Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Do 31 grudnia można zgłaszać kandydatów na ławników. Czterech potrzebnych jest do Sądu Rejonowego w Bełchatowie – dokładnie do sądu pracy, zaś dziesięciu do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. Wybory uzupełniające na kadencję 2016 -2019 odbędą się w lutym. O tym, kto zostanie ławnikiem zdecydują miejscy radni.

 

To właśnie Radzie Miasta prezesi właściwych sądów, obywatele (co najmniej 50, którzy mają czynne prawo wyborcze i zamieszkują stale na terenie gminy dokonującej wyboru) oraz stowarzyszenia i inne organizacje społeczne i zawodowe (zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych) mogą zgłaszać kandydatów na ławników. Może nim zostać osoba, która spełnia kilka warunków:

-  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

-  jest nieskazitelnego charakteru,

-  ukończyła 30 lat,

-  jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania

   co najmniej od roku,

-  nie przekroczyła 70 lat,

-  jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

-  posiada co najmniej wykształcenie średnie

- do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy wykazuje się szczególną znajomością spraw pracowniczych.

 

Przy czym zaznacza się, że ławnikami nie mogą być osoby zatrudnione w prokuraturze, sądach powszechnych i innych sądach oraz osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. O funkcję ławnika nie mogą się również ubiegać funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem  przestępstw i wykroczeń, adwokaci i aplikanci adwokaccy, radcy prawni i aplikanci radcowscy, a także duchowni, żołnierze w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusze Służby Więziennej oraz radni gminy, powiatu i województwa.

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Termin zgłaszania kandydatów na ławników wyborach uzupełniających upływa 31 grudnia 2017 roku. Wszystkie dokumenty trzeba złożyć w Urzędzie Miasta Bełchatowa przy ul. Czyżewskiego 7 – pokój 112. Magistrat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 oraz we wtorki do godz. 18:00. Wszelkich informacji udziela Elżbieta Jaszyńska – Koordynator Zespołu ds. Ewidencji Danych Osobowych, telefon 44 733 52 49. 

 

Ważne! Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której dołącza się następujące dokumenty:

-  informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

-  oświadczenie  kandydata, że nie jest  prowadzone  przeciwko  niemu  postępowanie

   o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

-  oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

-  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki    zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

-  dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu   osobistego.  

-  aktualny  odpis z  Krajowego  Rejestru  Sądowego  albo odpis  lub  zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji w przypadku zgłoszenia dokonanego  przez  stowarzyszenie, inną  organizację  społeczną  lub  zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa,

-  listę  osób  zawierającą  imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata na ławnika,  w przypadku  zgłoszenia przez obywateli.  

 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

 

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po terminie lub które nie spełnią  wymogów formalnych  o których mowa wyżej, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie  terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. 

 

AD-A

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl