joombig banner rotation images

Menu

Wniosek pn. „Budowa demonstracyjnego pasywnego budynku węzła przesiadkowego w Bełchatowie”

Beneficjent: Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna

Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza

Cel główny projektu: Poprawa jakości powietrza w wyniku budowy pasywnego budynku węzła przesiadkowego o podniesionych parametrach energetycznych. Zarówno efekt ekonomiczny, jak i ekologiczny możliwy jest do uzyskania dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię pierwotną (poniżej 15kWh/m2/rok) poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Okres realizacji projektu 30.06.2016r. – 31.12.2019r.

Wartość projektu: 5 326 546,25

Wysokość dofinansowania: 1 984 058,70 zł – 85 %

Zakres rzeczowy projektu obejmuje zadania:

Zakres rzeczowy tego zadania obejmuje budowę budynku i zadaszenia węzła przesiadkowego wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (OZE) – pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej oraz systemu zarządzania energią i jej monitorowania. W ramach zadania przewiduje się także zagospodarowanie terenu wokół budynku węzła obejmujące układy komunikacyjne dla autobusów i samochodów osobowych, chodniki, ścieżki rowerowe oraz tereny aktywne biologicznie z zielenią niską i wysoką. Projektuje się parterowy budynek węzła o łącznej powierzchni użytkowej 255,2 m² celem stworzenia przyjaznego i wygodnego miejsca obsługi dla pasażerów przesiadających się z indywidualnych do publicznych środków transportu przy założeniu zminimalizowania niezbędnej ilości oraz kosztów zużycia energii oraz redukcji szkodliwych gazów do atmosfery. Budynek będzie uwzględniał demonstracyjność - powszechnie będą informacje o jego energooszczędności.

 

Wniosek pn. „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa – etap I”

Beneficjent: Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu

Poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego

Cel główny projektu: Przywrócenie i nadanie funkcji społecznych i gospodarczych obiektom i terenom poprzez rewitalizację zdegradowanego obszaru miasta Bełchatowa.

Okres realizacji projektu 30.12.2017r. – 30.06.2020r.

Wartość projektu: 14 047 425,68

Wysokość dofinansowania: 9 091 472,11 zł – 85 %

Zakres rzeczowy projektu obejmuje zadania:

Miasto Bełchatów rozpoczęło proces rewitalizacji, przebudowano Pl. Narutowicza oraz wybudowano obiekty kultury. Kontynuacją tych działań powinna być dalsza poprawa w zagospodarowaniu przestrzeni publicznej. Wynikiem realizacji projektu będzie remont budynków mieszkalnych (Kamienic Tkaczy), przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy Pl. Wolności 10 (utworzenie Centrum Współpracy i Inicjatyw Społecznych) oraz rewitalizacja Pl. Wolności w Bełchatowie, w wyniku czego obszary zdegradowane (budynki mieszkalne w złym stanie technicznym, niezagospodarowany budynek przy Pl. Wolności 10 oraz zdegradowany obszar zieleni Placu Wolności) będą mogły pełnić funkcje społeczne, edukacyjne, kulturalne, rekreacyjne, gospodarcze, co wpłynie korzystnie na niwelowanie zjawisk związanych z problemami społecznymi.

 

 

 

 

 

Wniosek pn. „Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury do obsługi pasażerów w Bełchatowie”

Beneficjent: Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa III Transport

Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski

Cel główny projektu: Zwiększenie wykorzystania i usprawnienie funkcjonowania systemu transportu publicznego w Bełchatowie, wraz z poprawą jakości środowiska naturalnego.

Okres realizacji projektu 31.03.2018r. – 31.12.2019r.

Wartość projektu: 10 847 299,97

Wysokość dofinansowania: 7 496 101,58 zł – 85 %

Zakres rzeczowy projektu obejmuje zadania:

-zakup 6 szt. autobusów (3 szt. zasilanych ON, spełniających normy emisji spalin EURO-6 i 3 szt. autobusów elektrycznych wraz z mobilnymi stacjami ładowania), które zastąpią stare, niespełniające norm autobusy,

-montaż wiat przystankowych (2 szt.) i wiaty Bike&Ride,

-wykonanie ciągu pieszo-rowerowego, łączącego wiatę Bike&Ride z istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym,

-wdrożenie aplikacji mobilnej do planowania podróży komunikacją zbiorową.

Realizacja zaplanowanych w projekcie działań przyczyni się do zwiększenia wykorzystania i usprawnienia systemu transportu publicznego w Bełchatowie. Zakup przyjaznych środowisku, niskoemisyjnych autobusów, w połączeniu ze stworzeniem zachęt dla osób poruszających się na rowerach, przyczyni się do zmniejszenia emisji spalin i tym samym poprawy jakości powietrza i środowiska naturalnego.

Nazwa projektu: „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bełchatowa”
Beneficjent: Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów

Cel projektu: opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bełchatowa
Okres realizacji projektu 28/04/2016   30/12/2016
Wartość projektu: 9 212,70 zł
Wysokość dofinansowania: 8 291,43 zł – 90 %

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018