Drukuj

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza drugi nabór kandydatów na członka Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania składanych w otwartym konkursie ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 roku.

 

INFORMACJE OGÓLNE:

 

1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118, poz. 1146 i poz. 1138) Prezydent Miasta Bełchatowa zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, do zgłaszania się na kandydatów na członka Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku w trybie w/w ustawy.

2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członka Komisji Konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach Komisji Konkursowej.

3. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.

4. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może zgłosić tylko jednego kandydata.

5. Zgłoszenia kandydatów na członka Komisji Konkursowej należy składać
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 stycznia 2015 roku.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

 

1. W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, które spełniają następujące kryteria:

 

ZADANIA KOMISJI KONKURSOWEJ:

 

Komisja Konkursowa opiniuje oferty złożone przez organizacje pozarządowe lub pomioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2014r. poz. 1118, poz. 1146 i poz. 1138) w otwartym konkursie ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 roku.

 

WYBÓR KANDYDATÓW DO PRAC W KOMISJI KONKURSOWEJ:

 

Prezydent Miasta Bełchatowa powołuje 6 członków Komisji Konkursowej w składzie:
5 przedstawicieli organu wykonawczego jednostki samorządu i jeden przedstawiciel organizacji lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 

Zgłoszenia na członka Komisji Konkursowej w formie pisemnej należy składać osobiście
lub listownie w siedzibie Urzędu Miasta Bełchatowa, Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul Kościuszki 15 pok. 22 lub 23.

 

 

 

 

 

Aktualności