Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłosił nabór wniosków o dotacje dla mikro i małych przedsiębiorcówPowiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłosił nabór wniosków o dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców

 

Mikro i mali przedsiębiorcy mogą składać starać się o dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności. To jedna z form pomocy, jaka oferuje tzw. Tarcza 7.0. Aby otrzymać jednorazowe wsparcie sięgające 5 tys. zł, należy do końca marca złożyć wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy. Jakie warunki musi spełnić właściciele firm, aby dotacja została przyznana?


Tarcza 7.0 oferuje szereg instrumentów pomocowych dla przedsiębiorców, którzy ponieśli straty wskutek epidemii COVID-19. Rozporządzenie zakłada kilka form pomocy, a każda z nich odnosi się do wybranych kodów PKD. Przewiduje m.in. świadczenia postojowe, świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy, zwolnienie ze składek ZUS a także jednorazową dotację z Funduszu Pracy.


Wspomniana dotacja może przeznaczona na sfinansowanie bieżących kosztów prowadzenia działalności. Aby ją otrzymać, właściciele firm musza łącznie spełnić kilka warunków:

 

  • posiadają status mikroprzedsiębiorcy (zatrudniający mniej niż 10 pracowników) albo małego przedsiębiorcy zgodnie z definicjami zawartymi odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (dodatkowo z pomocy mogą skorzystać też przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nie zatrudniali pracowników),
  • na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, jednym z kodów wskazanym w § 7 ust. 1 rozporządzenia,
  • działalność gospodarcza nie była zawieszona na dzień 30 listopada 2020 r..

 

Kryterium przyznania wsparcia będzie wykazanie straty co najmniej 40 proc. przychodów, biorąc pod uwagę miesiąc przed złożeniem wniosku analogicznie do roku poprzedniego tego samego okresu. 

 

Z dotacji z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów bieżących mogą skorzystać tylko firmy z odpowiednimi kodami PKD. Chodzi m.in. o restauracje, agencje turystyczne czy fizjoterapeutów. Wykaz wszystkich kodów uprawniających do wypłaty wsparcia znaleźć można na rządowej stronie gov.pl (https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dotacji-dla-mikro-i-malych-przedsiebiorstw-ze-srodkow-funduszu-pracy). Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.

 

Wniosek o dotację wraz z odpowiednimi oświadczeniami przedsiębiorca składa do Powiatowego Urzędu Pracy, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Wniosek o dotację może być złożony do 31 marca 2021 r., jedynie w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl. Po logowaniu, w zakładce „Tarcza Antykryzysowa”, należy wypełnić elektroniczny formularz "wniosku o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małego przedsiębiorcy". Wnioski są rozpatrywane niezwłocznie po złożeniu, według kolejności wpływu. Dotacja zostanie wypłacona maksymalnie do dwóch dni roboczych od zaakceptowania wniosku o nią. Ważne! Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.

 

Wszystkie informacje na temat dotacji z Funduszu Pracy dostępne są także na stronie bełchatowskiego Powiatowego Urzędu Pracy (http://pupbelchatow.pl/aktualnosci-komunikaty-i-ogloszenia/uruchomieniu-naboru-nowej-dotacji-na-pokrycie-biezacych-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej.html).

 

AP

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl