Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Pytania o wielkość gospodarstwa, użytki rolne czy maszyny - jesienią w całej polsce przeprowadzony zostanie spis rolnyPytania o wielkość gospodarstwa, użytki rolne czy maszyny - jesienią w całej Polsce przeprowadzony zostanie spis rolny

 

W związku z planowanym na wrzesień i listopad 2020 roku Powszechnym Spisem Rolnym prowadzony jest nabór na rachmistrzów terenowych i telefonicznych. Chętni do przeprowadzania wywiadów z rolnikami prowadzącymi gospodarstwa na terenie naszego miasta mogą zgłaszać swoje kandydatury w bełchatowskim Urzędzie Miasta do 8 lipca.

 

 

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego na terenie miasta Bełchatowa zarejestrowanych jest ponad 700 gospodarstw rolnych. Ich właściciele zobowiązani są do wzięcia w tegorocznym Powszechnym Spisie Rolnym, który przeprowadzony zostanie między 1 września a 30 listopada. W Bełchatowie odpowiedzialność za przeprowadzenie spoczywa na prezydencie miasta, który organizuje Gminne Biuro Spisowe. Ponadto odpowiada on za koordynację naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych oraz współorganizację szkoleń i egzaminów sprawdzających ich wiedzę.

 

Kto może zostać rachmistrzem?

 

Naboru kandydatów dokonuje się spośród osób:

 

 • pełnoletnich,
 • zamieszkałych w danej gminy,
 • posiadających co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie,
 • które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Osoby chętne do pracy w charakterze rachmistrza mogą zgłaszać się osobiście do 8 lipca w bełchatowskim Urzędzie Miasta w godzinach pracy magistratu. W załącznikach poniżej znajdują się ogłoszenie o naborze, oświadczeine kandydata oraz wzór oferty. Kandydaci przejdą szkolenie, które zakończone zostanie egzaminem. Osoby, które odpowiedzą poprawnie przynajmniej na 60 proc. pytań zostaną wpisane na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych. Ważne! Im więcej punktów z egzaminów tym wyższa pozycja na liście. Ostatecznie rachmistrzów (terenowych i telefonicznych) powoła zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego, czyli Dyrektor Urzędu Statystycznego spośród osób z najwyższą liczbą punktów z egzaminu.

 

Ważne!

 

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

 

Wynagrodzenie rachmistrzów

 

Honorarium dla rachmistrza terenowego liczone będzie jako iloczyn stawki 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego.


W przypadku rachmistrza telefonicznego dodatek spisowy jest ustalany:

 

 • jako iloczyn stawki 20 zł brutto i liczby przeprowadzonych wywiadów telefonicznych z użytkownikami gospodarstw rolnych,
 • jako iloczyn stawki 12 zł brutto i liczby dni pełnienia dyżuru przy udzielaniu informacji w trybie infolinii spisowej i umawiania bezpośrednich wywiadów z użytkownikami gospodarstw rolnych.

 

 

Powszechny Spis Rolny 2020

 

Na terenie całego kraju spis zostanie przeprowadzony między 1 września a 20 listopada 2020 roku. Objęte nim zostaną wszystkie prowadzone w Polsce gospodarstwa rolne prowadzone przez osoby fizyczne (w gospodarstwach indywidualnych), osoby prawne (np. spółki z o.o.) oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (np. spółki cywilne). Wyniki spisu opisują obraz polskiego rolnictwa i posłużą władzom lokalnym do podejmowania strategicznych decyzji opartych na analizie zebranych danych.

 

Udział w Powszechnym Spisie Rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobligowani do udzielania dokładnych, wyczerpujących oraz zgodnych z prawdą odpowiedzi. Dane zbierane w ramach spisu będą dotyczyć m.in.

 

 • cech identyfikacyjno-adresowych użytkownika i jego gospodarstwa rolnego,
 • sprzedaży i zużycia wytworzonych produktów rolnych,
 • struktury dochodów,
 • aktywności ekonomicznej,
 • sposobu użytkowania gruntów,
 • powierzchni zasiewów, nawożenia,
 • zastosowania środków ochrony roślin,
 • pogłowia zwierząt gospodarskich,
 • chowu i hodowli ryb,
 • budynków gospodarskich,
 • maszyn i urządzeń rolniczych.

 

Informacje od respondentów zbierane będą na trzy sposoby: w formie samospisu internetowego przeprowadzanego za pośrednictwem internetowej aplikacji, wywiadu bezpośredniego lub telefonicznego przeprowadzanych przez rachmistrzów.

 

Obowiązek realizacji spisu nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. Krajową podstawą prawną realizacji spisu rolnego jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728).

 

Więcej informacji na temat Powszechnego Spisu Rolnego 2020 znaleźć można na stronie http://spisrolny.gov.pl  

 

AP

 

Powszechny Spis Rolny 2020

Załączniki:
Download this file (Ogłoszenie o naborze1.pdf)Ogłoszenie o naborze[ ]133 kB
Download this file (Oświadczenie_kandydatok.doc)Oświadczenie kandydata[ ]28 kB
Download this file (Wzór oferty.doc)Wzór oferty[ ]28 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl