Increase text size Decrease text size
Menu

PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA

informuje, że w dniach od 17 maja 2017r. do 21 czerwca 2017r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Bełchatowie przy ul. Kościuszki 1, na stronie internetowej www.belchatow.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej będzie zamieszczone szczegółowe ogłoszenie o  ustnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie gruntów stanowiących własność Miasta Bełchatowa

Attachments:
Download this file (Ogłoszenie - przetarg.pdf)Ogłoszenie - przetarg.pdf[ ]1455 kB

PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA informuje, że w dniach od 10 maja 2017 r. do 12 czerwca 2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Bełchatowie przy ul. Kościuszki 1, na stronie internetowej www.belchatow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej będzie zamieszczone szczegółowe ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bełchatowa.

Attachments:
Download this file (Ogłoszenie - ul.Jurajska.pdf)Ogłoszenie - ul.Jurajska.pdf[ ]1458 kB

PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA informuje, że w dniach od 10 maja 2017 r. do 12 czerwca 2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Bełchatowie przy ul. Kościuszki 1 , na stronie internetowej www.belchatow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej będzie zamieszczone szczegółowe ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bełchatowa.

Attachments:
Download this file (Ogłoszenie - ul.Dębowa.pdf)Ogłoszenie - ul.Dębowa.pdf[ ]1451 kB

PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA informuje, że w dniach od 10 maja 2017 r. do 12 czerwca 2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Bełchatowie przy ul. Kościuszki 1 , na stronie internetowej www.belchatow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej będzie zamieszczone szczegółowe ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta Bełchatowa.

Attachments:
Download this file (Ogłoszenie - ul.Daleka.pdf)Ogłoszenie - ul.Daleka.pdf[ ]2025 kB

PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA
informuje, że w dniach od 27 kwietnia 2017 r. do 29 maja  2017 r. na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta w Bełchatowie przy ul. Kościuszki 1 , na stronie internetowej
www.belchatow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej będzie zamieszczone
szczegółowe ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości
stanowiącej własność Miasta Bełchatowa
                                  
                                      PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA
                                      97-400 Bełchatów ul. Kościuszki 1
                                      tel.( 044) 733-51-37 fax 733-51-40
                                                       o g ł a s z a
                                     USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
                         na sprzedaż nieruchomości położonej w Bełchatowie


Oferujemy do sprzedaży:

- nieruchomość  niezabudowaną  oznaczoną  działką  nr 220/1 o pow. 0,1860ha położoną
w obrębie 18 m. Bełchatowa przy ul. Wichrowej.
Dla  w/w  działki  w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie  prowadzona jest księga wieczysta
PT1B/00073459/6.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą
Nr V/19/15   Rady  Miejskiej  w  Bełchatowie  z  dnia  29  stycznia  2015r. (Dz.  Urz.  Woj.
Łódzkiego z 2015r., poz. 3041) działka znajduje się  w  jednostce urbanistycznej O20MN(u)
opisanej jako „teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem  usług ”.

-cena wywoławcza  111 600,00zł
Do kwoty wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% tej kwoty.

Wadium w  wysokości 10%  ceny  wywoławczej  należy  wpłacać w  kasie Urzędu  Miasta
Bełchatowa  do  dnia  23  maja  2017r. do  godz. 17:00  lub  na  konto  Urzędu  Miasta       
w  Bełchatowie: ING  Bank  Śląski  SA. 86 1050 1461 1000 0024 1124 0480  przy  czym  
wadium  musi wpłynąć na powyższy  rachunek  do  dnia  23 maja  2017r. do godz 17:00.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 maja 2017 roku w sali nr 316 (II piętro) Urzędu Miasta
w Bełchatowie przy ul. Kościuszki 1

- nieruchomości oznaczonej działką nr  220/1  z obrębu 18  o godz. 9:00

 
Wadium  wpłacone  przez  osobę,  która  wygra  przetarg  zaliczone  zostanie  na  poczet
ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie,
po rozstrzygnięciu przetargu, przelewem na podane konto bankowe.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu
notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od
rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe
w całości ponosi nabywca. Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze
przetargu od podpisania aktu notarialnego w wyznaczonym terminie spowoduje przepadek
wpłaconego wadium na rzecz sprzedającego.                                                       
W  przetargu   mogą  brać  udział  osoby  fizyczne  i  osoby  prawne,  jeżeli  wpłacą
wadium w  określonej  wysokości  i  w  wyznaczonym  terminie. Osoba  fizyczna  winna
przybyć na przetarg  z  dowodem  tożsamości  i  dowodem  wpłaty wadium, natomiast
podmiot uprawniony do reprezentowania osoby prawnej z aktualnym odpisem z właściwego
rejestru, a gdy został ustanowiony pełnomocnik  z pełnomocnictwem i dowodem wpłaty
wadium.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia

14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz.1490). Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej
przyczyny do odwołania ogłoszonego przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia.    
Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
(parter),  na  stronie  internetowej   www.belchatow.pl   oraz   w   Biuletynie   Informacji
Publicznej.   
Informacji udziela Wydział Geodezji i Architektury Urzędu Miasta w Bełchatowie,

ul. Kościuszki 1, pokój 406, tel. (0-44) 733-51-76.

Attachments:
Download this file (Ogłoszenie - dz.220-1.pdf)Ogłoszenie - dz.220-1.pdf[ ]874 kB

PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA

informuje, że w dniach od 27 kwietnia 2017r. do 29 maja 2017r. na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta w Bełchatowie przy ul. Kościuszki 1, na stronie internetowej
www.belchatow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej będzie zamieszczone
szczegółowe ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie gruntów
stanowiących własność Miasta BełchatowaWGA.6845.19.2017                                                                      

                            PREZYDENT MIASTA Bełchatowa
                         97-400 Bełchatów, ul.Kościuszki 1
                         tel.(044) 733-51-37 fax 733-51-40
                                   o g ł a s z a
                           USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
                              na wydzierżawienie  
                gruntów stanowiących własność Miasta Bełchatów  

Oferujemy do wydzierżawienia n/w grunty położone na terenie m. Bełchatowa, w formie
przetargu nieograniczonego , który odbędzie się w dniu 29 maja 2017r.  
        

 -   Działkę nr 455/2 o pow.  65 m2   w obrębie 09, dla której  w   Sądzie Rejonowym

     w  Bełchatowie prowadzona jest księga wieczysta  PT1B/00046034/3.
     Teren w/w przeznaczony jest do wydzierżawienia pod zieleń.
     Cena wywoławcza za dzierżawę 24,00 zł - rocznie + należny podatek VAT
     Przetarg odbędzie się o godz. 9:15    

     Opłata za dzierżawę płatna do 31-go marca każdego roku.
     Od nieuiszczonych w terminie opłat naliczone będą odsetki ustawowe.
     O każdej zmianie wysokości czynszu dzierżawca będzie powiadomiony każdorazowo         
     pisemnie na 14 dni przed terminem obowiązywania stawek.
     Pisma te będą miały moc prawną aneksów.      

Przetarg odbędzie się w dniu 29 maja 2017r. o wyżej podanej godzinie w sali nr 316
( II piętro ) Urzędu Miasta w Bełchatowie przy ul. Kościuszki 1.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacać na wybraną działkę

w kasie Urzędu do dnia  24 maja 2017r. do godz. 14:30    lub  na konto Urzędu Miasta
w Bełchatowie: ING Bank Śląski S.A. 86 1050 1461 1000 0024 1124 0480  przy czym
wadium musi wpłynąć na powyższy rachunek do dnia 24 maja  2017r. do godz. 14:30.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny
wydzierżawienia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium
przepada na rzecz  wydzierżawiającego. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne

i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie.

Osoba fizyczna winna przybyć na przetarg z dowodem tożsamości i dowodem wpłaty
wadium, natomiast podmiot uprawniony do reprezentowania osoby  prawnej z aktualnym
odpisem z  właściwego rejestru, a gdy został ustanowiony pełnomocnik z pełnomocnictwem

i dowodem wpłaty wadium.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. , poz. 1490)
Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania ogłoszonego przetargu

w formie właściwej dla jego ogłoszenia.
Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
(parter), na stronie internetowej www.belchatow.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
Informacji udziela Wydział Geodezji i Architektury Urzędu Miasta w Bełchatowie, pokój
408, tel. 044 733-51-78.

Attachments:
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie.pdf[ ]720 kB

Prezydent Miasta Bełchatowa informuje, że w dniach od 28.11.2016 r. do 12.12.2016 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Bełchatowie przy ul. Kościuszki 1, na stronie internetowej www.belchatow.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej będzie zamieszczone szczegółowe ogłoszenie o II pisemnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie gruntów stanowiących własność Miasta Bełchatowa.

 

Bełchatów, dnia 28.11.2016 r.

WIM.7021.1.110.2016

 

Prezydent Miasta Bełchatowa

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów

tel. (44) 733-51-37, fax (44) 733-51-40

 

Na podstawie art. 22 ust. 2ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1440) ogłasza

 

II PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

na dzierżawę nieruchomości gruntowej w pasie drogowym  na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu tj. na prowadzenie parkingu strzeżonego na os. Dolnośląskim – wjazd z ul. Wojska Polskiego w rejonie bloku 201 – na terenie działki
Nr 556/1 obręb 12  Miasta Bełchatowa o  pow. 2.300 m2.

 

Cena wywoławcza za dzierżawę wynosi 800,00 zł netto - miesięcznie + należny
podatek VAT.

 

Oferta powinna zawierać:

1.    dane oferenta: imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z danymi kontaktowymi.

  1. oferowaną miesięczna stawkę czynszu netto;
  2. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym oraz warunkami do przetargu (do pobrania w Wydziale Inżynierii UM Bełchatów – pokój 423);
  3. oświadczenie o posiadaniu w zakresie przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej – „prowadzenie parkingów”;
  4. poświadczenie wpłaty wadium w wysokości 4.000,00 zł. Wadium  należy wpłacać do dnia 12 grudnia 2016 r. do godz. 14:30 w kasie Urzędu lub na konto  Urzędu   Miasta w Bełchatowie : 86 1050 1461 1000 0024 1124 0480 ING Bank Śląski SA. przy czym wadium musi wpłynąć na powyższy rachunek do dnia 12 grudnia 2016 roku  do  godz. 14:30 (wadium pozostanie w kasie Urzędu Miasta na okres prowadzenia parkingu, jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy);
  5. zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami z tytułu prowadzonej działalności oraz w stosunku do Miasta Bełchatowa;

7.    opis proponowanych rozwiązań dotyczących zarządzania i obsługi parkingu;

8.    opis ewentualnych innych zamierzeń oferenta, których celem będzie podniesienie atrakcyjności parkingu i wprowadzenie udogodnień dla klientów;

9.    w przypadku posiadania przez oferenta doświadczenia w zakresie prowadzenia i zarządzania parkingami - informacja na temat dotychczas prowadzonej działalności, w tym informacje potwierdzające doświadczenie oferenta w zarządzaniu parkingami przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie oferty.

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną „Parking strzeżony – bl. 201” należy złożyć do dnia 12.12.2016 r. do godziny 15:00 w Urzędzie Miasta Bełchatowa, w Wydziale Inżynierii, pokój 423.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2016 r. o godzinie 15:15 w Wydziale Inżynierii w pokoju 410.

 

Kryteria oceny ofert:

1.    proponowany czynsz dzierżawny : 60%;

2.    proponowany rozwiązania dot. zarządzania parkingiem i inne zamierzenia oferenta (szacowane koszty poniesione przez dzierżawcę): 20%;

3.    doświadczenie (liczone w latach): 20%.

 

Przetarg odbędzie się, chociażby wpłynęła tylko 1 oferta, spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

 

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

W przypadku gdy oferent, którego oferta wybrana została jako najbardziej korzystna, uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy – organizator zastrzega sobie prawo zawarcia umowy z oferentem, którego oferta uzyskała drugi wynik.

 

Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu (parter), na stronie internetowej www.belchatow.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w pok. 423 Urzędu Miasta – tel. (044) 733-51-93.

Informacji udziela Jakub Kołodziejczyk.

Attachments:
Download this file (Parking 201.pdf)Parking 201[ ]1398 kB

Prezydent Miasta Bełchatowa informuje, że w dniach od 28.11.2016 r. do 12.12.2016 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Bełchatowie przy ul. Kościuszki 1, na stronie internetowej www.belchatow.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej będzie zamieszczone szczegółowe ogłoszenie o II pisemnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie gruntów stanowiących własność Miasta Bełchatowa.

 

Bełchatów, dnia 28.11.2016 r.

WIM.7021.1.109.2016

 

Prezydent Miasta Bełchatowa

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów

tel. (44) 733-51-37, fax (44) 733-51-40

 

Na podstawie art. 22 ust. 2ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1440) ogłasza

 

II PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

na dzierżawę nieruchomości gruntowej w pasie drogowym  na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu tj. na prowadzenie parkingu strzeżonego na os. Dolnośląskim – wjazd z ul. Wojska Polskiego w rejonie bl. 101 – na części działek nr 644/1, 644/2, 645/1, 645/2 obręb 12 Miasta Bełchatowa o pow. około 3.000 m2.

 

Cena wywoławcza za dzierżawę wynosi 800,00 zł netto - miesięcznie + należny
podatek VAT.

 

Oferta powinna zawierać:

1.    dane oferenta: imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z danymi kontaktowymi.

  1. oferowaną miesięczna stawkę czynszu netto;
  2. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym oraz warunkami do przetargu (do pobrania w Wydziale Inżynierii UM Bełchatów – pokój 423);
  3. oświadczenie o posiadaniu w zakresie przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej – „prowadzenie parkingów”;
  4. poświadczenie wpłaty wadium w wysokości 4.000,00 zł. Wadium  należy wpłacać do dnia 12 grudnia 2016 r. do godz. 14:30 w kasie Urzędu lub na konto  Urzędu   Miasta w Bełchatowie : 86 1050 1461 1000 0024 1124 0480 ING Bank Śląski SA. przy czym wadium musi wpłynąć na powyższy rachunek do dnia 12 grudnia 2016 roku  do  godz. 14:30 (wadium pozostanie w kasie Urzędu Miasta na okres prowadzenia parkingu, jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy);
  5. zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami z tytułu prowadzonej działalności oraz w stosunku do Miasta Bełchatowa;

7.    opis proponowanych rozwiązań dotyczących zarządzania i obsługi parkingu;

8.    opis ewentualnych innych zamierzeń oferenta, których celem będzie podniesienie atrakcyjności parkingu i wprowadzenie udogodnień dla klientów;

9.    w przypadku posiadania przez oferenta doświadczenia w zakresie prowadzenia i zarządzania parkingami - informacja na temat dotychczas prowadzonej działalności, w tym informacje potwierdzające doświadczenie oferenta w zarządzaniu parkingami przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie oferty.

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną „Parking strzeżony – bl. 101” należy złożyć do dnia 12.12.2016 r. do godziny 15:00 w Urzędzie Miasta Bełchatowa, w Wydziale Inżynierii, pokój 423.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2016 r.  o godzinie 15:10 w Wydziale Inżynierii w pokoju 410.

 

Kryteria oceny ofert:

1.    proponowany czynsz dzierżawny : 60%;

2.    proponowany rozwiązania dot. zarządzania parkingiem i inne zamierzenia oferenta (szacowane koszty poniesione przez dzierżawcę): 20%;

3.    doświadczenie (liczone w latach): 20%.

 

Przetarg odbędzie się, chociażby wpłynęła tylko 1 oferta, spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

 

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

W przypadku gdy oferent, którego oferta wybrana została jako najbardziej korzystna, uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy – organizator zastrzega sobie prawo zawarcia umowy z oferentem, którego oferta uzyskała drugi wynik.

 

Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu (parter), na stronie internetowej www.belchatow.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w pok. 423 Urzędu Miasta – tel. (044) 733-51-93.

Informacji udziela Jakub Kołodziejczyk.

 

Attachments:
Download this file (Parking 101.pdf)Parking 101[ ]1411 kB

Pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej w pasie drogowym na prowadzenie parkingu strzeżonego na os. Dolnośląskim – wjazd z ul. Wojska Polskiego w rejonie bl. 101 – na części działek nr 644/1, 644/2, 645/1, 645/2 obręb 12 Miasta Bełchatowa o pow. około 3.000 m2.

Attachments:
Download this file (Parking 101.pdf)Parking 101[ ]1410 kB

 


Miasto Bełchatów
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017