joombig banner rotation images

Menu

Mieszkańcy Bełchatowa mogą bezpłatnie oddać selektywnie zebrane odpady do PSZOK przy ul. Przemysłowej 14, 16.

Do PSZOK przyjmowane są następujące odpady komunalne:

 • Przeterminowane leki

 • Chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe)

 • Zużyte baterie i akumulatory

 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 • Odpady wielkogabarytowe

 • Odpady budowlano-rozbiórkowe, pochodzące z remontów prowadzonych samodzielnie (ilość odpadów dostarczanych przez właściciela nieruchomości nie może przekraczać 2 m³ rocznie)

 • Zużyte opony

 • Odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone

 • Opakowania ze szkła

 • Opakowania z papieru i tektury

 • Opakowania z tworzyw sztucznych

 • Papier i tektura

 • Odzież i tekstylia

 • Metale

 • Oleje i tłuszcze jadalne.

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych funkcjonuje od poniedziałku do piątku od 9:00 do 18:00 oraz w każdą pierwszą i  trzecią sobotę miesiąca w godzinach od 9:00 do 13:00.

 

Ważne! Do PSZOK nie są przyjmowane odpady zmieszane i odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. Odpady nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone, a opakowania po substancjach niebezpiecznych płynnych powinny być nieuszkodzone.


 

Źródło: www.eko-region.pl

Aktualności

 

ARCHIWUM ARTYKUŁÓW - aktualności | edukacja | sport | kultura

 

Wydarzenia sportowe

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018