joombig banner rotation images

Menu


Bełchatowska Karty Rodziny uprawnia do korzystania z ulg i preferencji przygotowanych przez Miasto Bełchatów i współpracujące Podmioty.

 

Aby otrzymać Kartę Bełchatowskiej rodziny mieszkaniec musi spełnić trzy warunki.

 

Warunek 1.

Wypełnić wniosek, który dostępny jest TUTAJ lub w Urzędzie Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1 (Punkt Obsługi Klienta, Zespół ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia).
Wniosek o przyznanie Karty może wypełnić i złożyć osoba wnioskująca o przyznanie Karty lub może to zrobić w imieniu rodziny/seniora/zasłużonego honorowego dawcy krwi członek rodziny posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty oraz do odebrania Karty w imieniu członków rodziny/seniora/zasłużonego honorowego dawcy krwi wskazanych/ego we wniosku.

Warunek 2.

Złożyć wniosek
Wypełniony wniosek można składać w Zespole ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, piętro III, pokój nr 411.
Zapamiętaj!

Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:
1) w przypadku rodzica/małżonka rodzica, w tym rodzica/rodziców zastępczego/ych lub osoby/osób prowadzącej/ych rodzinny dom dziecka - dokument potwierdzający tożsamość;
2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
4) w przypadku dzieci niepełnosprawnych - dokument potwierdzający tożsamość lub akt urodzenia oraz orzeczenie o niepełnosprawności;
5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie o pozo-stawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
7) w przypadku seniora - dokument potwierdzający tożsamość;
8) w przypadku zasłużonego honorowego dawcy krwi - legitymacja zasłużonego honorowego dawcy krwi wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Warunek 3.

Odebrać Kartę

 Wniosek zostanie sprawdzony najszybciej jak to możliwe. Jeśli wniosek będzie wypełniony prawidłowo, a zawarte w nim informacje będą uprawniać do przyznania Karty, każda osoba zawarta we wniosku otrzyma Bełchatowską Kartę Rodziny najpóźniej w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Kartą może posługiwać się jedynie osoba, na którą Karta została wydana. Karta ważna jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość, a data ważności Karty widoczna jest na jej odwrocie.

Uwaga !
Osoby, które otrzymały „Bełchatowską Kartę Rodziny”, zachowują nabyte uprawnienia do czasu upłynięcia terminu jej ważności.

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Agnieszka Pomorska, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019