joombig banner rotation images

Menu

Od stycznia 2020 roku zmieniły się numery kont bankowych miastaOd stycznia 2020 roku zmieniły się numery kont bankowych miasta

 

W związku ze zmianą banku obsługującego Urząd Miasta Bełchatowa i Miasto Bełchatów, od stycznia 2020 roku uległy zmianie wszystkie numery rachunków bankowych, na które dokonywane są wpłaty na rzecz Urzędu Miasta oraz miasta.

 

Od 1 stycznia 2020 roku obsługę bankową bełchatowskiego Urzędu Miasta będzie prowadzić PKO Bank Polski S.A. W związku z tym zmieniły się numery rachunków bankowych miasta, na które mieszkańcy będą wpłacać różnego rodzaju należności.

 

Rachunek dochodów Urzędu Miasta Bełchatowa

 

51 1020 3916 0000 0202 0299 8169

 

Konto to służy do wpłat:

 

 • podatek od nieruchomości,
 • podatek rolny,
 • podatek płacony w formie łącznego zobowiązania pieniężnego,
 • podatek leśny,
 • podatek od środków transportowych,
 • mandaty Straży Miejskiej,
 • opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Miasta Bełchatowa,
 • opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • dzierżawa,
 • najem,
 • sprzedaż mieszkań,
 • sprzedaż gruntu,
 • sprzedaż lokali,
 • opłaty za udostępnianie danych osobowych,
 • należności za zajęcie pasa drogowego,
 • inne opłaty stanowiące dochód Urzędu Miasta.

 

Dotychczasowe indywidualne rachunki bankowe został zlikwidowane 31 grudnia 2019 r. Do czasu otrzymania pisemnej informacji o nowych indywidualnych rachunkach bankowych, płatności należy dokonywać na rachunek wskazany powyżej.

 

Rachunek opłaty skarbowej

 

87 1020 3916 0000 0402 0299 8490

 

Na ten numer konta należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej.

 

 

Rachunek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

59 1020 3916 0000 0102 0299 8268

 

Konto to służy do wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Dotychczasowe indywidualne rachunki bankowe zostały zlikwidowane 31 grudnia 2019 r. Do czasu otrzymania pisemnej informacji o nowych indywidualnych rachunkach bankowych, płatności należy dokonywać na rachunek wskazany powyżej.

 

Rachunek sum depozytowych Urzędu Miasta Bełchatowa

 

71 1020 3916 0000 0602 0299 8292

 

Na ten numer rachunku należy wpłacać należności z tytułu:

 

 • wadia,
 • zabezpieczenia należytego wykonania umów.

 

Rachunek bankowy budżetu Miasta Bełchatowa

 

49 1020 3916 0000 0802 0299 2964

 

Konto to służy do wpłat z tytułu:

 

 • dotacje,
 • subwencje,
 • udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych,
 • dochody realizowane przez jednostki budżetowe i urzędy skarbowe.

 

Jednocześnie informujemy, że wszelkich wpłat na rachunki bankowe Urzędu Miasta można dokonywać bez jakichkolwiek opłat we wszystkich oddziałach i filiach banku PKO Bank Polski S.A.

 

AP

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020