Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Karta uprawniająca do ulg i rabatów wydawana jest bezpłatnieKarta uprawniająca do ulg i rabatów wydawana jest bezpłatnie

 

Rodziny wielodzietne z terenu województwa łódzkiego mogą korzystać z szeregu ulg i zniżek oferowanych przez kilkadziesiąt podmiotów. Ich katalog jest szeroki i stale się powiększa. Obejmuje m.in. kulturę, edukację, rekreację i wypoczynek. Komu przysługuje Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych i jak ją otrzymać?

 


Program, jaki Zarząd Województwa Łódzkiego prowadzi od 2020 roku, ma za zadanie wspierać rodziny posiadające 3 i więcej dzieci. W ramach Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych mogą one korzystać ze stale rozwijającej się oferty zniżek i dodatkowych uprawnień, zarówno w instytucjach publicznych, jak i prywatnych firmach. Mowa tu o zniżkach np. do kina, teatru czy muzeum, ale także na kursy językowe, rehabilitację oraz zakupy w sklepach. Pełną listę partnerów i ulg znaleźć można na stronie Regionalnego Centrum Pomocy Społecznej.


Kto może ubiegać się o Wojewódzką Kartę Rodzin Wielodzietnych?


Program skierowany się do rodzin posiadających 3 i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.


Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej tj.:

 

  • rodzicowi oraz małżonkowi rodzica, którzy mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci;
  • dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia warunki: jest w wieku do 18. roku życia, jest w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, a w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności bez ograniczeń wiekowych (dotyczy to również dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej). Karta nie przysługuje dziecku pozostającemu w związku małżeńskim lub samodzielnie wychowującemu własne dziecko;
  • rodzicom zastępczym (osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka), o ile rodzina ta spełnia kryteria rodziny wielodzietnej.

 

Przyznanie i wydanie Karty następuje na wniosek.

 

  • Wniosek wraz z załącznikami można otrzymać w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi lub pobrać ze strony internetowej https://www.rcpslodz.pl/ (zakładka: Dziecko i Rodzina, podzakładka: Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych).
  • Wnioskodawca składa wniosek osobiście lub przesyła na adres Regionalnego Centrum Polityki Społecznej (ul. Snycerska 8, 91-302 łódź) lub wysyła na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi na platformie ePUAP:/RCPSLODZ/skrytka.
  • Karta wydawana jest bezpłatnie.
  • W przypadku rodziców Karta wydawana jest na czas nieokreślony.
  • Przy wydawaniu Karty nie stosuje się kryterium dochodowego.
  • Karty wydawane są w terminie do 15 dni roboczych od daty wpłynięcia wniosku do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
  • Odbioru Kart można dokonać osobiście. Karty mogą być również przesłane na wskazany we wniosku adres.

 

Aktualny wniosek oraz wykaz ulg i zniżek, jakie posiadacze Karty posiadają, znajdują się na stronie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi www.rcps-lodz.pl w zakładce Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych. Szczegółowych informacji na temat programu udzielają także pracownicy centrum pod numerem tel. 42 203 48 67.

 

Rodzice otrzymują kartę bezterminowoRodzice otrzymują kartę bezterminowo

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl