Increase text size Decrease text size
Menu

 

 

Działania zostaną zaplanowane kompleksowo, w następujących obszarach:

 • zużycie energii w budynkach/instalacjach (budynki i urządzenia komunalne, budynki
  i urządzenia usługowe niekomunalne, budynki mieszkalne, oświetlenie uliczne dystrybucja ciepła;

 • zużycie energii w transporcie (transport publiczny), w tym poprzez wdrażanie systemów organizacji i sterowania ruchem;

 • gospodarka odpadami – w zakresie emisji nie związanej ze zużyciem energii;

 • produkcja energii – zakłady/instalacje do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu, z wyłączeniem instalacji objętej systemem EU ETS;

 • zadania nieinwestycyjne, takie jak planowanie miejskie, zamówienia publiczne, strategia komunikacyjna, promowanie gospodarki niskoemisyjnej.

 

Do zadań ujętych w PGN dla miasta Bełchatowa należeć będą m.in.:

 • budowa instalacji wykorzystujących biomasę, energię wiatru, energię słoneczną i geotermię do produkcji ciepła i energii elektrycznej,

 • termomodernizacja budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej,

 • modernizacja oświetlenia ulicznego,

 • rozbudowa infrastruktury drogowej,

 • wymiana pojazdów komunikacji publicznej i taboru miejskiego na niskoemisyjny,

 • budowa spalarni odpadów i instalacji do odzysku biogazu ze składowisk odpadów.

 

Wskazane w PGN działania są zgodne z postanowieniami lokalnych Programów ochrony powietrza oraz Planów działań krótkoterminowych i Wieloletnich planów inwestycyjnych. Działania przyczynią się do redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz redukcji innych ubocznych produktów spalania (tlenków azotu, siarki i węgla, benzo(a)pirenu oraz pyłów PM10 i PM2.5) pochodzących głównie z niskiej emisji. Przyczyni się do poprawy stanu powietrza, i tym samym do polepszenia zdrowia mieszkańców miasta.

 

Niska emisja oznacza emisję zanieczyszczeń z transportu i przydomowych pieców na skutek nieefektywnego spalania taniego węgla lub odpadów. Niska emisja jest przyczyną smogu w wielu miastach, który ma szkodliwy wpływ na zdrowie i samopoczucie mieszkańców.

 

 

Działania zawarte w Planie dla miasta Bełchatowa będą ukierunkowane na cele w zakresie:

 • zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i poprawy efektywności energetycznej,

 • łagodzenie skutków wzrostu cen energii,

 • zapobiegania wyczerpywania się zasobów nieodnawialnych,

 • ochrony klimatu i redukcji emisji gazów cieplarnianych,

 • zapewnienia konkurencyjności gospodarki,

 • promocji nowych wzorców konsumpcji,

 • adaptacji do skutków zmian klimatu,

 • kształtowania świadomości ekologicznej w społeczeństwie.

 

Plan zakłada również konieczność monitorowania stanu i skutków realizacji ujętych w nim zadań oraz aktualizacji (np. co 2 lata) przez Urząd Miasta.

 

Do wskaźników monitorowania planu gospodarki niskoemisyjnej należy zaliczyć:

 • poziom redukcji emisji CO2 w stosunku do lat poprzednich (w tym przypadku do określonego roku bazowego);

 • poziom redukcji zużycia energii finalnej w stosunku do przyjętego roku bazowego (tj. poprawa efektywności energetycznej);

 • udział zużytej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

 • poziomy stężeń tlenków azotu, pyłów PM10 i PM2.5 i benzo(a)pirenu w powietrzu.Miasto Bełchatów
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017