Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

O zmianach, jakie czekają niepubliczne przedszkola i szkoły oraz publiczne nieprowadzone przez miasto rozmawiali miejscy radni. Podczas sesji, 25 styczna rada zajęła się także uchwałą w sprawie przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne.

 

Miasto dostosowuje swoje przepisy do kryteriów, jakie dyktuje nowa ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. Miejscy radni, podczas sesji 25 stycznia rozmawiali więc o sposobie udzielania i rozliczania miejskich dotacji, jakie udzielane są niepublicznym przedszkolom i szkołom, a także placówkom publicznym, które nie są prowadzone przez miasto. Projekt uchwały został przez radę przyjęty. Co za tym idzie na osoby, które prowadzą tego rodzaju jednostki czekają zmiany. Elwira Antońska, dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Bełchatowa podkreśla, że wynikają one z zapisów wspomnianej ustawy. – W artykule 17 mówi się, że dotacja na jedno dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym w placówce niepublicznej wynosi 75 procent podstawowej kwoty dotacji wyliczonej w oparciu o koszty ponoszone w placówkach publicznych prowadzonych przez miasto.

 

Sposób wyliczenia tej podstawowej kwoty dotacji wynika z postanowień art. 12 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Mówi on, że wielkość podstawowej kwoty dotacji zależy od: wydatków bieżących ponoszonych przez magistrat w przedszkolach publicznych, od liczby wychowanków w tych placówkach ale również od dochodów miasta z tytułu opłat rodziców za korzystanie z wyżywienia i wychowania przedszkolnego (w czasie przekraczającym pięć godzin dziennie) i kwot uzyskanych w części oświatowej subwencji ogólnej na wychowanków niepełnosprawnych. 

 

- Wobec tak wielu zmiennych okazuje się, że w styczniu przy 75 procentach, dotacja na jedno dziecko w przedszkolu niepublicznym wyniesie 552,68 zł. Natomiast w okresie od września do grudnia 2017 roku, gdy obowiązywał próg 85 procentowy, dotacja wynosiła 586,87 zł  - dodaje dyrektor Antońska.

 

Wspomniany projekt uchwały wprowadza również sposób w jaki magistrat będzie kontrolował czy pobrana dotacja została odpowiednio wykorzystana i rozliczona przez niepubliczne placówki. Jednak w tym przypadku większych zmian nie ma. 

 

 

Podczas styczniowej sesji Rada Miejska ustaliła także szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usług opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowe warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi oraz tryb ich pobierania.Określiła również koszt jednej godziny wyżej wspomnianych usług.

 

Pomocą w formie usług opiekuńczych może być objęta osoba samotna, która z powodu wieku, choroby czy innych przyczyn wymaga pomocy ze strony osób trzecich. Tego typu usługi mogą być również przyznane osobie posiadającej rodzinę, ale nie mogącej zapewnić jej opieki – tłumaczy Iwona Nowak, koordynator Zespołu ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia w bełchatowskim magistracie.

 

Usługi opiekuńcze obejmują m.in. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, z kolei specjalistyczne usługi opiekuńcze to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

 

Nowa uchwała, którą miejscowi radni przyjęli 25 stycznia określa również minimalny poziom  dochodu osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę  w rodzinie, od którego obliczana jest wysokość odpłatności. Próg stanowi kwota 634 zł i odpowiada on aktualnie obowiązującemu kryterium dochodowemu  osoby samotnie gospodarującej określonemu w ustawie o pomocy społecznej. Ze wspomnianej pomocy nieodpłatnie będzie mogła korzystać osoba samotna bądź w rodzinie, jeśli jej dochód nie przekroczy ww. kwoty.

 

W sytuacji, gdy dochody są wyższe ustalone są progi procentowe. Wahają się one od 3 do 100 procent w przypadku samotnie gospodarujących, zaś dla osób w rodzinie od 4 procent także do 100 procent.

 

Pomoc w formie usług opiekuńczych czy też specjalistycznych usług opiekuńczych przyznawana jest przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Może ona również, w uzasadnionych przypadkach, zwolnić częściowo lub całkowicie z ponoszenia opłat za wspomniane usługi.

 

AD-A

 

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl