joombig banner rotation images

Menu

19 lipca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów, regulujące warunki udzielenia pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów niepełnosprawnych poprzez dofinansowanie zakupu podręczników.

Pomoc udzielana będzie na wniosek:
- rodziców ucznia/ prawnych opiekunów/ rodziców zastępczych/ osób prowadzących gminny dom dziecka,
- pełnoletniego ucznia,
- nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.
Wniosek (formularz dostępny w szkole) składa się w terminie do 5 września 2016 r., do dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. Do wniosku należy załączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.