joombig banner rotation images

Menu


Beneficjent: Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa
VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu
Podziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej

Cel główny projektu: poprawa konkurencyjności turystycznej Bełchatowa poprzez wykorzystanie walorów infrastrukturalnych, przyrodniczych i kulturowych Miasta

Okres realizacji projektu 30/11/2016 31/12/2018

Wartość projektu: 2 013 310,84 zł

Wysokość dofinansowania: 1 243 721,01 zł – 85 %

Zakres rzeczowy projektu:

1 - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej: Studium wykonalności + Wniosek + Plan Rozwoju Turystyki,
2 - opracowanie dokumentacji technicznej – Jabłoniowy Sad,
3 - roboty przygotowawcze Jabłoniowy Sad,
4 – budowa sadu jabłoniowego etap I,
5 - budowa sadu jabłoniowego etap II,
6 - dostosowanie przejść dla pieszych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
7 – utworzenie nowych szlaków turystycznych,
8 - dostawa audioprzewodników ze scenariuszem wycieczki,
9 - mała architektura na szlakach turystycznych,
10 - kampania promocyjna,
11 - doposażenie CIT w sprzęt do obsługi ruchu turystycznego,
12 – promocja projektu.
Beneficjentem jest Miasto Bełchatów, beneficjentami pośrednimi są: mieszkańcy Gminy, regionu, turyści.

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019