joombig banner rotation images

Menu
Zakończenie realizacji Budowy Instalacji Przeróbki Osadów na Oczyszczalni Ścieków.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” w Bełchatowie zakończył przejęciem
do eksploatacji w dniu 24 września br. realizację Kontraktu 09 pn.: „Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków” w Bełchatowie.
 

Wybudowane zostały 4 hale suszarnicze, w których 100 proc. wytwarzanych przez oczyszczalnię osadów ściekowych będzie suszone do 65 proc. suchej masy.
 

Modernizacja istniejącego sposobu zagospodarowywania osadów ściekowych wytwarzanych w bełchatowskiej oczyszczalni pozwoliła dostosować jej funkcjonowanie do unijnych przepisów ochrony środowiska, zgodnie z którymi za składowanie i przechowywanie osadów od 2016 roku będą naliczane kary. {nomultithumb}

 

Rozszerzenie Projektu pn.: „BUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE MIASTA BEŁCHATOWA”
 

W marcu tego roku został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”. Było to możliwe dzięki znaczącym oszczędnościom, jakie „WOD.-KAN.” uzyskał na skutek korzystnie rozstrzygniętych przetargów. W sumie Projekt rozszerzono o cztery nowe zadania:

Kontrakt 10 - „Modernizacja węzła przyjmowania ścieków i części mechanicznej Oczyszczalni Ścieków”.

Kontrakt 11 - „Budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem systemu monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej”.

Kontrakt 12 - „Modernizacja stacji energetycznej oczyszczalni ścieków”.

Kontrakt 13 - „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Osiedlu Ludwików II w Bełchatowie – etap III”.


 

Realizacja programów dofinansowania mieszkańcom budowy podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.
 

Wiosną br. Spółka ukończyła realizację dwóch projektów dofinansowanych przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pod wspólną nazwą: „Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Bełchatowie”

Z kolei w maju br. Spółka przystąpiła do realizacji „Lokalnego programu dofinansowania budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego". Program ten dofinansowuje Starostwo Powiatowe w Bełchatowie.


 

Efekt ekologiczny
 

Głównym celem realizowanych przez Spółkę Projektów jest wzrost skanalizowania miasta poprzez stworzenie możliwości podłączenia do wybudowanej sieci kanalizacyjnej nowych 6181 użytkowników oraz do nowowybudowanej sieci wodociągowej 1233 użytkowników.

Osiągnięty aktualnie efekt wynosi: 4066 osób (kanalizacja sanitarna) oraz 1392 (sieć wodociągowa). {nomultothumb}
 


Działania antyodorowe

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. - KAN.” Sp. z o.o., podjął szereg działań zmierzających do ograniczenia uciążliwości zapachowych związanych z działalnością Oczyszczalni Ścieków.
 

 • Zlecenie firmie SGS EKOPROJEKT z siedzibą w Pszczynie badań mających na celu określenie głównego źródła zapachów złowonnych oraz ich wpływu dla otoczenia sąsiadującego z Oczyszczalnią. Została opracowana „Mapa dyspersji odorantów Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie”, która określa intensywność oraz zasięg uciążliwości odorowej poszczególnych obiektów.
   

 • W ramach działań doraźnych na terenie Oczyszczalni zamontowano 210 mat antyodorowych firmy „Bioarcus”, które służą do długotrwałej neutralizacji uciążliwych zapachów. Na obiekcie funkcjonują również trzy zamgławiacze rozpylające preparat antyodorowy. Zostały one zamontowane na dwóch otwartych basenach fermentacyjnych oraz innych urządzeniach ciągu technologicznego Oczyszczalni. Trwają próby z wykorzystaniem do tego celu armatek śniegowych wypożyczonych z Góry Kamieńsk.
   

 • Zarząd Spółki trzykrotnie spotkał się w siedzibie firmy oraz na terenie oczyszczalni z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych z osiedla Binków. Pracownicy WOD.-KAN. zapoznali uczestników spotkania z działaniami Spółki, mającymi na celu ograniczenie emisji uciążliwych zapachów. Pozostajemy w kontakcie z przedstawicielami mieszkańców.
   

 • Od początku września 2014r. w „WOD.-KAN.” funkcjonuje specjalny Zespółds. ograniczenia oddziaływania odorów, powołany przez Zarząd Spółki. Jego zadaniem jest wypracowanie i wprowadzenie w życie nowych sposobów zapobiegania emisji przykrych zapachów, z uwzględnieniem prowadzenia badań, planowania niezbędnych inwestycji i doraźnych działań antyodorowych. Jednymi z pierwszych działań Zespołu było:
a) nawiązanie współpracy z Politechniką Łódzką, mające na celu wypracowanie programu umożliwiającego podjęcie przez Spółkę skutecznych działań ograniczających negatywne oddziaływanie Oczyszczalni. Szczegóły współpracy zostaną sprecyzowane podczas spotkań roboczych na terenie obiektu.
b) nawiązanie współpracę z firmą AquaNet, która jako jedna z pierwszych w Polsce wprowadza rozwiązania mające na celu niwelowanie uciążliwych zapachów z oczyszczalni. Warto dodać, iż Firma na ten cel wydała już ponad 160 mln zł. Doświadczenia AquaNet będą z pewnością wykorzystane przy wypracowywaniu konstruktywnych rozwiązań, które znajdą zastosowanie w bełchatowskiej Oczyszczalni.

 

 • W dniu 9 września br. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki o korektę planu inwestycyjnego na lata 2014-16 uwzględniając wykonanie projektu technicznego zadaszenia Otwartych Basenów Fermentacyjnych na Oczyszczalni Ścieków. Zarząd Spółki wystąpił do Prezydenta Miasta z wnioskiem o ww. korektę. Prezydent Miasta skierował w tej sprawie projekt uchwały do Rady Miejskiej, która podczas obrad w dniu 25 września podjęła stosowną uchwałę. Środki w kwocie około 200 tys. zł pozwolą na wykonanie Projektu zadaszenia dwóch otwartych basenów fermentacyjnych. Z uwagi na wysokie koszty realizacji tej inwestycji Spółka będzie starać się o pozyskanie środków zewnętrznych.


 


 

Miasto wspiera osoby niepełnosprawne, w tym dzieci i młodzież. Od 1 września w miejskich placówkach oświatowych powstaną kolejne oddziały integracyjne na poziomie klas pierwszych.

Świetlice i kluby środowiskowe działające na terenie miasta to ciekawa alternatywa na spędzenie wolnego czasu.

9 294 interwencji, 5 080 pouczeń, 1 908 kontroli prewencyjnych oraz 499 mandatów karnych i 11 wykrytych przestępstw – tak statystycznie wyglądał rok 2013 bełchatowskiej Straży Miejskiej.

Przebudowa ul. Czyżewskiego w Bełchatowie za namiPrzebudowa ul. Czyżewskiego w Bełchatowie za nami – domykane są jeszcze formalności. O tej strategicznej dla miasta inwestycji rozmawiamy z Markiem Chrzanowskim, Prezydentem Bełchatowa.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018