Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Sprawdź zasady przyjmowania odpadów do PSZOK-uWielkogabaryty, przeterminowane leki, odpady budowlano-rozbiórkowe można bezpłatnie oddać w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u. W Bełchatowie taki punkt mieści się  przy ul. Przemysłowej 14 i czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 18:00 oraz w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godz. 9:00 – 13:00.

 

 

 

 

Zasady przyjmowania odpadów

w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

                                                                                            

1. Do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie, w ramach uiszczanej przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, selektywnie zebrane odpady komunalne wytworzone na terenie Miasta Bełchatowa.

 

2. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.

 

3. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów.

 

4. Odpady dostarczane przez właścicieli nieruchomości, przyjmowane są po okazaniu dokumentu tożsamości i sprawdzeniu przez pracownika PSZOK, zgodnie z wykazem otrzymanym od Zamawiającego, czy z danej nieruchomości została złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

5. Przyjęcie odpadów do PSZOK od podmiotów innych niż właściciele nieruchomości, może nastąpić na podstawie dokumentu uprawniającego do wywozu odpadów z danej nieruchomości w imieniu jej właściciela stanowiącego Załącznik nr 2 (można go pobrać z załącznika poniżej) do Wytycznych Funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bełchatowie.

 

6. Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:

 • papier,
 • metale i tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
 • odpady niebezpieczne (w tym lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć);
 • przeterminowane leki;
 • chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe);
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
  i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł
  i strzykawek,
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • zużyte opony (do rozmiaru 1250 mm x 400 mm),
 • odpady budowlano – rozbiórkowe o kodach z grupy 17 pochodzące
  z remontów prowadzonych samodzielnie (ilość odpadów przypadająca na daną nieruchomość nie może przekraczać 2 m3/rok);
 • tekstylia i odzież;
 • popiół.

 

7. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych funkcjonuje:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00,
 • w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godzinach 9:00 – 13.00.

 

8. Przekazujący odpady zobowiązany jest do ich samodzielnego rozładunku wyłącznie w miejscach wskazanych przez obsługę PSZOK.

 

9. Każde przyjęcie odpadów w PSZOK jest ewidencjonowane przez pracownika obsługi PSZOK. Pracownik PSZOK po zweryfikowaniu przedstawionych dokumentów oraz zgodności dostarczonych odpadów sporządza dokument – potwierdzenie dostarczenia odpadów - Załącznik nr 1 (można go pobrać z załącznika poniżej) do Wytycznych Funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bełchatowie.

 

 

Ważne! Do PSZOK nie są przyjmowane odpady zmieszane i odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. Odpady nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone, a opakowania po substancjach niebezpiecznych płynnych powinny być nieuszkodzone.

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl