joombig banner rotation images

Menu

pszok

 

Mieszkańcy Bełchatowa mogą bezpłatnie oddać selektywnie zebrane odpady do Punktu Selektywnego zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Przemysłowej 14, 16.

 

Do PSZOK przyjmowane są następujące odpady komunalne:

 • Przeterminowane leki

 • Chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe)

 • Zużyte baterie i akumulatory

 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 • Odpady wielkogabarytowe

 • Odpady budowlano-rozbiórkowe, pochodzące z remontów prowadzonych samodzielnie (ilość odpadów dostarczanych przez właściciela nieruchomości nie może przekraczać 2 m³ rocznie)

 • Zużyte opony

 • Odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone

 • Opakowania ze szkła

 • Opakowania z papieru i tektury

 • Opakowania z tworzyw sztucznych

 • Papier i tektura

 • Odzież i tekstylia

 • Metale

 • Oleje i tłuszcze jadalne.

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych funkcjonuje od poniedziałku do piątku od 9:00 do 18:00 oraz w każdą pierwszą i  trzecią sobotę miesiąca w godzinach od 9:00 do 13:00.

 

Ważne! Do PSZOK nie są przyjmowane odpady zmieszane i odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. Odpady nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone, a opakowania po substancjach niebezpiecznych płynnych powinny być nieuszkodzone.

 

Źródło: www.eko-region.pl

 

Aktualności

 

dzien babciidziadka

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020