Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

W ramach programu "Czyste Powietrze" można się starać o dofinansowanie m.in. na instalację paneli fotowoltaicznych; fot./pixabayW ramach programu "Czyste Powietrze" można się starać o dofinansowanie m.in. na instalację paneli fotowoltaicznych; fot./pixabay

 

Prostsze zasady przyznawania dotacji, krótszy czas rozpatrywania wniosków, wyższe dofinansowanie dla osób o niskich dochodach – to najważniejsze zmiany w rządowym programie Czyste Powietrze. Nowe zasady programu mają przyspieszyć tempo rozpatrywania wniosków. Osoby, które chcą otrzymać dofinansowanie np. do wymiany pieca, mogą już aplikować do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

Celem programu Czyste Powietrze – z budżetem 103 miliardy złotych na lata 2018-2029 – jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych. Program przeznaczony jest dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, którzy zdecydują się na inwestycje zmniejszające emisję szkodliwych pyłów do atmosfery. Nie chodzi tylko o wymianę starego pieca na spełniający surowe unijne normy. Dofinansowanie obejmuje jednak szereg innych działań pozwalających na oszczędzanie ciepła i energii: docieplenie budynku, wymianę stolarki itp.

 

 

Zgodnie z nowymi zapisami, osoby uprawnione do podstawowego poziomu dofinansowania mogą liczyć na wsparcie podstawowe do 20 tys. zł. Jeżeli inwestycja obejmuje bardziej efektywne źródło ogrzewania, czyli pompę ciepła –można dostać do 25 tys. zł, a jeśli do tego instalowane są panele fotowoltaiczne, to łączna wypłata sięgnie nawet 30 tys. zł. Będzie można finansować przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przy czym data ich rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż 15 maja 2020. Zmieniona wersja programu umożliwia także wsparcie inwestycji już zakończonych

 

 

Złóż wniosek

 

 

Nabór wniosków o dofinansowanie z Czystego Powietrza na nowych zasadach rozpoczął się 15 maja 2020 roku. Należy je składać do:

 

  • WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren  województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie,
  • lub za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji Programu z WFOŚiGW.

 

 

Wnioski o dofinansowanie można składać na dwa sposoby:

 

  • poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego wfośigw lub
  • poprzez serwis gov.pl. (usługa ta będzie aktywowana na przełomie maja i czerwca 2020 r.)

.

 

Najważniejsze zmiany w programie Czyste Powietrze

 

 

1. Uproszczenie zasad przyznawania dotacji

 


Uproszczenie zasad przyznawania dotacji w programie Czyste Powietrze będzie polegać na odejściu od weryfikacji wysokości dochodu przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska. Za wydawanie zaświadczeń potwierdzających prawo do zwiększonego dofinansowania w programie oraz udzielania pożyczek będą odpowiadać teraz gminy.

 


Beneficjenci zostali podzieleni na dwie grupy uprawnione do dofinansowań o różnej wysokości.


1) Podstawowe dofinansowanie otrzymają osoby mające roczny dochód nieprzekraczający 100 000 zł.


2) Podwyższony poziom dofinansowania dotyczy osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

  • 1400 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1960 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym.

 


Jest trzecia opcja, czyli jeszcze bardziej intensywna forma wsparcia – dotacja z programu „STOP SMOG”, która wynosić może między 90 proc. a 100 proc. wartości realizowanej inwestycji. Będzie ona przysługiwać tym potrzebującym intensywnego wsparcia osobom, które znajdą się w programie dzięki aktywności gmin zainteresowanych udziałem w programie „STOP SMOG”. Takie gminy mogą uzyskać rządową dotację na ten cel ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów, finansującą 70 proc. kosztów przedsięwzięć w zakresie wymiany przestarzałych kotłów oraz ocieplenia domów najmniej zamożnym i najbardziej potrzebującym wsparcia mieszkańcom tych gmin.

 


2. Włączenie w program Jednostek Samorządu Terytorialnego

 


Luka w sieci dystrybucji programu Czyste Powietrze została uzupełniona przez włączenie w jego realizację jednostek samorządu terytorialnego – aktualnie podpisano 658 porozumień z gminami. To one znają potrzeby na swoim obszarze i wiedzą, jakie problemy mają ich mieszkańcy. To gmina posiada też wiedzę, kto może skorzystać i z jakiej formy pomocy.


W ramach nowej odsłony programu Czyste Powietrze wprowadzono nowe zadania dla gmin:

 

  • wydawanie zaświadczeń potwierdzających prawo do zwiększonego dofinansowania,
  • pomoc wnioskodawcom w złożeniu wniosku,
  • możliwość udzielania pożyczek osobom uprawnionym do zwiększonego dofinansowania (ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW dla wojewódzkich funduszy z przeznaczeniem na pożyczki dla beneficjentów),
  •  możliwość łączenia dotacji z programów gminnych z dotacją w programie Czyste Powietrze.

 


3. Skrócenie czasu rozpatrywania wniosków

 


Dzięki uproszczeniu wniosku i zmniejszeniu liczby dokumentów do oceny termin rozpatrywania wniosku o dofinansowanie został skrócony z 90 do 30 dni.

 


4. Uproszczenie wniosku o dotację

 


Nowa wersja wniosku przygotowana została w oparciu o zastrzeżenia zgłaszane do jego poprzedniej wersji. Uproszczony został wniosek aplikującego o środki finansowe, przez co potencjalny beneficjent poświęci mniej czasu na jego wypełnienie. Zrezygnowano z konieczności podawania we wniosku informacji technicznych, których uzupełnianie sprawiało wnioskodawcom problemy na etapie jego wypełniania. Zrezygnowano także z konieczności zbierania dokumentów dot. wysokości dochodów, a zamiast dołączania dokumentów wystarczy złożenie oświadczeń.

 


5. Możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl

 


Na rządowym portalu gov.pl przygotowano podstronę dedykowaną programowi. W pierwszej fazie wnioskodawcy znajdą tam linki do generatorów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, a następnie – na przełomie maja i czerwca– planuje się ogólnopolską odsłonę e-wniosków na gov.pl.

 


6. Włączenie w program sektora bankowego, który jest źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego (pożyczki/kredyty)

 


Dla przyspieszenia realizacji programu oraz efektywnego wykorzystania kredytu bankowego z dotacją przez właścicieli domów jednorodzinnych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz ze Związkiem Banków Polskich, podjął prace nad przygotowaniem warunków do oferowania przez banki produktów umożliwiających finansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć związanych z wymianą przestarzałych pieców oraz ociepleniem domów. We wrześniu br. planowane jest uruchomienie pierwszych kredytów na cele antysmogowe. Celem tych prac jest przygotowanie procedur obsługi przez banki wniosku beneficjenta o dotację przeznaczonego na częściową spłatę kapitału kredytu. Wniosku, który został dostosowany do specyfiki obrotu bankowego i który będzie składany za pośrednictwem banku wraz z wnioskiem o kredyt umożliwiając dofinansowanie w celu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

 


7. Integracja z programem „Mój Prąd”

 


Ważną zmianą w programie Czyste Powietrze jest także integracja z programem „Mój Prąd” przez możliwość uzyskania dotacji do 5 tys. zł na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków.

 


8. Powiązanie poziomu dotacji z efektem ekologicznym – bonus za niskoemisyjność i odnawialność

 


Premiowane będą te inwestycje, które są rozwiązaniami bezemisyjnymi (pod względem niskiej emisji) i umożliwiają redukcję emisji CO2. Najwyższe dofinansowanie będzie przyznawane dla inwestycji optymalnych z punktu widzenia celów powietrzno-klimatycznych, tj. instalacja łącznie pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej.

 


9. Dotacje dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła

 


W nowej wersji programu istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na termomodernizację w przypadku osób, które mają już wymienione źródło ciepła na nisko/zeroemisyjne (do 10 tys. zł, a w przypadku osób uprawnionych do zwiększonego poziomu dofinansowania – do 15 tys. zł na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej).

 


10. Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych

 


Będzie można finansować przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przy czym data ich rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż 15 maja br. Zmieniona wersja programu umożliwia także wsparcie inwestycji już zakończonych.

 


Celem programu Czyste Powietrze – z budżetem 103 mld zł na lata 2018-2029 – jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

 


Więcej o nowych zasadach dofinansowania inwestycji w ramach programu Czyste Powietrze na czystepowietrze.gov.pl

 

AP/gov.pl

 

czyste powietrze plakat

 

logotypy www

 

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl