joombig banner rotation images

Menu

 

W trzeciej edycji mieszkańcy wojewóztwa mają do dyspozycji 8 mln złotychW trzeciej edycji mieszkańcy wojewóztwa mają do dyspozycji 8 mln złotych

 

Już po raz trzeci mieszkańcy naszego województwa zdecydują na co wydać 8 mln złotych, które znalazły się w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego „Łódzkie na plus”. W ramach budżetu wyodrębniona została pula wojewódzka i 24 pule powiatowe.


Trwa trzecia edycja Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego. Chodzi o zwiększenie zaangażowania mieszkańców w proces decydowania o wydatkach i działaniach samorządu, które mają wpływ na otoczenie.
W tym roku w ramach budżetu „Łódzkie na plus” wyodrębniona została pula wojewódzka i 24 powiatowe. Szacunkowy koszt realizacji projektu w puli wojewódzkiej nie może być niższy niż 100 tys. zł ani wyższy niż 500 tys. zł. Z kolei koszt projektu powiatowego winien wahać się między 5 a 40 tys. złotych. Wykaz zgłoszonych propozycji zadań będzie udostępniony na stronie internetowej Województwa www.bo.lodzkie.pl.

 


Projekty zadań zostaną poddane weryfikacji formalnej i merytorycznej. O dopuszczeniu lub niedopuszczeniu zgłoszonych projektów zadań do głosowania rozstrzyga Zespół ds. realizacji budżetu obywatelskiego.
Wykaz zawierający decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu projektów zadań do głosowania, ogłaszany jest na stronie internetowej Województwa www.bo.lodzkie.pl. W wykazie zamieszcza się uzasadnienia decyzji o niedopuszczeniu projektów zadań do głosowania. W terminie 7 dni od ogłoszenia wykazu, zgłaszający projekt może wnieść do Zarządu Województwa Łódzkiego, za pośrednictwem Zespołu ds. realizacji budżetu obywatelskiego, odwołanie od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania.

 


W przypadku uwzględnienia odwołania przez Zarząd Województwa zgłoszony projekt zostaje dopisany do wykazu projektów dopuszczonych do głosowania. Ostateczny wykaz projektów dopuszczonych do głosowania z uwzględnieniem podziału na pule, przyjęty przez Zarząd Województwa, zostanie udostępniony na stronie www.bo.lodzkie.pl.


Wybór zadań do realizacji

 


Wyboru zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego z puli wojewódzkiej dokonywać będą w drodze głosowania mieszkańcy Województwa, którzy w dniu głosowania ukończyli 18 lat. Wyboru zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego z puli powiatowej dokonywać będą w drodze głosowania mieszkańcy właściwego powiatu, którzy w dniu głosowania ukończyli 18 lat.

 


Po zakończeniu głosowania zostanie ustalona liczba punktów przyznanych przez mieszkańców poszczególnym zadaniom. Do realizacji zostaną skierowane te zadania, które uzyskały największą liczbę punktów w danej puli, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w puli wojewódzkiej lub w pulach powiatowych.

 


Jeżeli środki na realizację kolejnego zadania z listy nie będą wystarczające, uwzględnione zostanie pierwsze z następnych zadań na liście w danej puli, którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków.
Jeżeli w toku realizacji zadań z danej puli poczynione zostaną oszczędności i pozostała kwota będzie wystarczająca na realizację innych zadań, zrealizowane będą mogły być kolejne zadania z listy zadań w danej puli, które zdobyły największą liczbę punktów spośród niezakwalifikowanych – aż do wyczerpania puli środków.

 


W przypadku, gdy suma szacunkowych kosztów realizacji projektów zgłoszonych do danej puli nie wyczerpie łącznej kwoty środków przeznaczonych na daną pulę, głosowania dla tej puli nie przeprowadza się.


Listę zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego z podziałem na pulę wojewódzką i pule powiatową, zatwierdzi Zarząd Województwa Łódzkiego w drodze uchwały. Wyniki głosowania w ramach budżetu obywatelskiego ogłoszone zostaną na stronie internetowej Województwa www.bo.lodzkie.pl.

 

AP/BO Lodzkie

 

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020