joombig banner rotation images

Menu

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej umożliwia dłużnikom odpracowanie zaległościPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej umożliwia dłużnikom odpracowanie zaległości

 

Od lipca 2017 działa program pomocy w spłacie zadłużenia na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej. Osoby, których zadłużenie nie przekracza 15 tys. złotych i spełnią wymagania programowe, mogą odpracować zaległości czynszowe.

 

Program Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej kierowany jest do osób i rodzin, które znalazły się w ciężkiej sytuacji życiowej i materialnej i nie są w stanie spłacić zaległych należności. Co ważne odpracować można tylko zaległości a bieżące opłaty (co najmniej od dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku) muszą być dokonywane terminowo i w całości. Spółka liczy, że dzięki temu programowi uda się również zmotywować lokatorów do regularnych opłat. - Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej formy pomocy i czynnego korzystania z możliwości stworzonych przez program - mówi Justyna Kuźmicka, kierownik działu windykacji sądowo - komorniczej PGM. Na koniec stycznia najemcy zalegali z czynszem na kwotę 2 mln 881 tys. 821 zł.

 


Osoby chętne do odpracowania swojego zadłużenia będą wykonywać prace porządkowe (np. przy utrzymaniu zieleni czy odśnieżaniu chodników), usługowe lub remontowo-budowlane (np. porządkowo-rozbiórkowe lub drobne prace konserwatorskie). Wszystkie prace będą wykonywane pod nadzorem pracowników PGM. Przystąpienie do programu następuje na zasadzie porozumienia zawartego między Zarządem Spółki a dłużnikiem. Stawka godzinowa wykonania świadczenia została ustalona na 13 zł brutto.

 


Osoby zainteresowane odpracowaniem swojego zadłużenia mogą zgłaszać się do siedziby głównej PGM przy ul. Czyżewskiego 7, pokój nr 6 lub do poszczególnych Rejonów Obsługi Mieszkańców. Wraz z podaniem o odpracowanie zadłużenia dłużnik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o dochodach. Jako kryterium dochodowe przyjmowane będzie zasady obowiązujące w ustawie o dodatkach mieszkaniowych. Średni dochód na jednego członka rodziny w okresie 3 m-cy poprzedzających datę zgłoszenia nie może przekraczać 175 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (tj. 1925 zł) i 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym (tj. 1375 zł).
O zakwalifikowaniu do programu zdecyduje specjalnie powołana Komisja, która wypracowaną propozycję przedłoży zarządowi spółki. Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać pod nr telefonu nr (0-44) 632-37-73, wew. 746.PGM umożliwia spłatę zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego :

  • dłużnikom,którzy są Najemcą lokalu mieszkalnego w zasobie zarządzanym lub administrowanym przez PGM Spółka z o. o.,
  • dłużnikom którzy są użytkownikiem lokalu mieszkalnego zarządzanym lub administrowanym przez PGM Spółka nie mającym tytułu prawnego do tego lokalu i jest obowiązany wnosić odszkodowanie za bezumowne jego zajmowanie.


Z możliwości spłaty zadłużenia nie mogą skorzystać osoby, wobec których trwa postępowanie sądowe o wydanie nakazu zapłaty lub eksmisję, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania oraz osoby wobec których egzekucja komornicza jest skuteczna.

 

AP

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020