Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Najwyższa Izba Kontroli sprawdzała 6 miast w woj. łódzkim w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej. Bełchatów wypada najlepiej.

Kontrolą NIK w zakresie kształtowania i prowadzenia miejskiej polityki przestrzennej objętych było sześć miast województwa łódzkiego: Łódź, Zgierz, Piotrków Tryb., Radomsko, Tomaszów  Mazowiecki oraz Bełchatów. Ocenę pozytywną otrzymały trzy miasta: Bełchatów, Piotrków i Radomsko, zaś ocenę negatywną – Łódź, Tomaszów i Zgierz.

 

W wyniku kontroli, NIK pozytywnie wyróżnił działalność organów miasta Bełchatowa, ze względu na wysoki wskaźnik pokrycia miasta aktualnymi planami miejscowymi i rzetelne prowadzenie postępowań w sprawach ustalania i pobierania opłat planistycznych.

 

Marek Chrzanowski, Prezydent Miasta Bełchatowa: „Planowanie przestrzenne i plany zagospodarowania przestrzennego dla gminy to dokumenty o charakterze strategicznym. Ich rola i znaczenie dostrzegana jest tak naprawdę w momencie, kiedy przystępujemy do procesów inwestycyjnych. I tylko gminy, które posiadają w dużym stopniu swój obszar objęty planem zagospodarowania przestrzennego są atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów. Tylko wtedy proces inwestycyjny ma ułatwiony i przewidywalny charakter, dlatego z tak dużą determinacją przystępujemy i działamy w zakresie przygotowania planów zagospodarowania przestrzennego. Bełchatów wśród miast województwa łódzkiego jest liderem, gdyż prawie 60% powierzchni naszego miasta pokryte jest planami zagospodarowania przestrzennego. Na tych obszarach każdy z mieszkańców czy inwestorów wie, co może z punktu planowania przestrzennego realizować. To jest ta wartość, o którą walczymy i zabiegamy od kilku, a właściwie kilkunastu lat. Efekty tego widać. Mam nadzieję, że do końca tej kadencji procentowy obszar objęcia planami zagospodarowania przestrzennego powiększy się i zostanie to dostrzeżone nie tylko przez mieszkańców Bełchatów, ale także wszystkich tych, którzy myślą o inwestowaniu w swoją aktywność gospodarczą”.


NIK podkreślił w swoim protokole, iż w latach 2011-2012 powierzchnia kontrolowanych miast objęta planami miejscowymi zwiększyła się o 971,7ha (1,8% ogólnej powierzchni), na co w znacznej części wpłynęły wysokie efekty działalności planistycznej w Bełchatowie – 57,6%, Piotrków – 23,38%, Radomsko – 10,87%, Tomaszów – 4,23%, Zgierz – 5,6%, Łódź – 5,35%.

 

Organ kontrolny zwrócił uwagę na fakt, iż w pięciu miastach z wyjątkiem Bełchatowa przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy nie przestrzegano przepisów kodeksu postępowania administracyjnego  i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Szczegółowa analiza przebiegu 100 postępowań zakończonych wydaniem decyzji o warunkach zabudowy wykazała, że z obowiązku określonego w art.36 kpa zawiadamiania stron o przyczynach zwłoki i nowym terminie załatwienia sprawy wywiązano się jedynie w Bełchatowie (we wszystkich badanych postępowaniach wysłano stosowne powiadomienia). W pozostałych kontrolowanych jednostkach wystąpiły przypadki niezawiadamiania stron lub zawiadamiania ze znacznym opóźnieniem. W Bełchatowie i Radomsku wywiązywano się z obowiązku – określonego w art.64 § 2 kpa - wzywania inwestorów do uzupełniania wniosków (usunięcia braków w terminie 7 dni).

NIK również ocenił pozytywnie przeprowadzone postępowania administracyjne w Bełchatowie w sprawie wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

Autor: BK-P

Zamieściła: AD-A

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl