Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Majowa sesja jest pierwszą po przerwie przeprowadzoną w trybie stacjonarnym Majowa sesja jest pierwszą po przerwie przeprowadzoną w trybie stacjonarnym

 

Bełchatów będzie mieć Młodzieżową Radę Miejską. Uchwałę w tej sprawie przyjęła podczas sesji, 27 maja Rada Miejska. Podczas obrad przyjęto także sprawozdanie z działalności bełchatowskiego MOPS-u i współpracy miasta z organizacji pozarządowymi. Podczas sesji radni upamiętnili także Dzień Samorządu Terytorialnego, który przypada właśnie dziś.

 

 

Majowa sesja jest pierwszą od kilku miesięcy, która odbyła się w trybie stacjonarnym. Po kilkumiesięcznej przerwie radni ponownie obradowali w Sali Herbowej urzędu miasta. Poprzednie sesje, przez wzgląd na epidemię, odbywały się najpierw w formie korespondencyjnej, a później online.

 

Majowe obrady rady zbiegły się z Dniem Samorządu Terytorialnego, który obchodzony jest właśnie 27 maja. Sesja rozpoczęła się od uroczystego wprowadzenia sztandaru Miasta Bełchatowa. Radni odśpiewali hymn państwowy i wysłuchali hejnału miasta. W imieniu samorządowców kilka słów powiedziała wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Bełchatowie pani Ewa Skorupa, która ma najdłuższy – 27 letni staż pracy na rzecz bełchatowskiej społeczności. – Rocznica odrodzenia samorządu i pierwszych demokratycznych wyborów w powojennej Polsce. To dla mnie honor i okazja po 27 latach służby, by przybliżyć historię polskiego i bełchatowskiego odradzającego się samorządu. (…) Marzenia działaczy solidarności o Polsce samorządnej mogły się ziścić dopiero po wyborach parlamentarnych 4 czerwca 1989 roku. Wtedy to ówczesny premier Tadeusz Mazowiecki powołał pełnomocnika rządu do spraw reformy samorządowej w osobie Jerzego Regulskiego, któremu zlecił dzieło przygotowania reformy. (…). Projekty ustaw pro samorządowych przygotował senat, a 8 marca 1990 roku uchwalił je sejm RP. Mimo, iż na przestrzeni lat dokonano licznych zmian w ustawie o samorządzie – nadal jest ona dla gmin swoista konstytucją. Uważam, że pierwszą powinnością przy obchodach kolejnych rocznic odnowy polskiego samorządu jest i powinna być pamięć o jego współtwórcach. Na terenie Bełchatowa należy mieć na uwadze liderów Lokalnego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, pierwszego Przewodniczącego Rady Miejskiej ś.p. Józefa Węgrzyńskiego oraz pierwszego prezydenta pana Edwarda Olszewskiego. Trzeba też pamiętać o radnych pierwszej kadencji w latach 1990-1994, a których reprezentuje na tej sali pan Włodzimierz Kuliński. Oni wszyscy wraz z pracownikami urzędu miasta i jednostek miejskich wykonali z entuzjazmem potężną, tytaniczną wręcz pracę na polu odrodzenia i budowy bełchatowskiej samorządności. Dzisiejszy wygląd Bełchatowa jest efektem działań kolejnych ekip zarządzających naszym miastem w różnych konstelacjach politycznych, które wniosły swój wkład w rozwój naszej wspólnoty lokalnej (…) – mówiła radna Ewa Skorupa.

 

Życzenia samorządowcom składają również prezydent Mariola Czechowska oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełchatowie Piotr Wysocki: Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego składamy najlepsze życzenia samorządowcom oraz wszystkim, którzy działają na rzecz naszej lokalnej wspólnoty. Dziękujemy za aktywność, ciekawe pomysły, a także pracę dla Bełchatowa i jego Mieszkańców. Państwa zaangażowanie jest niezwykle istotne i cenne, bo dzięki niemu możemy wspólnie realizować wiele ważnych i znaczących dla naszego miasta inicjatyw. Życzymy sukcesów, satysfakcji, niegasnącego zapału, energii oraz pogody ducha i radości. 

 

Więcej o Dniu Samorządu Terytorialnego oraz 31. rocznicy pierwszych, wolnych wyborów samorządowych w powojennej Polsce można przeczytać w artkule: >>> 31 lat samorządu terytorialnego.

 

Po uroczystym otwarciu sesji radni rozpoczęli obrady. Jednym z punktów majowej sesji było sprawozdanie z działalności bełchatowskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 rok. W raporcie, referowanym przez dyrektor Sylwię Witkowską, wydatki placówki w ubiegłym roku były na poziomie blisko 93 mln zł z czego ponad 11 mln zł to środki z budżetu miasta, ponad 81 mln zł to środki z województwa. Zaprezentowane przez placówkę dane pokazują, że w ubiegłym roku z pomocy społecznej skorzystało blisko 2,5 tys. osób (1417 rodzin), co stanowi 4,3 proc. wszystkich mieszkańców Bełchatowa. W stosunku do 2019 liczba ta zmniejszyła się o 325 osób (tj. 124 rodziny). Za najczęstsze powody zaprzestania korzystania z pomocy MOPS podaje m.in. podjęcie pracy, wzrost dochodów rodziny, nabycie uprawnień emerytalno-rentowych, co przełożyło się na poprawę sytuacji materialnej rodziny. W ubiegłym roku MOPS wypłacał zasiłki stałe (prawie 300 osobom), okresowe (skorzystało z nich 700 mieszkańców), celowe i celowe specjalne m.in. na zakup leków, opału, żywności (wypłacono go blisko 1500 bełchatowianom), a także składki na ubezpieczenia zdrowotne. Podejmował także zadania zapobiegające bezdomności i przemocy, realizował projekty w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Organizował także pomoc żywnościową. Mowa m.in. o finansowaniu obiadów dla swoich podopiecznych w szkołach, przedszkolach i żłobkach, jadłodajni, Środowiskowym Domu Samopomocy. Zaangażował się również w pomoc z łódzkiego Banku Żywności. Przeprowadził także szereg projektów m.in. „Daj szansę dziecku w nauce on-line”, „Ocalić od zapomnienia”, „Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego”, „CUŚ dla powiatu bełchatowskiego”. Placówka realizowała również zadania, których celem było wsparcie rodzin. Wśród nich uruchomione były m.in. takie usługi jak: asystent rodziny, terapeuta rodziny, piecza zastępcza. MOPS prowadzi też świetlice środowiskową „Promyk” i socjoterapeutyczną „Ster”. W minionym roku z ich usług – głównie prowadzonych online - skorzystało blisko 80 dzieci w wieku 6-16 lat. W 2020 roku bełchatowski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował także wiele zadań, jakie narzucił na placówkę stan epidemii. Mowa m.in. o organizowaniu pomocy żywnościowej dla podopiecznych będących w kwarantannie, osób przebywających w kwarantannie zbiorowej, seniorom w ramach „Solidarnościowego korpusu pomocy”.

 

Miejscy radni rozmawiali również o współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. W ubiegłym roku część podmiotów zrezygnowało z przeprowadzenia zadań, magistrat nie ogłosił także wszystkich konkursów czego powodem była panująca pandemia. W 2020 roku ostatecznie wsparcie otrzymało 26 organizacji. Magistrat przeprowadził kilka otwartych konkursów ofert, w ramach których dotacja udzielona została 22 organizacjom na łączną kwotę blisko 1,3 mln zł. Wśród dotowanych zadań publicznych znalazły się projekty dotyczące m.in. promocji i ochrony zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, oświaty, edukacji, kultury i sztuki.

 

Na majowej sesji radni przyjęli także projekty uchwał dotyczące zmian w budżecie miasta i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zdecydowali także, że zostanie udzielona pomoc rzeczowa powiatowi bełchatowskiemu. Chodzi o prowadzoną właśnie przez miasto inwestycję – przebudowę ulicy Kwiatowej, której zarządcą jest właśnie starostwo. Zadanie realizowane jest przez miasto przy wsparciu środków z powiatu bełchatowskiego oraz pieniędzy rządowych. Kolejna uchwała dotyczyła wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji. W związku ze zmianami, jakie sejm wprowadził m.in. do ustawy o dodatkach mieszkaniowych samorządy do 1 lipca br. muszą wprowadzić swoje wnioski i wzory deklaracji. Te przygotowane przez bełchatowski magistrat nieznacznie różnią się od tych, które obowiązywały do tej pory.

 

Ostatni z proponowanych projektów uchwał dotyczył powołania, a właściwie reaktywowania bełchatowskiej Młodzieżowej Rady Miejskiej i nadania jej statutu. Taka rada powołana została już w grudniu 2001 roku. Jednak po pierwszej kadencji jej funkcjonowania, kolejne rady nie przetrwały i zaprzestały funkcjonowania. Od tego czasu wiele zapisów - zawartych w uchwalonym wówczas statucie - uległy dezaktualizacji mi.in. przez reformę edukacji w wyniku, której wygaszone zostały gimnazja.

 

Nad nowym projektem uchwały w tej sprawie pracowali wszyscy radni. Statut Młodzieżowej Rady zakłada, że w jej skład wchodzić mogą przedstawiciele 7 i 8 klas podstawówek, a także ponadpodstawowych i zespołów szkół ponadpodstawowych z terenu Bełchatowa. Kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej ma trwać dwa lata, a zacząć funkcjonować może już od nowego roku szkolnego, czyli od września 2021 roku. – Dziękuję za pracę nad projektem tej uchwały. Będę szczęśliwa, jeśli zostanie ona przyjęta właśnie dziś – 27 maja, kiedy obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. Dołożymy wszelkich starań, aby działała ona jak najlepiej, tak by młodzi mogli uczyć się pracy w samorządzie – powiedziała tuż przed głosowaniem nad projektem uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej i nadania jej statutu prezydent Mariola Czechowska.  

 

Wszystkie sprawozdania, projekty uchwał, a także transmisja z obrad dostępna jest na portalu belchatow.esesja.pl.

 

ADA

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego na sesję uroczyście wprwadzono sztandar Miasta Bełchatowa Z okazji święta samorządowców, którego zbiegło się z obradami Rady Miejskiej, na sesję uroczyście wprowadzono sztandar Miasta Bełchatowa

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego sesję rozpoczęto od odśpiewania hymnu państwowego Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego sesję rozpoczęto od odśpiewania hymnu państwowego

W imieniu samorządowców kilka słów powiedziała wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Bełchatowie pani Ewa Skorupa W imieniu samorządowców kilka słów powiedziała wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Bełchatowie pani Ewa Skorupa

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl