joombig banner rotation images

Menu
Wydział Rozwoju Miasta
ul. Kościuszki 1
97-400 Bełchatów
tel. 44 733 51 44
 
 
 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 jest dokumentem strategicznym określającym ramy działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej w mieście. Stanowi on przewodnik systematyzujący działania, których realizacja przyczyni się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń powietrza z terenów miejskich, a także do poprawy efektywności energetycznej i zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitej produkcji energii. Strategiczne działania nakreślone przez PGN przyczynią się do dalszego rozwoju miasta z uwzględnieniem potrzeb środowiskowych, co jest kluczowe dla Bełchatowa, będącego jednym z najważniejszych punktów na energetycznej mapie Polski.
 
Plan realizuje założenia gospodarki niskoemisyjnej. Gospodarka niskoemisyjna to typ gospodarki opartej na ograniczeniu wykorzystania paliw kopalnych (węgiel, ropa, gaz ziemny), zmniejszeniu energochłonności urządzeń i obiektów, przy wykorzystaniu potencjału zielonych technologii, czyli alternatywnych i odnawialnych źródeł energii przy równoczesnym wzroście jej konkurencyjności. Podstawą transformacji polskiej gospodarki w gospodarkę niskoemisyjną jest Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN). Obecnie przyjęto założenia do tego programu w horyzoncie czasowym do 2050 roku. Celem NPRGN jest podniesienie konkurencyjności polskiej gospodarki i zapewnienie korzyści środowiskowych poprzez m.in. wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie energochłonności i zastosowanie OZE. Program ma być realizowany przez lokalne samorządy i przedsiębiorstwa.
 
Plan gospodarki niskoemisyjnej ma na celu:
 
 • redukcję emisji gazów cieplarnianych
 • zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii
 • redukcja energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej
 
PGN ma wspomóc osiągnięcie krajowego celu, który narzuca nam unijny pakiet energetyczno-klimatyczny (tzw. 3x20) tj. redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20%; wzrost OZE o 15% oraz wzrost efektywności energetycznej o 20 % - wszystko do 2020 roku.
 
Powyższe cele będą realizowane poprzez, zawarte w PGN działania inwestycyjne i nieinwestycyjne, w takich obszarach jak:
 • transport publiczny i prywatny,
 • budownictwo publiczne,
 • zaopatrzenie w ciepło i energię,
 • gospodarka przestrzenna,
 • gospodarka odpadami.
 
Proces powstawania dokumentu podzielono na następujące etapy:
1. Określenie celów strategicznych i szczegółowych dla Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Bełchatowa;
2. Analiza stanu obecnego Miasta; Identyfikacja obszarów problemowych Miasta;
3. Przeprowadzanie bazowej inwentaryzacji emisji CO2 wśród mieszkańców i przedsiębiorstw oraz spółek miejskich wraz z stworzeniem bazy danych – narzędzia do zarządzania energią w gminie;
4. Zaplanowanie długoterminowych działań/zadań na lata 2014-2020 z zakresu gospodarki niskoemisyjnej;
5. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;
6. Opracowanie elementów wykorzystywanych w opracowanych planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
7. Informacja i promocja w ramach projektu.
 
Opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) dla Miasta Bełchatów” było realizowane z wykorzystaniem środków finansowych NFOŚiGW w ramach IX osi priorytetu-Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna„ działanie 9.3.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej”.
 
 

 

 

Cele i założenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Skawina” są zgodne z następującymi dokumentami strategicznymi na poziomie krajowym i regionalnym:

 • Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności,

 • Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju,

 • Narodowa Strategia Spójności,

 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego,

 • Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030,

 • Krajowa Polityka Miejska do 2020 roku,

 • Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016,

 • Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” 2020,

 • Polityka Energetyczna Państwa do 2030 roku,

 • Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych do 2020 roku,

 • Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej,

 • Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej,

 • Strategiczny Plan Adaptacji,

 • Koncepcja Strategii Rozwoju Makroregionu Polski Centralnej 2030,

 • Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2007-2020.


Ramy realizacji PGN są również zgodne z następującymi lokalnymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi:

 • Porozumienia międzygminne,

 • Lokalny program rewitalizacji Bełchatowa,

 • Strategia Rozwoju Miasta Bełchatowa na lata 2015-2022,

 • Program Ochrony Środowiska dla Miasta Bełchatowa na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016,

 • Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej zostanie przyjęty uchwałą Rady Miasta (wpisanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej).  

 

Więcej informacji na temat planu gospodarki niskoemisyjnej, a także możliwości zgłaszania działań przez interesariuszy udzielają:

 • Po stronie Zamawiającego:

 • Po stronie Wykonawcy:

  Damian Niewęgłowski,
  Specjalista ds. OZE i zmian klimatu, Consus Carbon Engineering,
  ul. Wasilewskiego 20/1 Kraków
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, plan gospodarki niskoemisyjnej jest warunkiem uzyskania finansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 na działania z zakresu:

 • gospodarki niskoemisyjnej,

 • efektywności energetycznej,

 • wykorzystania OZE,

 • zrównoważonego transportu publicznego.

 

Bełchatów będzie mógł zatem wykorzystać PGN również do starania się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE), funduszu EOG oraz środków krajowych (rozdysponowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

 

Korzyści wynikające z opracowania i realizacja działań ujętych w PGN można pokrótce podzielić wg następujących modułów:

 

REDUKCJA EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH

Skutkiem wdrożenia przewidzianych w planie zadań jest faktyczna redukcja emisji gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla (CO2) i metanu (CH4).

 

REDUKCJA EMISJI INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ

Oprócz redukcji emisji gazów cieplarnianych, nastąpi również obniżenie emisji innych ubocznych produktów spalania (tlenki azotu i siarki, rakotwórczego benzo(a)pirenu oraz pyłów PM10 i PM2.5).

 

POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA

Wymiana źródeł ciepła na bardziej efektywne i wykorzystanie OZE przyczyni się bezpośrednio do poprawy jakości powietrza w Gminie Bełchatów, a tym samym i zdrowia mieszkańców.

 

OSZCZĘDNOŚCI
Wymiernym efektem transformacji gminy są oszczędności dla lokalnego budżetu, dzięki ograniczeniu zużycia paliw i energii w budynkach użyteczności publicznej.

BAZA EMISJI

W ramach projektu miasto otrzyma bazę danych zużycia paliw i energii dla poszczególnych sektorów gminy i pojedynczych budynków użyteczności publicznej i oświatowych, która będzie pomocna w analizie zmian wielkości i zarządzaniu emisją na terenie Bełchatowa.

MONITORING POSTĘPÓW REALIZACJI DZIAŁAŃ PGN

Na podstawie utworzonej bazy danych, gmina będzie przeprowadzała monitoring podejmowanych działań, by ocenić ich efektywność.


BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE

Wdrażanie alternatywnych rozwiązań energetycznych zapewnia bezpieczeństwo dostaw ciepła i energii elektrycznej.

 

POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, stosowanie alternatywnych źródeł energii oraz spadek opłat za energię elektryczną i ciepło ze źródeł konwencjonalnych wpłyną pozytywnie na poprawę jakości życia mieszkańców Bełchatowa.

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018