Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

W związku z epidemią koronawirusa kwietniowa sesja Rady Miejskiej miałą charakter korespondencyjnyW związku z epidemią koronawirusa kwietniowa sesja Rady Miejskiej miałą charakter korespondencyjny

 

W czwartek 30 kwietnia odbyła się XX Sesja Rady Miejskiej. Ze względu na epidemię koronawirusa i w trosce o bezpieczeństwo radnych obrady po raz pierwszy w historii bełchatowskiego samorządu odbyły się w sposób korespondencyjny.

 

 

Kwietniowa sesja Rady Miejskiej wyglądała zupełnie inaczej niż zazwyczaj. W Sali Herbowej bełchatowskiego magistratu z radnych obecny był tylko przewodniczący RM Piotr Wysocki. W dniu obrad wszyscy radni otrzymali karty do głosowania, po wypełnieniu zostały one dostarczone do UM przez strażników miejskich. Po wyczytaniu każdej uchwały prowadzący obrady odczytałjak głosowali poszczególni radni.

 

 

W trakcie XX sesji radni wyrazili zgodę na rozszerzenie realizowanego przez spółkę Wod.-Kan. projektu rozbudowy i modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej. Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców ulic Zdzieszulickiej i Piotrkowskiej spółka chce włączyć do projektu budowę w tamtym rejonie kanalizacji sanitarnej. Dokumentacja projektowa jest już gotowa, uzyskane zostały także niezbędne decyzje środowiskowe. Ze względu jednak na wysoki koszt tej inwestycji (ok. 3 mln zł netto) spółka będzie zabiegać o środki zewnętrzne z NFOŚiGW w Warszawie w ramach rozszerzenia pierwotnego projektu, którego szacunkowy koszt obecnie wynosić będzie nieco ponad 41 mln zł.

 

 

Radni przegłosowali także uchwałę w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy komunalnej części bełchatowskiego cmentarza z Archidiecezją Łódzką. Poprzednia umowa wygasa 11 maja. Po uwzględnieniu faktu, iż część komunalna łączy się z cmentarzem parafialnym zarządzanym przez łódzką Kurię, radni postanowili przedłużyć dzierżawę do 2030 roku.

 

 

W porządku obrad znalazły się także założenia do planu zaopatrzenia Bełchatowa w ciepło, energię elektryczną oraz paliwa gazowe. Przyjęty przez radnych projekt zawiera m.in. propozycje racjonalizacji zużycia ww., możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów a także propozycje poprawy efektywności energetycznej.

 

 

Radni pochylili się także nad projektem uchwały dotyczącej wysokości opłat za pobyt dziecka i wyżywienie w miejskim żłobku „Jaś i Małgosia”. Biorąc pod uwagę fakt, że w związku z epidemią koronawirusa oraz obowiązującymi obostrzeniami działalność placówki jest zawieszona od 16 marca, radni za zasadne uznali zwrot poniesionej od tego dnia opłaty oraz maksymalnej stawki za wyżywienie.

 


W trakcie XIX sesji przegłosowano także miejski program opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Podobnie jak w latach ubiegłych, realizować go będą Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, Straż Miejska i organizacje pozarządowe. Koordynatorem wszystkich działań będzie Prezydent Miasta Bełchatowa przy współpracy z Wydziałem Inżynierii i Ochrony Środowiska bełchatowskiego magistratu. Program, na który magistrat w 2020 roku przeznaczy blisko 40 tys. zł, ma za zadanie opiekę nad zwierzętami bezdomnymi, ograniczenie ich populacji oraz zapobieganie temu zjawisku m.in. poprzez działania edukacyjne promujące właściwe postawy i zachowania wobec zwierząt. Wśród działań, jakie podejmowane będą w ciągu najbliższych 12 miesięcy znalazł się także pilotażowy program obowiązkowej kastracji i sterylizacji wolno żyjących kotów. Warto podkreślić, że w programie ujęto także realizację jednego ze zwycięskich projektów ostatniej edycji Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa – sterylizację (kastrację) oraz chipowanie właścicielskich psów i kotów.

 

 

Miejscy radni przyjęli ponadto uchwały m.in. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na ten rok, a także pomocy finansowej dla Powiatu Bełchatowskiego z przeznaczeniem na pokrycie połowy kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odcinku od ul. Zdzieszulickiej do planowanej obwodnicy wschodniej – mowa o kwocie blisko 98 tys. zł.

 

 

Podczas kwietniowej sesji rajcy zapoznali się z informacją na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Bełchatowie oraz podsumowaniem działalności Straży Miejskiej w 2019 roku. W porządku obrad znalazło się także kilka raportów. Wśród nich ten o stanie oświaty, bezpieczeństwa i porządku w mieście oraz  Miejskiego Centrum Sportu. Ponadto radni zaznajomili się ze sprawozdaniem z realizacji programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Poznali także szczegóły działań podejmowanych na rzecz promocji miasta i współpracy z miastami partnerskimi Bełchatowa.

 

AP

 

Po wyczytaniu konkretnej uchwały przewodniczący Piotr Wysocki odczytał imiennie oddane głosyPo wyczytaniu konkretnej uchwały przewodniczący Piotr Wysocki odczytał imiennie oddane głosy

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl