Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Zgodnie z art. 52 i 53 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Prezydent Miasta Bełchatowa przystąpił do prac nad projektem Budżetu Miasta Bełchatowa na 2014 rok. W związku z powyższym:

1. Dyrektorzy jednostek budżetowych, instytucji kultury oraz innych jednostek samorządowych i osób prawnych, dla których organem założycielskim jest Rada Miejska
w Bełchatowie,  mogą przedkładać właściwym merytorycznie wydziałom Urzędu Miasta Bełchatowa, w terminie do 01.10.2013 roku, materiały planistyczne na 2014 rok.

2. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, mogą składać do Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta, oferty dotyczące realizacji zadań publicznych, związanych z realizacją zadań gminy, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia przez Prezydenta Miasta Bełchatowa otwartego konkursu ofert.
      Oferty złożone w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.
3. Radni oraz inne osoby mogą składać w terminie do dnia 01.10.2013 roku wnioski
do budżetu do Prezydenta Miasta, o dofinansowanie zadań, wyłącznie o charakterze publicznym i związanych z realizacją zadań gminy. Wnioski złożone w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.
4. Zadania ujęte w Strategii Rozwoju Miasta Bełchatowa na lata 2009 - 2015, przyjętej Uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr XXXV/242/09 z dnia 26 lutego 2009 roku oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2013 – 2020 traktowane będą priorytetowo.
           Wszystkie złożone wnioski i materiały planistyczne będą podlegały wstępnej analizie
i ocenie pod kątem finansowych możliwości ich realizacji.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl