Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Projekt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Bełchatowie – Grocholice etap VI” został wybrany do dofinansowania z EFRR w ramach ZPORR w drodze konkursu zamkniętego z listy rezerwowej. Nabór wniosków odbył się w miesiącu listopadzie 2004 r.

 

Po rozstrzygnięciu konkursu decyzją Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 14.06.2005 roku projekt został skierowany na listę rezerwową. Dopiero decyzją Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 24 marca 2006 roku projekt został skierowany do podpisania umowy o dofinansowanie. Umowę o dofinansowanie nr Z/2.10/I/1.2/304/U/283/06 podpisano w dniu 15.11.2006 r.  Realizowany projekt był typowym projektem z dziedziny ochrony środowiska (Priorytet 1., Działanie 1.2.).

 

Jednakże z uwagi na fakt, że decyzja o skierowaniu projektu do podpisania umowy została podjęta w marcu 2006 roku, a co za tym idzie Gmina Miasto Bełchatów miała pewność co do otrzymania dofinansowania, w  roku 2006 zostały rozstrzygnięte 2 postępowania przetargowe (zadanie nr 2 i 3) na realizację.

 

Przetarg na zadanie 1 został rozstrzygnięty również w roku 2006 lecz przed otrzymaniem decyzji z Zarządu Województwa. W związku z powyższym uległy zmianie kwoty oraz terminy realizacji poszczególnych zadań w ramach tego projektu.


Z uwagi na powstałe zmiany Gmina Miasto Bełchatów w dniu 19.12.2006 roku wystąpiła z wnioskiem o aneksowanie umowy  nr Z/2.10/I/1.2/304/U/283/06 z dnia 15.11.2006 roku.

 

Aneks nr 1 do w/w umowy został podpisany w dniu 16.03.2007 roku.
Po rozstrzygnięciu przetargów i po podpisaniu aneksu:
- całkowita wartość projektu wyniosła 6.606.401,79  zł
- wysokość całkowitych wydatków kwalifikowanych 6.414.259,53  zł.
- dofinansowanie zadania wynosi 75% wydatków kwalifikowanych, co dało kwotę 4.810.694,65 zł.,

- termin realizacji projektu: od  10.02.2006 roku do 30.11.2007 roku.


1. Postępowania przetargowe i wykonawcy:

Postępowanie
przetargowe/
wykonawca
Data ogłoszenia
przetargu
Data podpisania umowy
z wykonawcą
Kwota na jaką podpisano umowę
z wykonawcą (zł)

Postępowanie 1 – zadanie 1

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej w ulicach Świętojańska, Smugowa, Bugaj, Częstochowska, 11 Listopada oraz kolektora od ulicy Południowej


Wykonawca:

BUD-INŻ Sp. z o.o. ze Zgierza

 

21.09.2005 10.02.2006

1.623.094,83 zł + 7% VAT = 1.736.711,46 zł w tym kwota 100.316,14 zł (brutto) za budowę chodnika i poszerzenie  ulicy Świętojańskiej (koszty poniesione przez Gminę Miasto Bełchatów nie objęte wnioskiem o dofinansowanie)

Postępowanie 2 - zadanie 2

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej w ulicach Tkacka, Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, Korfantego, Częstochowskiej


Wykonawca:

EDAN Mieczysław Piech

z Bełchatowa

 

13.04.2006 10.07.2006

1.479.320,00 zł + 7% VAT = 1.582.872,40 zł

Postępowanie 3 - zadanie 3

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej w ulicach Zamoście i Brzozowa

 

13.04.2006 05.09.2006

3.160.000,00 zł + 7% VAT = 3.381.200,00 zł


W ramach projektu oraz dla potrzeb złożenia aplikacji wykonane zostało studium wykonalności za kwotę 17.080,00 zł brutto (koszty kwalifikowane).

 

 

2. Zakresy wykonane w ramach projektu:
Zadanie 1
- kanalizacja sanitarna (sieć) - 2.227,70 mb
- kanalizacja sanitarna (wyprowadzenia) - 62 szt.
- kanalizacja deszczowa (sieć) - 1.707,60 mb
- kanalizacja deszczowa (wyprowadzenia) - 70 szt.
Zadanie 2
- kanalizacja sanitarna (sieć) - 2049,00 mb
- kanalizacja sanitarna (wyprowadzenia) - 115 szt.
- kanalizacja deszczowa (sieć) - 1.881,50 mb
- kanalizacja deszczowa (wyprowadzenia) - 106 szt.
Zadanie 3

- kanalizacja sanitarna (sieć) - 2.336,97 mb
- kanalizacja sanitarna (wyprowadzenia) - 110 szt.
- kanalizacja deszczowa (sieć) - 2.079,80 mb

 

- kanalizacja deszczowa (wyprowadzenia) -  101 szt.

 

Ogółem w ramach realizacji projektu wykonano:
a) kanalizację sanitarną:
- sieć  o długości -  6.613,67 mb
- wyprowadzenia - 287 szt.
b) kanalizację deszczową:
- sieć  o długości - 5.668,90 mb
- wyprowadzenia - 277 szt.

Po zakończeniu robót instalacyjnych (budowa sieci) zostało wykonane odtworzenie pasów drogowych poprzez:

  • wykonanie zagęszczenia gruntu,

  • wykonanie nawierzchni dróg gruntowych z kruszywa naturalnego (tłuczeń + kliniec),
  • nawierzchni asfalto – betonowych,
  • nawierzchni chodników.

 

Projekt został zrealizowany w zakładanym terminie.

Z uwagi na zakończenie realizacji zadania, w miesiącu styczniu 2008 roku do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zostało złożone sprawozdanie końcowe z realizacji projektu.
 
W dniach 31 stycznia – 1 lutego 2008 roku została przeprowadzona przez Urząd Wojewódzki kontrola z realizacji tego projektu.
 
Kontrola zakończyła się wynikiem pozytywnym i bez uwag, co pozwala na otrzymanie dofinansowania w całości.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl