Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Radni udzielili absolutorium za wykonanie budżetu miasta za rok 2020 prezydent Marioli CzechowskiejRadni udzielili absolutorium za wykonanie budżetu miasta za rok 2020 prezydent Marioli Czechowskiej

 

Radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2020 oraz udzielili absolutorium prezydent Marioli Czechowskiej. Prezydent otrzymała także od Rady Miejskiej wotum zaufania. Głosowania poprzedziła debata dotycząca Raportu o stanie miasta.

 


Podczas XXXV sesji bełchatowskiej Rady Miejskiej prezydent Mariola Czechowska przedstawiła radnym dane z wykonania budżetu za 2020 rok. Wcześniej wyniki finansowe zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Przyjęcie sprawozdania jest warunkiem udzielenia przez radę absolutorium.


Jak podkreśla prezydent Czechowska, w związku pandemią COVID-19 realizacja założeń budżetowych była dużym wyzwaniem. – Mimo trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej wykonanie budżetu przebiegło bez większych zakłóceń, nie zrezygnowaliśmy z realizacji żadnej z planowanych inwestycji. Pomogły w tym środki pozyskane z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Dróg Samorządowych czy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Chodzi o ponad 9,3 mln zł, które przeznaczone zostały m.in. na budowę łącznika ulicy Kopeckiego z ulicą Okrzei, remont miejskiego żłobka, budowę ulicy Dalekiej, rozbudowę ulicy Zamoście czy kompleksowe uzbrojenie naszych terenów inwestycyjnych – tłumaczy prezydent Czechowska.


Wspomniane przez prezydent Czechowską zadania to nie jedyne inwestycje, jakie w minionym roku były prowadzone w Bełchatowie i na które miasto pozyskało milionowe dofinansowania. W ramach projektu „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta Bełchatowa” zakończono remont 10 kamienic tkaczy, na które miasto otrzymało dotację w wysokości blisko 8,9 mln zł. Ponadto przy unijnym wsparciu rzędy 4,9 mln zł przeprowadzono termomodernizację budynku komunalnego Odra przy ul. Czaplinieckiej. Kolejnym dużym zadaniem, które miasto zakończyło w 2020 roku był „Bełchatów w zieleni”, na realizację którego miasto pozyskało łącznie 4,8 mln zł dofinansowania. Dodatkowo w maju b.r. do miejskiej kasy wpłynęło 90 proc. z blisko 4,8 mln zł dotacji na budowę węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną.


- W roku ubiegłym zrealizowaliśmy także szereg innych inwestycji poprawiających warunki życia w naszym mieście. Mam tu na myśli m.in. modernizację dróg i miejsc parkingowych, wymianę źródeł ciepła w ramach programu ograniczania niskiej emisji czy adaptację budynku przy ul. Staszica na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Znaczące środki przeznaczyliśmy także na inwestycje w infrastrukturę naszych placówek oświatowych, ich remonty czy np. budowę instalacji fotowoltaicznych w szkołach nr 1 i 12. Zrewitalizowaliśmy również park 1000-lecia, a w ramach budżetu obywatelskiego przystosowaliśmy miejskie lodowisko do jazdy na rolkach i wrotkach i daliśmy nowe oblicze placu zabaw na Przytorzu – dodaje prezydent Mariola Czechowska.


Jak wynika ze sprawozdania, mimo dużych trudności finansowych, miasto zakończyło rok 2020 z dobrymi wskaźnikami. Budżet zrealizowany został na poziomie 98,5 proc. planu. Dochody miasta to ponad 290 mln zł, z kolei wydatki wyniosły ponad 293 mln zł. Różnica ta wynika m.in. z nieplanowanych na etapie tworzenia budżetu podwyżek dla nauczycieli, ekonomicznych skutków COVID-19 kosztów związanych z zapobieganiem i zwalczaniem pandemii. Ponadto deficyt zmniejszony został o prawie 9 mln zł i ostatecznie wyniósł nieco ponad 2,8 mln zł. Spłacono także prawie 3,5 mln zł więcej rat kredytów i pożyczki, a ponadto nie zaciągnięto całego pierwotnie planowanego w miejskim budżecie kredytu.


Przypomnijmy, że do przyjęcia uchwały absolutoryjnej wymagana jest bezwzględna większość głosów, to znaczy 50 proc. plus przynajmniej jeden głos. Absolutorium prezydent Marioli Czechowskiej udzielone zostało przy 17 głosach za i 5 wstrzymujących się. 


Podczas czerwcowej sesji miejscy radni udzielili prezydent także wotum zaufania. Głosowanie nad uchwałą w tej sprawie poprzedziła debata nad Raportem o stanie Miasta za 2019 rok. Dokument, który dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej, zawiera kompleksowe informacje na temat Bełchatowa – m.in. dotyczące najważniejszych inwestycji, wydarzeń kulturalnych, stanu edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, transportu i łączności czy mieszkalnictwa. Za wyrażeniem pozytywnej oceny pracy prezydent Czechowskiej głosowało 17 radnych, 4 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu.

 

Prezydent podziękowała wszystkim radnym za współpracę, udzielenie absolutorium i wotum zaufania. – Wotum zaufania i absolutorium to dla mnie wielki zaszczyt, ale też ogromne zobowiązanie. To także potwierdzenie, że kierunek, jaki obrałam w drodze do rozwoju naszego miasta, jest właściwy – mówi prezydent Mariola Czechowska.


Podczas sesji podjęta została także uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Bełchatów do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Łódzkie wkładu pieniężnego i niepieniężnego, w zamian za udziały w spółce. Radni zapoznali się również z raportem dotyczącym realizacji "Strategii Rozwoju Miasta Bełchatowa na lata 2015 -2022", a także z raportem z realizacji programu wspierania rodziny oraz strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta. Wszystkie wspomniane dokumenty dostępne są na portalu belchatow.esesja.pl.

 

AP

 

Podczas sesji przyjęte zostały sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z realizacji budżetu za 2020 rokPodczas sesji przyjęte zostały sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z realizacji budżetu za 2020 rok

 

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl