Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych funduszami europejskimi: w tym osoby pozostające bez zatrudnienia do 30 i po 50 roku życia oraz osoby niepełnosprawne do udziału w spotkaniu informacyjnym pn. Możliwości z zakresu Funduszy Europejskich dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Od 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i nowy formularz CEIDG-1.

1 lipca 2011 r. ruszyła Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) ?  prowadzona przez Ministra Gospodarki elektroniczna baza przedsiębiorców.

Najważniejszym zadaniem CEIDG jest ewidencjonowanie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz udostępnianie wybranych informacji na ich temat. Dzięki CEIDG możliwe jest również złożenie online wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Dla przedsiębiorców figurujących w ewidencji działalności gospodarczej organem ewidencyjnym do czasu przeniesienia przez Gminy wszystkich swoich wpisów do CEIDG nadal pozostaje prezydent. Z dniem przeniesienia wpisów do CEIDG rolę organu ewidencyjnego dla przedsiębiorców przejmie minister właściwy do spraw gospodarki, a zmian we wpisach będzie można dokonywać w CEIDG.


Gminy musiały przenieś wszystke swoje wpisy do CEIDG do dnia 31.12.2011 r.

 

Wszelkie dodatkowe informacje związane z CEIDG znajdą Państwo na stronach:

 

>>> Centralna Ewidencja I Informacja o działalności gospodarczej

>>>Ministerstwo Gospodarki

 

>>> Elektroniczna platforma usług administracji publicznej ePUAP

Bełchatów to paliwowo - energetyczna stolica Polski.  Wszystko dzięki obecności dwóch firm: PGE Kopalnia Węgla Brunatnego "Bełchatów" S.A oraz PGE Elektrownia "Bełchatów" S.A. Działalność tych dwóch zakładów przyczyniła się do szybkiego rozwoju demograficznego i gospodarczego miasta, warunkując jego dzisiejszy przemysłowy charakter.

Obok kopalni i elektrowni, w Bełchatowie prężnie rozwijają się małe i średnie przedsiębiorstwa o charakterze handlowo ? usługowym. W mieście nie brak też dyskontów, supermarketów i hipermarketów wielu międzynarodowych firm, a także przedsiębiorstw o charakterze produkcyjnym. W mieście już powstała fabryka jednego z największych na świecie producentów telewizorów cyfrowych ? firmy Humax, która tworzy w Bełchatowie kompleks elektroniczny. W kompleksie inwestycje już ulokowały takie firmy jak m.in. Tosen oraz Neotech, który obecnie wynajmuje pomieszczenia produkcyjne od Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo Technologicznego. Firmą planująca inwestycje przy Humax jest również Youngsung Polska.

W celu dywersyfikacji zatrudnienia mieszkańców, Prezydent Bełchatowa prowadzi politykę gospodarczą, wykorzystując szereg instrumentów ułatwiających zakładanie przedsiębiorstw nowoczesnej technologii. Na potrzeby przyszłych przedsiębiorców, stworzono m.in. Bełchatowsko ? Kleszczowski Park Przemysłowo - Technologiczny. Podstawowym zadaniem spółki jest rozwój regionu bełchatowskiego, tworzenie nowych miejsc pracy oraz dogodnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Władze samorządowe dokładają także wszelkich starań, mających na celu włączenie do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej obszarów o łącznej powierzchni ok. 28 hektarów, znajdujących się w obrębie miasta.

Dużym impulsem do pobudzenia aktywności gospodarczej mieszkańców Bełchatowa jest przyjęty w 2004 roku program rewitalizacji. Projekt ten zakłada stworzenie szeregu udogodnień oraz przyjaznych warunków, służących rozwojowi obszaru znajdującego się w centrum miasta. W celu osiągnięcia założeń programu władze miasta prowadzą działania związane z odnową infrastruktury technicznej oraz estetyzacją przestrzeni publicznych. Jednym z głównych założeń projektu było dokonanie zmian w przepisach prawa lokalnego, pozwalających na zmniejszenie obciążeń podatkowych. Ulgi te dotyczyą właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorców prowadzących swą działalność na obszarze rewitalizowanym.

Przedsiębiorcy funkcjonujący na terenie Miasta Bełchatowa w latach 2007-2013 będą mogli ubiegać się o wsparcie z Unii Europejskie aplikując do następujących programów:

 

 

 

 

 

znak_NSS_IG.jpg

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

 

Kluczową rolą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) jest wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. W ramach PO IG dotowane będą projekty innowacyjne w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym. Mają być one związane głównie z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, produktów, usług czy organizacji.
 

Zadaniem programu jest ułatwienie dostępu do finansowania innowacyjnych przedsięwzięć podejmowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP). W ramach PO IG planowane są działania promocyjne na rzecz gospodarki, eksportu, jak i wzmocnienia wizerunku Polski, jako kraju atrakcyjnego dla inwestorów.

Program ma zachęcić firmy do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, transferu rozwiązań z sektora nauki do biznesu, a także pomiędzy przedsiębiorstwami, zakupów i wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, a następnie ich realizacji.

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest Instytucją Wdrażającą (czyli tą która ogłasza konkursy). lPARP będzie uczestniczyła w trzynastu działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach osi priorytetowych:

 

Oś priorytetowa 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii;
Oś priorytetowa 3: Kapitał dla innowacji;
Oś priorytetowa 4: Inwestycja w innowacyjne przedsięwzięcia;
Oś priorytetowa 5: Dyfuzja innowacji;
Oś priorytetowa 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym;
Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki.


Z działań wdrażanych przez PARP w ramach PO IG będą mogli korzystać zarówno przedsiębiorcy, jak i instytucje otoczenia biznesu.  

 

>>> www.parp.gov.pl

poi.JPG

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Wykaz instytucji uczestniczących w realizacji PO IiŚ

rpo.JPG

Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. łódzkiego

 

Instytucją zarządzającą RPO WŁ 2007-2013 jest Urząd Marszałkowski w Łodzi. Wszelkie dokumenty dotyczące tego programu i informacje o konkursach zamieszczane są na www.rpo.lodzkie.pl

 

cop.jpg

 

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy jest Instytucją Pośredniczącą II stopnia dla Priorytetu III: Gospodarka, Innowacyjność Przedsiębiorczość, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013, co innymi słowy oznacza, iż to COP ogłasza konkursy i nabór wniosków dla przedsiębiorców i innych podmiotów będących beneficjentami w priorytecie III RPO WŁ, zajmuje się ich oceną, podpisuje z beneficjentami umowy o dofinansowanie. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.cop.lodzkie.pl

 

przycisk_mrr1.jpg

 

Polecamy również stronę Minsterstwa Rozwoju Regionalnego, na której znajdują się wszystkie aktualne informacje o ww. programach i wytyczne MRR.

 

logo_parp.gif

 POżYCZKA Z PARP

 

Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania wniosków o udzielenie pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym. Oferta skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które mają siedzibę w Polsce. Wniosku przyjmowane są na bieżąco.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl