joombig banner rotation images

Menu

Świadczenie dobry start - przyznawane jest jednorazowo w wysokości 300 zł i przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat (także w przypadku ukończenia 20 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego). Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia (także w przypadku ukończenia 24 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego).

Program obejmie dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej. Wsparcie będzie się należało rodzicom, opiekunom prawnym i faktycznym, rodzinom  zastępczym, osobom  prowadzącym  rodzinne domy dziecka, a także dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych i dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć stosowny wniosek. Może to zrobić rodzic, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka. W przypadku dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej  wniosek składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.  

            Dla mieszkańców miasta Bełchatowa procedurę związaną z przyznawaniem i wypłatą świadczenia będzie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie.

Wnioski o ustanowienie prawa do świadczenia dobry start będzie można składać:

-  od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r.  w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Informacyjno - Usługowej  https://empatia.mpips.gov.pl/. oraz przez bankowość elektroniczną

od 1 sierpnia 2018 r.  do 30 listopada 2018 r. w formie papierowej w:

•    siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie przy ul. Dąbrowskiego 2,

•    pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. św. Faustyny Kowalskiej 9 (budynek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN sp. z o.o.),

- w okresie od 27 sierpnia 2018 r. do 14 września 2018 r. w:

•    Szkole Podstawowej nr 13 im. UNICEF z oddziałami integracyjnymi z siedzibą  w Bełchatowie,  ul. Słowackiego 8,

•    Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie przy ul. Edwardów 5.

 

Szczegółowe informację na temat programu pn.  „Dobry start” znajdują się na stronie  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy Społeczne Bełchatowie oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018