Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

 

Unijne dofinansowanie na założenie żłobka może sięgnąć nawet 91 procent kosztów inwestycjiUnijne dofinansowanie na założenie żłobka może sięgnąć nawet 91 procent kosztów inwestycji

 

Jak założyć żłobek we własnej firmie? Można na przykład z funduszami europejskimi. Dofinansowanie w ramach programu „Mamo, Tato – wracaj do pracy! Dofinansowanie miejsc dla dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych” może sięgnąć nawet 91 procent. Bezpłatne spotkanie informacyjny nt. programu odbędzie się 18 lipca. Aby wziąć w nim udział należy się zgłosić do poniedziałku, 15 lipca.


O tym, jak trudno jest łączyć obowiązki domowe z rodzinnymi, wie chyba każdy rodzic. Rozwiązaniem mogą być dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech. O wsparcie będą mogli ubiegać się m.in. przedsiębiorcy, pracodawcy, jednostki pozarządowe, żłobki i przedszkola. Co ważne, wnioskodawca lub partner musi posiadać minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu placówki opieki nad dziećmi do lat 3 lub placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci w wieku od 3 lat do rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.


Na co będzie można przeznaczyć unijne środki?


W ramach konkursu przyjmowane będą dwa rodzaje projektów:


1. tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie instytucjonalnej:

  • żłobków,
  • klubów dziecięcych,
  • opiekuna dziennego,

2. aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 m.in. w formie:

  • doradztwa zawodowego,
  • doradztwa indywidualnego,
  • pośrednictwa pracy,
  • szkoleń.

Jak składać wnioski?


Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu. Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.efs-fundusze.lodzkie.pl. Aby móc korzystać z generatora wniosków należy założyć konto dla wnioskodawcy zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę wysłania wersji elektronicznej wniosku za pośrednictwem generatora wniosków. Wnioski złożone w innej formie niż za pośrednictwem generatora pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Wnioski będzie można składać od 29 lipca do 8 sierpnia. Po upływie tego terminu nabór wniosków w generatorze wniosków zostanie automatycznie zamknięty.


Wszyscy zainteresowani pozyskaniem unijnego wsparcia mogą wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu organizowanym przez Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi. Odbędzie się ono w czwartek, 18 lipca sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy ul. Traugutta 21/23 – XVII piętro, w godz. 10:00 – 12:20 (rejestracja uczestników od godz. 9:45).


Program spotkania


1. Omówienie zakresu wsparcia w ramach Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, dotyczącego w szczególności:


• celów i założeń konkursu, w tym: podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie, typów projektów, wydatków możliwych do sfinansowania;
• zagadnień formalnych i merytorycznych;
• zasad przygotowania wniosku o dofinansowanie.


2. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach złożonych w ramach Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w roku 2018.


3. Dobre praktyki – przykładowe projekty, które uzyskały dofinansowanie na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.


4. Źródła informacji o Funduszach Europejskich.


5. Konsultacje indywidualne.

 

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/3574-spotkanie-informacyjne-pn-mamo-tato-wracaj-do-pracy-dofinansowanie-miejsc-dla-dzieci-w-zlobkach-i-klubach-dzieciecych do dnia 15 lipca 2019 r.

 

AP

 

Spotkanie unformacyjne odbędzie się 18 lipca w Łodzi

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl