Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

compost 419259 1920Uchwała Nr XL/304/21 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 1 grudnia 20201r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne wprowadza możliwość skorzystania ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Wysokość częściowego zwolnienia od opłaty wynosi 7,25 zł od miesięcznej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami wyliczonej dla danej nieruchomości.

 

Aby skorzystać z ulgi za kompostowanie należy:

  • posiadać na swojej nieruchomości przydomowy kompostownik i kompostować w nim bioodpady;
  • złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z obowiązującym wzorem, w której należy zaznaczyć kompostowanie w przydomowym kompostowniku.

Informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.).

  • posiadanie kompostownika i kompostowanie bioodpadów podlega kontroli;
  • utrata prawa do zwolnienia z ulgi następuje od pierwszego miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z n/w przesłanek:

- brak kompostownika przydomowego, lub

- nie kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub

- uniemożliwienie dokonanie oględzin, w celu weryfikacji zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym, przez osobę upoważnioną przez Prezydenta Miasta Bełchatowa

  • ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zasady kompostowania bioodpadów

Odpady można kompostować w zakupionych w sklepie specjalnych pojemnikach do kompostowania lub też w kompostownikach wykonanych z desek, siatki drucianej, perforowanych beczek itp. Przystępując do utworzenia kompostownika przydomowego, należy mieć na uwadze wymagania techniczne, które określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U.z 2019r. poz. 1065 ze zm.) m.in. takie jak:

  • kompostownik mały do 10m², powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 7,5m od granicy działki sąsiedniej i 15 m od domu;
  • kompostownik większy o pojemności powyżej 10m² do 50m², powinien znajdować się 30m od domu i 7,5m od granicy działki sąsiedniej.

Do kompostownika wrzucamy większość odpadów kuchennych i ogrodowych, takich jak: resztki owoców i warzyw, resztki roślinne, rozgniecione skorupki z jaj, fusy z kawy i herbaty, gałązki żywopłotów, ziemię z doniczek i skrzynek, przekwitnięte kwiaty, liście, skoszoną trawę, nadziemne części chwastów a także słomę i siano. Nie wrzucamy do kompostownika mięsnych odpadów kuchennych i kości, zainfekowanych roślin ogrodowych, gruzu itp.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl