zgłoszenia do CEEB można zrealizować na bieżąco poprzez stronę internetową lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Bełchatowa w obecności pracownika Wydziału Spraw Lokalowych do końca czerwca 2022 r. W przypadku nowych budynków czas na zgłoszenie zgodnie z ustawą wynosi 14 dni.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że będzie on przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o wysokość przekroczenia. Minimalna wartość wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.


Co ważne, zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym ta sama osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, będzie on przyznawany wnioskodawcy, który złożył go jako pierwszy.
Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

 

Wnioski będzie można składać:

  • elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP: https://epuap.gov.pl/. Należy przesłać taki wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego, na adres skrytki /umbelchatow/SkrytkaESP.
  • osobiście  w Urzędzie Miasta Bełchatowa bezpośrednio u pracowników Wydziału Spraw Lokalowych.

 

 Wzór wniosku do pobrania w załączniku poniżej. 

 

 

Informacje dotyczące nowego świadczenia udzielane są w magistracie pod numerem 44 733 51 05, 44 733 51 06 w godzinach pracy urzędu tj. 7:30-15:30 w poniedziałki, środy i czwartki oraz we wtorki 8:00-18:00 i w piątki 7:30-13:30.


Świadczenia przyznane na kompletne i prawidłowo złożone wnioski w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022 r. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata dodatku zostanie zrealizowana jednorazowo najpóźniej do 2 grudnia 2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku złożone po 31 października 2022 r. nie będą rozpatrywane.


Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób ubiegających się o przyznanie dodatku osłonowego


Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane „Rozporządzenie 2016/679” informujemy, że:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych we wniosku o przyznanie dodatku osłonowego, w związku z przyjęciem/wniesieniem wniosku do Urzędu w formie papierowej i elektronicznej na platformie ePUAP (przechowywanej przez Urząd dokumentacji w postaci elektronicznej) - jest Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, z siedzibą w Bełchatowie, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów. Kontakt (e-mail) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., (ePUAP) na adres: /umbelchatow/SkrytkaESP lub /umbelchatow/UM oraz pisemnie - Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Bełchatowa - (e-mail) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., (ePUAP) na adres: /umbelchatow/SkrytkaESP lub /umbelchatow/UM oraz pisemnie - Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 42.

 


Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych we wniosku o przyznanie dodatku osłonowego, w związku z obsługą wniosku, przyznania i wypłaty dodatku osłonowego, odmowy przyznania dodatku osłonowego, uchylenia lub zmiany prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięć w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego – jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie, ul. Staszica 18, 97-400 Bełchatów. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., tel. 44/ 635 51 31.

 


Administratorzy w ramach realizacji zadania przyznania dodatku osłonowego zawarli porozumienie o współadministrowaniu danymi osobowymi.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne z wyjątkiem danych wynikających z przepisów prawa. Podanie danych jest wymogiem ustawowym koniecznym do prawidłowego wypełnienia obowiązków związanych z realizacją wniosku o przyznanie świadczenia w postaci dodatku osłonowego.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 2016/679), w tym rozpatrzenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, realizacji wypłaty w przypadku przyznania dodatku osłonowego, rozstrzygnięć oraz prowadzenia dokumentacji w sprawie dodatku osłonowego, na podstawie przepisów prawa:
ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym,
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z ww. przepisów oraz rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego jest niezbędne do ustalenia prawa do dodatku osłonowego (weryfikację przeprowadza Urząd Miasta Bełchatowa a Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z wykorzystaniem centralnego systemu), zweryfikowania źródła ogrzewania gospodarstwa domowego względem wpisu w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (weryfikację przeprowadza Urząd Miasta Bełchatowa).

Podstawą przetwarzania danych jest również wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych innych niż wymaganych przepisami prawa dla ustalenia prawa (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenie 2016/679 - Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne (np. numeru telefonu, adresu e-mail).

Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane będą przez okres wynikający z kategorii archiwalnej 10 lat licząc od roku następującego po roku zakończenia sprawy.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być m.in.: operator pocztowy, w przypadku prowadzenia korespondencji, bank, podmioty, dostawcy systemów informatycznych/podmioty zapewniające asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych przy przetwarzaniu danych oraz organy publiczne i inni odbiorcy legitymujący się podstawą prawną w pozyskaniu danych osobowych.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu żądanie następujących uprawnień: prawa dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych: w przypadku gdy ustała podstawa prawna do ich przetwarzania, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą: kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów.
Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy danych podanych dobrowolnie tj. nr telefonu adres e-mail) może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

KR

Załączniki:
Download this file (Wzór_wniosku_o_dodatek_osłonowy (1).doc)Wzór wniosku [ ]176 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl