Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Majowa sesja Rady Miejskiej odbędzie się w trybie stacjonarnym - na Sali Herbowej magistratu Majowa sesja Rady Miejskiej odbędzie się w trybie stacjonarnym - na Sali Herbowej magistratu

 

O działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Młodzieżowej Radzie Miejskiej i pomocy na rzecz powiatu bełchatowskiego m.in. mają rozmawiać miejscy radni podczas najbliższej sesji zaplanowanej na czwartek, 27 maja. Po kilkumiesięcznej przerwie rada wraca do obrad stacjonarnych – w urzędzie miasta. Początek sesji o godz. 10:00, tradycyjnie będzie ona transmitowana na żywo za pośrednictwem strony belchatow.esesja.pl.

 

Sprawozdanie z działalności bełchatowskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 rok jest jednym z punktów majowej sesji. W raporcie placówka wskazuje, że w 2020 roku z pomocy społecznej skorzystało blisko 2,5 tys. osób (1417 rodzin), co stanowi 4,3 proc. wszystkich mieszkańców Bełchatowa. W stosunku do 2019 liczba ta zmniejszyła się o 325 osób (124 rodziny). Za najczęstsze powody zaprzestania korzystania z pomocy MOPS-u podaje m.in. podjęcie pracy, wzrost dochodów rodziny, nabycie uprawnień emerytalno-rentowych, co przełożyło się na poprawę sytuacji materialnej rodziny. W ubiegłym roku MOPS wypłacał zasiłki stałe (prawie 300 osobom), okresowe (skorzystało z nich 700 mieszkańców), celowe i celowe specjalne m.in. na zakup leków, opału, żywności (wypłacono go blisko 1500 bełchatowianom). Podejmował także zadania mające zapobiegać bezdomności i przemocy, realizował projekty w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Organizował także pomoc żywnościową. Mowa m.in. o finansowaniu obiadów dla swoich podopiecznych w szkołach, przedszkolach i żłobkach, jadłodajni, Środowiskowym Domu Samopomocy. Zaangażował się również w pomoc z łódzkiego Banku Żywności. Przeprowadził także szereg projektów m.in. „Daj szansę dziecku w nauce on-line”, „Ocalić od zapomnienia”, „Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego”, „CUŚ dla powiatu bełchatowskiego”. Placówka realizowała również zadania, których relem było wsparcie rodzin. Wśród nich uruchomione były m.in. takie usługi jak: asystent rodziny, terapeuta rodziny, piecza zastępcza. MOPS prowadzi teżświetlice środowiskową „Promyk” i socjoterapeutyczną „Ster”. W minionym roku z ich usług skorzystało blisko 80 dzieci w wieku 6-16 lat. W 2020 roku bełchatowski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował także wiele zadań, jakie narzucił na placówkę stan epidemii. Mowa m.in. o organizowaniu pomocy żywnościowej dla podopiecznych będących w kwarantannie, osób przebywających w kwarantannie zbiorowej, seniorom w ramach „Solidarnościowego korpusu pomocy”.

 

W planowanym porządku obrad najbliższej sesji znalazło się również sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi. W 2020 roku wsparcie otrzymało 26 organizacji. Magistrat przeprowadził otwarte konkursy ofert, w ramach których dotacja udzielona została 22 organizacjom na łączną kwotę blisko 1,3 mln zł. Wśród dotowanych zadań publicznych znalazły się projekty dotycząc m.in. promocji i ochrony zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, oświaty, edukacji, kultury i sztuki.

 

Na majowej sesji radni mają się także zająć kilkoma projektami uchwał. Dotyczą one m.in. zmian w budżecie miasta  i Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta, a także udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz starostwa bełchatowskiego. Wiąże się ona z prowadzoną właśnie inwestycją - przebudową ulicy Kwiatowej, która realizowana jest przez miasto i współfinansowana właśnie przez powiat. Kolejny projekt uchwały dotyczy wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji. W grudniu ubiegłego roku wprowadzone zostały zmiany do wielu regulacji związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych. Wśród nich znalazła się m.in. ustawa o dodatkach mieszkaniowych. Większość przepisów wejdzie w życie od 1 lipca 2021 r. – i do tego właśnie czasu samorządy mają czas, aby dostosować swoje regulacje. Wniosek oraz deklaracja przygotowane przez miasto jest podobna do tych, które obowiązywały do tej pory.

 

Ostatni z proponowanych projektów uchwał dotyczy powołania bełchatowskiej Młodzieżowej Rady Miejskiej i nadania jej statutu. Jak czytamy w uzasadnieniu wspomniana rada powołana została w grudniu 2001 roku. Po pierwszej kadencji jej funkcjonowania, kolejne rady nie przetrwały i zaprzestały funkcjonowania. Od tego czasu wiele zapisów - zawartych w uchwalonym wówczas statucie - uległy dezaktualizacji mi.in. przez reformę edukacji w wyniku, której wygaszone zostają gimnazja. W nowym projekcie proponowane jest, aby kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej trwała dwa lata. W jej skład mieliby wchodzić przedstawiciele 7 i 8 klas podstawówek, a także ponadpodstawowych i zespołów szkół ponadpodstawowych z terenu Bełchatowa.

 

Wszystkie sprawozdania, a także projekty uchwał dostępne są na portalu belchatow.esesja.pl, gdzie na żywo transmitowane będą także obrady sesji.

 

ADA

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl