joombig banner rotation images

Menu

KOMUNIKAT

PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA

z dnia 14 kwietnia 2015 r.

 

 

Działając na podstawie § 8 ust. 2 Uchwały PKW z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej polskiej informuję , że:

 

Publiczne losowanie składów Obwodowych Komisji Wyborczych w Bełchatowie, w przypadku zgłoszenia przez komitety wyborcze liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny ustawowy skład komisji, odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2015 r. o godz. 16.30 w Sali Radnego w budynku Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1 (II piętro, pokój nr 316 ).

 

Losowanie składów obwodowych komisji wyborczych zostanie przeprowadzone na podstawie i na zasadach określonych w Uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych
w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lutego 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

INFORMACJA

PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA

o prawie do uzyskania informacji o wyborach przez osoby niepełnosprawne

 

Informuję, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. wyborcy niepełnosprawni wpisani do rejestru wyborców Miasta Bełchatowa mają prawo do uzyskania informacji o:

1. terminie wyborów oraz godzinach głosowania;

2. właściwym dla siebie obwodzie głosowania;

3. lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca ich zamieszkania, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb

osób niepełnosprawnych;

4. warunkach dopisania do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania;

5. komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

6. warunkach oraz formach głosowania.

 

Informacje będą przekazywane telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych na wniosek wyborcy niepełnosprawnego (w tym w formie elektronicznej), po podaniu przez wyborcę imienia (imion), nazwiska oraz adresu stałego zamieszkania.

 

Informacji udzielać będą pracownicy Urzędu Miasta Bełchatowa, ul.Kosciuszki 1:

- pokój nr 213, telefon 44/733 51 43,

- pokój nr 322, telefon 44/733 51 70

- pokój nr 304, telefon 44/733 51 54 - Zespół ds. Ewidencji Danych Osobowych.

 

KOMUNIKAT

Prezydenta Miasta Bełchatowa

 

w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta Bełchatowa miejsc przeznaczonych
na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 

 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
( Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) wyznaczam na obszarze Miasta Bełchatowa niżej wymienione miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:

 

Słupy ogłoszeniowe na terenie Miasta znajdujące się przy:

 

1. ul. Budryka / ul. Mioceńska

2. ul. Czapliniecka ADM

3. ul. Czapliniecka (przystanek przy Szpitalu)

4. ul. Dąbrowskiego / ul. Czyżewskiego

5. ul. Dąbrowskiego / ul. Okrzei

6. os. Dolnośląskie blok 127

7. os. Dolnośląskie blok 215

8. os. Dolnośląskie blok 221

9. ul. 9 Maja / Rondo

10. ul. Mostowa / ul. Częstochowska (Rynek Grocholski)

11. os. Okrzei blok 5 nad Rakówką

12. ul. Piłsudskiego / ul.19 Stycznia

13. ul. Wojska Polskiego koło Tesco

14. ul. Wojska Polskiego (koło targowiska)

15. ul. Ks. Jerzego Popiełuszki

16. ul. Sienkiewicza / ul. Podmiejska

17. ul. Słowackiego

18. ul. Wyszyńskiego (za McDonald’em)

 


 W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają wyborcy:

 

 • którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat,

 • a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), w tym również wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
  1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. ? emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440);
  2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
  3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;
  4) orzeczenie o zaliczeniu do I gru?? inwalidów;
  5) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
  a także osoby ? stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania należy złożyć do Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, pokój nr 304 do dnia 4 maja 2015 r. ( termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).

 

Więcej na stronie PKW w piśmie „Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r".

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018