joombig banner rotation images

Menu

 

 

 

 

Nazwa projektu: „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bełchatowa”
Beneficjent: Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów

Cel projektu: opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bełchatowa
Okres realizacji projektu 28/04/2016   30/12/2016
Wartość projektu: 9 212,70 zł
Wysokość dofinansowania: 8 291,43 zł – 90 %

Nazwa projektu: „Termomodernizacja wielorodzinnego komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Czaplinieckiej 44D - Felek”
Beneficjent: Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna
Podziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków
Cel główny projektu : zwiększenie efektywności energetycznej mieszkalnych budynków komunalnych w mieście Bełchatowie poprzez termomodernizację wielorodzinnego komunalnego budynku mieszkalnego: Felek przy ulicy Czaplinieckiej 44D w Bełchatowie
Okres realizacji projektu: 2016/01/28    2017/12/31
Wartość projektu:
Wysokość dofinansowania:
Zakres rzeczowy projektu obejmuje zadania:
przygotowanie Dokumentacji technicznej (projektów technicznych) , programu funkcjonalno-użytkowego, audytu energetycznego budynku oraz studium wykonalności dla projektu.
kompleksową poprawę energooszczędności budynku w zakresie docieplenia przegród zewnętrznych (stropu wewnętrznego, stropodachu, ścian zewnętrznych) wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej;
 wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne;
w projekcie występuje OZE – zastosowane zostaną wentylacyjne pompy ciepła zasilane z fotoogniw;
nastąpi wymiana źródła ciepła dla c.w.u.  (projekt przewiduje zastosowanie pomp ciepła z rekuperacją).

Nazwa projektu: „Bełchatów w zieleni - tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni miasta”
Beneficjent: Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Program Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Typ projektu II: Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych
Cel główny projektu:
Okres realizacji projektu: 28/01/2016   31/12/2019
Wartość projektu: 4 264 332,51 zł
Wysokość dofinansowania: 3 624 682,63 zł – 85 %

Nazwa projektu: „Przebudowa ulicy Zamoście w Bełchatowie”
Beneficjent: Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa I Infrastruktura Transportowa
Działanie: I.1. Drogi
Celem główny projektu: poprawa stanu oraz powiązania lokalnej sieci dróg województwa łódzkiego z siecią dróg krajowych, transeuropejską siecią transportową TEN-T oraz lotniskami, poprzez przebudowę ul. Zamoście w Bełchatowie będącej drogą powiatową.
Okres realizacji projektu  31/05/2011    14/10/2014
Wartość projektu:
Wysokość dofinansowania:
Zakres rzeczowy projektu obejmuje zadania:
Przedsięwzięcie polega na przebudowie ul. Zamoście w Bełchatowie na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego / A.M. Ampere’ a. Długość przebudowywanej drogi to 1067,6 m.
W ramach przebudowy ul. Zamoście zrealizowano następujące zadania:
1. Roboty drogowe.
2. Odwodnienie i kanalizacja.
3. Oświetlenie.
4. Stała organizacja ruchu.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018