Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Wnioski o środki w KFS można składać osobiście w urzędzie pracy bądź za pośrednictwem platformy ePUAP2Wnioski o środki w KFS można składać osobiście w urzędzie pracy bądź za pośrednictwem platformy ePUAP2

 

Przedsiębiorcy, którzy myślą o doszkoleniu swoich pracowników, mogą ubiegać się o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Pomoc dotyczy sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego. Wniosek należy złożyć w bełchatowskim Powiatowym Urzędzie Pracy do 1 marca.


O środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Pozyskane środki można przeznaczyć na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

 

  • 80 proc. kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
  • 100 proc. kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 

Wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Termin upływa 1 marca o godz. 15:30. Wnioski złożone poza ww. terminem i godziną naboru nie będą rozpatrywane.


Dokumenty (wniosek wraz z załącznikiem) składać można na dwa sposoby:

 

  • osobiście w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie - pokój 1.12,
  • elektronicznie poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie.

 


Ważne! Wniosek złożony w formie elektronicznej musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

 


Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. Ustalenia w sprawie przyznawania środków z KFS na rok 2021 dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie (http://pupbelchatow.pl/).

 

Wniosek można pobrać w siedzibie Urzędu w pokoju nr 20 (na parterze) oraz na stronie internetowej z zakładki: Dla pracodawców i przedsiębiorców/ Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców/ Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Szczegółowe informacje udzielane są telefonicznie pod numerem  44 631 40 60.

 

AP

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl