joombig banner rotation images

Menu

25 października odbędzie się ostatnie posiedzenie rady miejskiej

 

O programie wspierania bełchatowskich rodzin oraz realizacji projektu „Now@ szkoła” rozmawiać będą 25 października radni podczas ostatniej, LIV Sesji Rady Miejskiej w Bełchatowie. VII kadencja dobiega końca, dlatego w trakcie obrad będzie również czas na podziękowania dla radnych za cztery lata pracy.


Na czwartek, 25 października, na godz. 12:00 zaplanowano ostatnie w tej kadencji posiedzenie rady miejskiej. Tradycyjnie radni spotkają się w Sali Herbowej.


Jedną z ostatnich spraw, jaką rozpatrzy Rada Miejska w Bełchatowie w VII kadencji, będzie „Program Wspierania Rodziny”. Projekt uchwały przygotowano na lata 2019-2021.


Pomoc rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych polega przede wszystkim na przywróceniu jej zdolności do wypełniania tych funkcji. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej czy społecznej, w tym rodziny wielodzietne i niepełne, mogą liczyć na pomoc miasta. Podstawą do określenia celów i form wsparcia dla rodzin w potrzebie była diagnoza społeczna. Dokonano jej na podstawie danych bełchatowskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za okres 2015-2017.


Wspierając rodzinę, miasto skupia się m.in. na: zapewnieniu asystenta rodziny, organizowaniu spotkań ze specjalistami (psychologiem, pedagogiem, prawnikiem), kursów rodzicielskich, terapii (indywidualnej, grupowej) oraz mediacji. W projekcie ważnym punktem są usługi opiekuńcze, rodziny wspierające, a także placówki wsparcia dziennego. Duży nacisk położono także na pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz ofiarom przemocy domowej. Program nie pomija szeroko rozumianych działań profilaktycznych.

Podczas październikowej sesji radni rozmawiać będą również o przystąpieniu Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi do realizacji projektu „Now@ szkoła”. Projekt dotyczy kół zainteresowań oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z zakresu j. angielskiego, przedsiębiorczości oraz przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Poza prowadzeniem zajęć opartych na eksperymentalnej metodzie dydaktycznej projekt obejmuje też doposażenie w pomoce i narzędzia dydaktyczne, a także wyposażenie poszczególnych pracowni.

Ponieważ w obecnym składzie rada miejska spotyka się po raz ostatni, część posiedzenia poświęcona będzie na krótkie podsumowanie oraz podziękowania dla wszystkich radnych VII kadencji za zaangażowanie i wkład w pracę na rzecz Bełchatowa i jego mieszkańców.

 

KZBRadni porozmawiaja o dwóech projektach ustaw: o rodzinie i szkole.
 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019