Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Projekt “Monitoring wizyjny terenu rewitalizowanego - Centrum Miasta Bełchatowa Etap I” wpisuje się swym zakresem i charakterem w Program Operacyjny ZPORR  (Priorytet: 3; Działanie: 3.3 Zdegradowane obszary miejskie; Poddziałanie: 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich). Ponadto projekt zgodny jest z kategorią interwencji nr 352. Odnowa terenów miejskich - tworzenie stref  bezpieczeństwa i zapobieganie przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miasta w tym zakup i instalacja systemów monitoringu.

 

Na przedmiotowe zadanie w dniu 7 grudnia 2005 roku została podpisana umowa nr Z/2.10/III/3.3.1/306/04/U/185/05.

 

 

Całkowita wartość projektu wynikająca z umowy: 289.700,00 zł, a wysokość całkowitych wydatków kwalifikowanych 253.100,00 zł. Dofinansowanie zadania zgodnie z umową: 75% wydatków kwalifikowanych, co daje kwotę 189.825,00 zł.

 

W związku ze zmianą wartości zadania i terminów realizacji  (wynikło to z rozstrzygnięcia przetargu), podpisany został w dniu 19 stycznia 2006 roku aneks do umowy.

 

Całkowita wartość projektu wynikająca z aneksu: 289.251,33 zł, a wysokość całkowitych wydatków kwalifikowanych 251.714,93 zł.

 

Dofinansowanie zadania zgodnie z aneksem: 75% wydatków kwalifikowanych, co daje kwotę 188.786,19 zł. Realizacja rzeczowo – finansowa projektu odbywała się w okresie od 01.12.2004 do 22.04.2005 roku.

 

7.JPG

Poprzez funkcjonujący system monitoringu realizowane są programy np: „ Bezpieczne miasto - zero tolerancji dla spożywania alkoholu w miejscach publicznych”, „Bezpieczne miasto - bezpieczny dom”, "Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa" oraz inne.

 

Ponadto w ramach zrealizowanego projektu zgodnie z załącznikiem nr 17/6 do wniosku   wykonano następujące zakresy:

 

1. Montaż kamer – 5 szt., w tym:

 • ul. Dąbrowskiego – 1 szt.
 • ul. Kościuszki – 1 szt.
 • Pl. Narutowicza – 2 szt.
 • ul. 19 Stycznia 15 – 1 szt.

wraz z robotami instalacyjnymi tj. układanie przewodów w kanałach telekomunikacyjnych oraz wykorzystanie istniejących łączy telekomunikacyjnych do obsługi kamer.

 

 

zdjęcie

2. Adaptacja pomieszczeń w centrum obserwacji wizyjnej w budynku Straży Miejskiej:

 

 • dostawa i montaż urządzeń elektronicznych dla obsługi monitoringu (monitory, szafa sterująca wraz z pulpitami, magnetowidy) 
 • w centrum obserwacji wizyjnej
 • wymiana wykładziny podłogowej
 • wymiana okien - 2 szt.
 • wymiana drzwi – 2 szt.
 • roboty murarsko – malarskie

 

3. Utworzenie stanowiska obserwacji w Komendzie Powiatowej Policji.

 

4. Roboty instalacyjne wraz z montażem kamery na rondzie nie objęte dofinansowaniem (koszty niekwalifikowane)

 • montaż słupa wys. 6 m.
 • montaż kamery – 1 szt.
8.JPG

 

Realizacja zakresów była zgodna z  warunkami technicznymi wynikającymi z projektu technicznego i warunków technicznych do przetargu.

 

Zgodnie z opiniami Policji, Straży Miejskiej jak i mieszkańców miasta, realizacja projektu (zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku aplikacyjnym) w dużym stopniu wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa w obszarze miejskim objętym programem rewitalizacji.

 

W związku z osiągniętymi rezultatami, w roku 2006 opracowano dokumentację techniczną na realizację  II etapu zadania, a sam realizacja zostanie rozpoczęta na przełomie roku 2008 / 2009.

 

Zrealizowanie obu etapów w bardzo dużej mierze zwiększy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców w tym rejonie miasta.

 

1. Wskaźnik planowanych rezultatów.

W ramach realizacji zadania "Monitoring wizyjny terenu rewitalizowanego - Centrum Miasta Bełchatowa Etap I" zrealizowane zostało całe zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie z EFRR w ramach ZPORR. W ramach tego zadania osiągnięto 100% wskaźnik w zakresie liczby obiektów (94 obiekty) zabezpieczonych przed zagrożeniem.

 

2. Wskaźnik planowanych produktów.

Poprzez funkcjonujący system monitoringu realizowane są programy „Bezpieczne miasto" i "Program Rewitalizacji Centrum Miasta Bełchatowa" co daje 100% realizacji zakładanego wskaźnika.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl