joombig banner rotation images

Menu

 

belchatow urzad miasta 8825

 

Jeśli już wiesz, jaki rodzaj działalności chcesz prowadzić, zdecydowałeś, czy będziesz to robić sam czy w spółce i zebrałeś odpowiednie środki, by rozpocząć działalność, możesz zarejestrować firmę. W tym celu musisz pierwsze kroki skierować do dowolnego urzędu gminy na terenie całego kraju. Z działów zamieszczonych poniżej dowiesz się wszystkiego na temat: jak założyć firmę.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2011 r. przepisów ustawy z dnia 13 maja 2011 r., o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 131, poz. 764) informujemy przedsiębiorców, że zmianie uległy zasady związane z dokonywaniem wpisów do ewidencji działalności gospodarczej.

 

Od 1 lipca 2011 roku obowiązuje nowy wzór formularza wniosku CEIDG-1. Wzór formularza wniosku znajduje się w załączniku poniżej oraz na stronie internetowej ministerstwa.

 

Instrukcja wypełnienia wniosku znajduje się również poniżej w załączniku oraz na stronie internetowej ministerstwa.

 

Pamiętaj !

 Przy rejestrowaniu działalności gospodarczej należy przedstawić tytuł prawny do lokalu w którym będzie siedziba Twojej firmy, następnie w wydziale finansowym UM (parter, pok. 129) musisz zgłosić obowiązek podatkowy.

Jeżeli zamierzasz prowadzić działalność w spółce handlowej (czyli każdej innej niż cywilna), to musisz zarejestrować ją w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców. Rejestr ten prowadzi sąd gospodarczy właściwy dla siedziby przedsiębiorcy. Wniosek o wpis do rejestru składa się na urzędowym formularzu, o który należy poprosić w siedzibie sądu rejestrowego lub w urzędzie gminy. Można też wydrukować go ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

 

>>> www.ms.gov.pl

 

Od wpisu do rejestru należy uiścić opłatę sądową wynoszącą 1000 zł (kolejne wpisy - np. w razie zmiany danych kosztują 400 zł każdy). Większość wpisów w rejestrze przedsiębiorców trzeba publikować w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (opłata za pierwsze ogłoszenie wynosi 500 zł, za każde następne - 250 zł).Do wniosku o wpis trzeba dołączyć:

 • uwierzytelnione notarialnie albo złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu,
 • wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentacji spółki,
 • odpowiednie dokumenty (umowę spółki, statut spółki) w oryginale, bądź uwierzytelnione urzędowo ich odpisy lub wyciągi.

Wybierz bank i załóż konto firmowe, ponieważ składki ZUS będziesz regulował przelewem.

Po uzyskaniu numeru REGON możesz udać się do banku, aby założyć firmowe konto. Numer tego konta będziesz musiał potem podać wypełniając zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne NIP. Za pośrednictwem konta bankowego będziesz też mógł płacić swoje podatki, składki itp. Niestety, musisz się liczyć z comiesięcznymi opłatami za prowadzenie rachunku - rzędu od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych.

Czynności związane z założeniem rachunku bankowego
Otwierając rachunek bankowy podpisujesz umowę z bankiem. Bank żąda z reguły przedstawienia oryginałów oraz sporządzenia kopii wszelkich możliwych dokumentów uzyskanych w trakcie rejestracji firmy (lepiej zabierz ze sobą pieczątkę). Zapoznaj się z treścią umowy. Jeżeli umowa odsyła do innych dokumentów, takich jak regulaminy, ogólne warunki, uchwały organów banku, itp. należy zażądać udostępnienia tych dokumentów oraz zapoznać się również z ich treścią. W razie wątpliwości poproś pracownika banku o wyjaśnienia. W przypadku wątpliwości poradź się prawnika.

Na podpisanie przez bank umowy z reguły trzeba poczekać, nawet kilka dni.

Załącznikiem do umowy rachunku bankowego będzie karta wzorów podpisów osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem (należy mieć przy sobie pieczątkę). Osoby te mogą skreślić podpisy w obecności pracownika banku.

Wybierając bank pamiętaj, że mogą one pobierać  opłaty za:

1. założenie rachunku,

2. wystawienie książeczki czekowej,

3. prowadzenie rachunku,

4. dokonywanie przelewów,

5. dokonywanie wpłat gotówkowych

6. oraz za inne usługi świadczone klientowi.

 

Przy dokonywaniu wyboru banku zwróć również uwagę na ryzyko jego upadłości.

Korzystanie z rachunku bankowego może łączyć się także z uprawnieniem do kredytu lub salda debetowego na podstawie odrębnych umów.

Jednym z podstawowych kryteriów, oprócz zagadnień ekonomicznych, powinna być dostępność banku, jego bliskość i wygoda w zakresie obsługi klienta.

Zastanów się jakie chcesz umieścić na niej informacje. Posiadanie pieczątki firmy ułatwia wiele spraw związanych z jej prowadzeniem dlatego zadbaj aby byłą czytelna i zawierała niezbędne informacje:

 • Pełną nazwę przedsiębiorstwa oraz imię i nazwisko
 • Adres, pod którym będziesz prowadzić działalność gospodarczą
 • Numer identyfikacji REGON
 • Dodatkowo możesz umieścić także numer NIP oraz telefon kontaktowy.

Wszelkie dotychczas omówione etapy postępowań rejestracyjnych mogą być dokonane bez korzystania z pieczątki. Natomiast w praktyce banków, związanej z założeniem przez firmę rachunku bankowego, brak pieczątki może okazać się przeszkodą nie do pokonania.

Zakłady wykonujące pieczątki z reguły nie domagają się przedstawienia dokumentów potwierdzających treści, które mają być umieszczone na pieczątce. Proponuję jednak dla pewności zabrać ze sobą dokumenty firmy, aby treść pieczątki nie zawierała błędów. W przypadku sporządzenia błędnej pieczątki, aby zakład zobowiązany był do usunięcia zauważonych błędów.

Wyrabianie pieczątki z uwzględnieniem usuwania ewentualnych błędów pochłania niestety z reguły nieco czasu oraz pociąga za sobą pewne koszty (nie przekraczające z reguły kilkudziesięciu złotych).

 

Mamy nadzieję, że informacje zawarte w naszym przewodniku pomogą tobie rozpocząć działalność gospodarczą. Teraz wszystko jest w twoich rękach.

Na prowadzenie niektórych, bardziej wyspecjalizowanych, rodzajów działalności gospodarczej, będziesz musiał uzyskać zezwolenie lub koncesję. Uzyskania koncesji wymaga działalność gospodarcza w zakresie:

 • poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,
 • wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
 • wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią,
 • ochrony osób i mienia,
 • przewozu lotniczego,
 • budowy i eksploatacji albo wyłącznie eksploatacji autostrad płatnych oraz dróg ekspresowych, do których stosuje się przepisy o autostradach płatnych,
 • zarządzania liniami kolejowymi oraz wykonywania przewozów kolejowych,
 • rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych.
Koncesji udziela minister właściwy ze względu na przedmiot działalności gospodarczej podlegającej koncesjonowaniu. Przyznawana jest ona na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat.

Ponadto do bardzo wielu dziedzin działalności gospodarczej odnosi się obowiązek uzyskania zezwoleń. Wynika on z szeregu przepisów szczegółowych zawartych w odrębnych ustawach. Przepisy te oraz Prawo działalności gospodarczej określają równocześnie, które organy zezwalają oraz wszelkie warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniami, a także tryb wydawania, odmowy wydania i cofania zezwoleń.

Dodatkowe zezwolenie będziesz musiał uzyskać chcąc prowadzić następujące rodzaje działalności gospodarczej.


Działalność produkcyjna
 1. produkcja i wprowadzanie do obrotu nowej żywności i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wprowadzanie do obrotu innych środków spożywczych
 2. produkcja i obrót środkami żywienia zwierząt
 3. produkcja i obrót wyrobami medycznymi i produktami leczniczymi
 4. produkcja i obrót środkami odurzającymi, psychotropowymi oraz uprawa maku i konopi
 5. produkcja i obrót środkami ochrony roślin
 6. produkcja i obrót materiałem szkółkarskim i nasionami siewnymi
 7. produkcja i obrót nasieniem dla rozrodu zwierząt gospodarskich
 8. produkcja i obrót z zagranicą substancjami i materiałami zubażającymi warstwę ozonową
 9. produkcja i obrót organizmami zmodyfikowanymi genetyczne a także wywóz i tranzyt produktów zmodyfikowanych genetycznie
 10. produkcja i obrót wyrobami spirytusowymi i tytoniowymi
 11. produkcja i obrót wyrobami winiarskimi
 12. rybołówstwo morskie
 13. produkcja tablic rejestracyjnych pojazdów

Działalność handlowa
 1. hurtowa i detaliczna sprzedaż alkoholi
 2. obrót zwierzyną żywą i półtuszami oraz sprzedaż imprez turystycznych obejmujących polowania
 3. handel nawozami
 4. obrót towarami o znaczeniu strategicznym
 5. prowadzenie składu celnego
 6. prowadzenie przedsiębiorstwa składowego
 7. prowadzenie giełdy towarowej oraz działalność maklerska na giełdzie towarowej
 8. prowadzenie działalności ubezpieczeniowej

Działalność transportowa i telekomunikacyjna
 1. budowa i zarządzanie lotniskiem
 2. wykonywanie międzynarodowych lotów przez obcego przewoźnika
 3. przewóz osób i rzeczy transportem samochodowym
 4. usługi telekomunikacyjne oraz używanie urządzeń radiokomunikacyjnych
 5. działalność pocztowa
 6. organizacja imprez turystycznych i pośrednictwo w zawieraniu umów na świadczenie usług turystycznych

Działalność edukacyjna
 1. prowadzenie szkoły i placówki publicznej przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego
 2. założenie i prowadzenie uczelni niepaństwowej
 3. założenie i prowadzenie niepaństwowej szkoły zawodowej
 4. nauka jazdy i szkolenia kierowców oraz badania psychofizyczne kierowców
 5. działalność w zakresie sportu profesjonalnego

Usługi finansowe
 1. prowadzenie działalności ubezpieczeniowej
 2. wykonywanie czynności agenta ubezpieczeniowego
 3. działalność w zakresie obrotu publicznego papierami wartościowymi
 4. utworzenie i prowadzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych i funduszu inwestycyjnego
 5. utworzenie i prowadzenie towarzystwa emerytalnego i funduszu emerytalnego
 6. utworzenie i prowadzenie działalności przez bank niepaństwowy
 7. prowadzenie działalności kantorowej

Inne rodzaje działalności gospodarczej
 1. prowadzenie działalności polegającej na usuwaniu, wykorzystywaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych,
 2. prowadzenie działalności polegającej na usuwaniu, wykorzystywaniu i unieszkodliwianiu odpadów innych niż komunalne,
 3. zbiorowe zaopatrywanie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 4. działalność związana z wykorzystywaniem energii atomowej
 5. świadczenie usług detektywistycznych,
 6. prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych,
 7. urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych oraz gier na automatach
 8. organizowanie wyścigów konnych

Zwykle decyzja organu zezwalającego na prowadzenie takich form działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością spełniania przez przedsiębiorcę dodatkowych wymogów. Najczęściej są to dokumenty i świadectwa potwierdzające posiadanie szczególnych kwalifikacji i umiejętności oraz doświadczenia (np. staż pracy w zawodzie). Wydanie zezwolenia oraz promesy zezwolenia wiąże się z wydatkiem na opłatę skarbową w wysokości określonej w ustawie o opłacie skarbowej lub w wysokości określonej w odrębnych ustawach.

Standardowe klasyfikacje i nomenklatury:

- są niezbędne do określenia przebiegu i opisu procesów gospodarczych i społecznych,
- opracowywane są przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w porozumieniu
- z właściwymi naczelnymi organami administracji państwowej,
- wprowadzane są w drodze Rozporządzenia przez Radę Ministrów,
- stosuje się je w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także
- w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej.

Obowiązki te wynikają bezpośrednio z art.2 pkt.14, art. 25 ust.1 pkt. 6 oraz z art. 40 ustawy o statystyce publicznej (Dz.U. z 1995 r., Nr 88, poz. 439 z późniejszymi zmianami).

 

Więcej informacji dotyczące klasyfikacji PKD można znaleźć na oficjalnej stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

 

>>> www.stat.gov.pl

Przedsiębiorca ma obowiązek powiadomienia, w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności, właściwego państwowego inspektora sanitarnego (organ powołany do nadzoru nad higieną pracy w zakładach pracy) o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz o przewidywanej liczbie pracowników, a także złożenia pisemnej informacji o środkach i procedurach przyjętych dla spełnienia wymagań wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczących danej dziedziny działalności.

 

Państwowa Inspekcja Pracy w Łodzi, Al. Kościuszki 123, pok. 2 (parter), godz. 8:00 - 16:00, tel. /42/ 636-23-13, fax /44/ 636-85-13, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W przypadku zatrudnienia pracownika należy zgłosić ten fakt w PIP. Wymagana jest pieczątka firmy oraz REGON. Nie ma żadnej opłaty.

Obowiązki przedsiębiorcy podejmującego działalność gospodarczą wynikające z przepisów przeciwpożarowych:


- zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej jako przedsiębiorca zobowiązany jesteś:

 1. przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
 2. wyposażyć budynek, obiekt, lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach,
 3. zapewnić osobom przebywającym w obiekcie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
 4. przygotować obiekt lub budynek do prowadzenia akcji ratowniczej,
 5. ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia

Obowiązki przedsiębiorcy podejmującego działalność gospodarczą wynikające z przepisów dotyczących ochrony środowiska:

- Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska:

 1. zabrania wprowadzania do gleby substancji szkodliwych,
 2. zabrania przeznaczania na cele inwestycyjne gruntów rolnych wysokiej jakości i gruntów leśnych,
 3. zobowiązuje przedsiębiorców emitujących substancje zanieczyszczające do powietrza do prowadzenia pomiarów stężeń tych substancji,
 4. upoważnia właściwe organy do ustalania w drodze indywidualnej decyzji rodzajów i ilości substancji zanieczyszczających powietrze, dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza,
 5. zobowiązuje przedsiębiorców do ochrony lasów przed szkodliwymi wpływami gazów, pyłów i ścieków, powstających w związku z działalnością gospodarczą,
 6. upoważnia wojewodę do określenia w drodze indywidualnych decyzji dopuszczalnego poziomu hałasu lub wibracji przenikających do środowiska,
 7. dopuszcza sprowadzane z zagranicy odpadów (z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych) jedynie po uzyskaniu zezwolenia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (np. makulatura dla zakładów celulozowo - papierniczych).

 

Ustawa Prawo wodne nakłada na przedsiębiorcę obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na gospodarcze korzystanie z wód. Przed wystąpieniem o takie pozwolenia przedsiębiorca musi sporządzić operat wodnoprawny.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018