Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

I. “Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej  w Bełchatowie - os. Olsztyńskie”

 

Projekt “Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej  w Bełchatowie -  os. Olsztyńskie” został wybrany do dofinansowania z EFRR w ramach ZPORR w drodze konkursu zamkniętego. Nabór wniosków odbył się w miesiącu czerwcu 2004 roku. Realizowane zadanie było typowym projektem z dziedziny ochrony środowiska. Na przedmiotowe zadanie 13 lipca 2005 roku podpisana została umowa o dofinansowanie z EFRR w ramach ZPORR – Nr Z/2.10/I/1.2/9/04/U/102/05.

 

Całkowita wartość projektu wynikająca z umowy wynosiła 3.183.216,35 zł, a wysokość całkowitych wydatków kwalifikowanych 3.061.776,77 zł. Dofinansowanie zadania wyniosło 75% wydatków kwalifikowanych, co daje kwotę 2.296.332,57 zł.

 

 

Podczas realizacji projektu do umowy Z/2.10/I/1.2/9/04/U/102/05 zostały podpisane aneksy:

  • Aneks nr 1 z dnia 16 grudnia 2005 roku,
  • Aneks nr 2 z dnia 9 czerwca 2006 roku,
  • Aneks nr 3 z dnia 23 sierpnia 2006 roku.

 

Projekt “Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej  w Bełchatowie -  Os. Olsztyńskie”, realizowany były w dwóch etapach:

 

I ETAP - „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w ulicy Siewnej, Jęczmiennej, Żniwnej, Polnej” realizowany był w okresie od 09.02.2005 roku do grudnia 2005 roku przez Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych Sp. z o.o. z Sieradza.

 

II ETAP - „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w ulicy Pszenicznej, Rolnej, Zbożowej, Żytniej, Lnianej” realizowany był w okresie od 04.10.2005 roku do października 2006 roku przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno  Handlowo Usługowe „SANEL” Sp. jawna z Bełchatowa.

 

Dla obu etapów wykonawcy zostali wyłonieni w drodze przetargów nieograniczonych.

W ramach projektu oraz dla potrzeb złożenia aplikacji wykonane zostało studium wykonalności za kwotę 13.420,00 zł brutto (koszty kwalifikowane).

 

 

1. ETAP I - Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w ulicy Siewnej, Jęczmiennej, Żniwnej, Polnej

 

1.JPG

 

a) kanalizacja sanitarna:

2.JPG

- sieć główna o długości  -  615,20 mb  (Ø 200) 

- wyprowadzenia o długości -  268,15 mb (Ø 160) 

- podstawowe materiały użyte do realizacji zakresu:

• rury PVC 200/5,9 typu ciężkiego „SN8”

• rury PVC 160/4,7 typu ciężkiego „SN8”

• studnie rewizyjne - Ø 600 i Ø 1000 PE typ TEGRA oraz

Ø 1000 żelbetowe beton B-45

• studnie rewizyjne zamykane włazem typu ciężkiego D400 dn 600 wykonane z żeliwa sferoidalnego uchylne zatrzaskowe.

• studzienki na wyprowadzeniach – połączeniowe PE Ø 400/160 zamykane teleskopem z włazem typu ciężkiego D400.

 


b) kanalizacja deszczowa:

- sieć główna o długości – 625,95 mb (Ø 315 zewnętrzna średnica, a Ø 300 średnica wewnętrzna rury) 

3.JPG

- wyprowadzenia o długości -  296,35 mb (Ø 160) 

- podstawowe materiały użyte do realizacji zakresu:

• rury PVC  315/9,2 typu ciężkiego „SN8”

• rury PVC 160/4,7 typu ciężkiego „SN8”

• studnie rewizyjne - Ø 600 i Ø 1000 PE typ TEGRA oraz Ø 1000 żelbetowe beton B-45 łączone na uszczelkę gumową.

• studnie rewizyjne zamykane włazem typu ciężkiego D400 dn 600 wykonane z żeliwa sferoidalnego uchylne

zatrzaskowe.

• studzienki na wyprowadzeniach – połączeniowe - PE Ø 400/160 zamykane teleskopem z włazem typu ciężkiego D400.


c) sieć wodociągowa:

- sieć o długości – 540,25mb (Ø 110) 

- podstawowe materiały użyte do realizacji zakresu:

• rura PE HD Ø 110 mm – kolor niebieski – PN 10

• hydrant p.poż. firmy Mittelman dn 80

• zasuwy sieciowe sekcyjne żeliwne dn 80 i dn 100 z obudową stałą

 

 

 

2. ETAP II - Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w ulicy Pszenicznej, Rolnej, Zbożowej, Żytniej, Lnianej

 

 

4.JPG

 

a) kanalizacja sanitarna 

- sieć główna o długości - 1.629,23 mb w tym :

• Ø 200 – 1.546,83 mb

• Ø 250 – 82,40 mb

- wyprowadzenia o długości - 871,80 mb (Ø 160) 

- podstawowe materiały użyte do realizacji zakresu:

• rury PVC 250/7,3 i 200/5,9 typu ciężkiego „SN8”

• rury PVC 160/4,7 typu ciężkiego „SN8”

• studnie rewizyjne - Ø 600 i Ø 1000 PE typ TEGRA oraz Ø 1000 żelbetowe beton B-45

• studnie rewizyjne zamykane włazem typu ciężkiego D400 dn 600 wykonane z żeliwa sferoidalnego uchylne zatrzaskowe.

• studzienki na wyprowadzeniach – połączeniowe PE Ø 400/160 zamykane teleskopem z włazem typu ciężkiego D400.


b) kanalizacja deszczowa:
- sieć główna o długości – 1.610,76 mb  w tym:
• Ø 315 – 1.546,83 mb (Ø 315 zewnętrzna średnica, a Ø 300 średnica wewnętrzna rury)
• Ø 400 – 290,07 mb
• Ø 500 –  84,68 mb
- wyprowadzenia o długości -  870,63 mb (Ø 160) 
- podstawowe materiały użyte do realizacji zakresu:
• rury PVC 315/9,2; 400; 500/14,6 typu ciężkiego „SN8”
• rury PVC 160/4,7 typu ciężkiego „SN8”
• studnie rewizyjne - Ø 600 i Ø 1000 PE typ TEGRA oraz Ø 1000 żelbetowe beton B-45 łączone na uszczelkę gumową.
• studnie rewizyjne zamykane włazem typu ciężkiego D400 dn 600 wykonane z żeliwa sferoidalnego uchylne zatrzaskowe.
• studzienki na wyprowadzeniach – połączeniowe - PE Ø 400/160 zamykane teleskopem z włazem typu ciężkiego D400.5.JPG

c) sieć wodociągowa:
- sieć o długości – 870,63 mb (Ø 110) 
- podstawowe materiały użyte do realizacji zakresu:
• rura PE HD Ø 110 mm – kolor niebieski – PN 10
• hydrant p.poż. firmy Mittelman dn 80
• zasuwy sieciowe sekcyjne żeliwne dn 80 i dn 100 z obudową stałą

 


Ogółem podczas realizacji projektu wykonano:


a) kanalizację sanitarną:
- sieć  o długości - 2.244,43 mb
- wyprowadzenia o długości - 1.139,95 mb


b) kanalizację deszczową:
- sieć  o długości - 2.236,71 mb
- wyprowadzenia o długości - 1.166,98 mb


c) sieć wodociągową :
- o długości - 2.324,97 mb
 

Po zakończeniu robót instalacyjnych (budowa sieci wod – kan) zostało wykonane odtworzenie pasów drogowych poprzez:

  • wykonanie zagęszczenia gruntu,
  • wykonanie nawierzchni dróg gruntowych z kruszywa naturalnego (tłuczeń + kliniec).

Realizacja poszczególnych etapów była zgodna z harmonogramami stanowiącymi załączniki do umów z wykonawcami oraz warunkami technicznymi wynikającymi z projektu technicznego i warunkami technicznych do przetargów. Podczas realizacji nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości i niezgodności  z harmonogramem.

 

Realizacja projektu pozwoliła na pełne uzbrojenie os. Olsztyńskiego (była to realizacja ostatniego etapu uzbrojenia w sieci wod – kan przedmiotowego osiedla ) w infrastrukturę wodno – kanalizacyjną oraz pozwoliła na osiągnięcie zadowolenia mieszkańców z możliwości podłączenia się do wybudowanej infrastruktury i zaspokojenia ich potrzeb w zakresie odprowadzenia ścieków oraz zaopatrzenia w odpowiedniej jakości wodę pitną.

 

W związku z realizacją projektu osiągnięto w 100% zakładane wskaźniki produktów.

 

Po zakończonej kontroli przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi i nie stwierdzeniu żadnych uchybień oraz nieścisłości w realizacji i rozliczeniu przedmiotowego zadania, w dniu 6 kwietnia 2007 roku na konto Urzędu Miasta przekazana została ostatnia transza dofinansowania z EFRR.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl